IT-förvaltning, underhåll från ett annat perspektiv

February 13th, 2012 by

Jag undervisar just nu i en kurs om affärssystem, och ett begrepp vi tar upp är systemförvaltning. Detta för mig osökt in på hur olika vi definierar och uppfattar ungefär samma sak, i det här fallet hur vi tar hand om våra tillgångar under drifttiden.

Enligt SAOL är synonymer till förvaltning sköta, handha, ha hand om, administrera, förestå. Slår vi upp underhåll får vi följande synonymer: sköta, hålla i gott skick, se om, vårda, reparera. Ganska lika uttryck med andra ord, och där uttrycket sköta är gemensamt för båda, men inte helt lika ändå. De är ju t.ex. inte varandras synonymer.

Systemförvaltning och maskinunderhåll skiljer sig även definitionsmässigt. Enligt standarden ISO/IEC 14764:2006 är systemförvaltning “The modification of a software product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes, or to adapt the product to a modified environment”. Underhåll definieras i standarden EN3306:2001 som: “The combination of all technical and administrative actions, including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to, a state in which it can perform a required function”. Medan underhåll nöjer sig med att fixa maskinen till ett tillstånd där det kan fungera som ursprungligen var tänkt innefattar systemförvaltning även modifieringar i befintligt system för att tillmötesgå nya funktionskrav.

Eftersom begreppen är olika definierade hittar vi även lite olika aktiviteter som går under benämningen förvaltning respektive underhåll. Förvaltning kan delas upp i:

  • Korrektivt (Lösa problem/fixa buggar, Uppdatera med tillägg)
  • Perfektivt (Modifieringar med syfte att förbättra, Versionsuppdateringar)
  • Adaptivt (Modifiering med syfte att bibehålla och anpassa till miljöförändringar)
  • Preventivt (Lösa problem/fixa buggar innan de gör skada)

Underhåll delas i sin tur upp i:

  • Avhjälpande underhåll (Efter det att ett funktionsfel upptäckts)
  • Förutbestämt underhåll (Schemalagt underhåll innan ett funktionsfel upptäckts)
  • Tillståndsbaserat underhåll (Underhåll baserat på maskinens tillstånd innan ett funktionsfel upptäckts)

Det finns en del likheter, till exempel mellan korrektivt och avhjälpande underhåll, som båda utförs när man hittat ett fel. Den preventiva förvaltningen och det förutbestämda, ibland även kallat preventiva, underhållet är också ganska lika. Båda syftar till att fixa ett problem innan det blir ett fel som stör själva funktionen. Men där finns tydliga skillnader med. Inom underhåll räknas inte modifieringsaktiviteter in, medan de finns inom förvaltningen i form av perfektiva och adaptiva åtgärder. Underhåll har istället det tillståndsbaserade aktiviteterna, där man mäter status på maskinen och på så vis kan följa en skadeutveckling och förutspå när ett fel kommer att uppstå. Skulle man kunna göra likadant med IT-system med? Alltså mäta hur systemet efter hand som det används samlar på sig spagettikod eller annat som till slut kan utlösa ett fel.

Ja, det är en fråga väl värd att tänka på. Som tur är håller min kollega Ia Williamsson just på med detta i sin doktorsavhandling, så förhoppningsvis har hon svar på den om några år!

Mirka Kans
Min forskning ligger inom data- och IT-behov för underhållsstyrning, samt hur man kan stödja underhåll med hjälp av IT för att uppnå kostnadseffektivitet.

Jag har undervisat på Växjö universitet/Linnéuniversitetet sedan 2000, främst inom databasdesign, industriella IT-system och projektledning. Kurser jag undervisar i dag är:
1SE002 Tekniska projekt och rapportskrivning,
1SE017 Industriell datorbaserad informationshantering,
2SE021 Affärssystem,
1SE004 Informationssystem i producerande företag,
1SE005 Förbättringsprocesser och informationsystemdesign,
4SE304 Maintenance data management.

Förutom undervisning är jag även programansvarig för ett kandidat- och ett masterprogram inom ämnet systemekonomi, samt koordinerar examensarbeten inom ämnet.

Tags:

Comments are closed.