Author Archive

Viktiga beslut tagna inom idrottsrörelsen

fredag, september 20th, 2019

Riksidrottsmötet har passerat och flera viktiga beslut har fattats. Flera har pratat om att det var ett historiskt möte med tanke på framförallt två viktiga punkter på dagordningen, idrottens ekonomiska stödformer samt den så kallade anslutningsutredningen vilken reglerar vilka som får vara med i Riksidrottsförbundet och vilka som inte får.

Med vissa mindre korrigeringar antog stämman det förslag som Riksidrottsstyrelsen föreslog. Vilka konsekvenser förslaget explicit kommer att ge för föreningar och förbund är svårt att överblicka. Beslutet som togs går ut på att Riksidrottsmötet beslutar om principer och ramar för det ekonomiska stödet men att Riksidrottsstyrelsen sedan får mandat att utforma och fastställa regelverket utifrån de principer och ramar som är beslutade. Det som skiljer sig från tidigare är, förutom att stämman tidigare även beslutat om utformningen av stödet, att stödet ska vara mer långsiktigt samt att det ställer större krav på de organisationer som ska få stöd. Explicit hur underlaget till beslut såg ut går att läsa på https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-riksidrottsmotet/dokument/2019/moteshandlingar/10.9-riksidrottsforbundets-stodformer.pdf?w=900&h=900

Värt att notera i beslutet är att man avser i den nya ordningen att ha en tät dialog med SF samt att det nu är upp till bevis för varje organisation att ha en jämlik styrelse med avseende på kön. Det som också är värt att notera är att stödet ska bidra till en större måluppfyllelse av Strategi 2025 där ett av målen är att fler ska få möjlighet att idrotta.

Ledarskap inom barn- och ungdomsidrott

fredag, maj 10th, 2019

Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

En viktig förutsättning för att nå de mål man sätter upp i en idrottsverksamhet är att ledarskapet är anpassat till målen. Att det utövade ledarskapet hjälper enskilda individer, grupper men också verksamheten i stort, närmare de mål man vill uppnå samtidigt som det genomsyras av de värderingar som är överenskomna.

Ett naturligt mål inom idrotten är att de barn och ungdomar som är med ska vilja fortsätta med sin idrott så länge som möjligt. En förutsättning för det är att det sker en utveckling hos individerna såväl idrottsligt som personligt. Genom att använda det så kallade transformativa ledarskapet finns det goda möjligheter att uppnå just detta menar Jean Côté. Côté är en välmeriterad forskare inom coaching samt barn- och ungdomsidrott.

En viktig grundpelare i det transformativa ledarskapet är att vara emotionellt involverad i de man leder. De aktiva behöver känna att ledaren ser den aktive och att hen bryr sig om dem. ”Coaching handlar om så mycket mer än bara ett utbyte av information mellan tränaren och utövaren”, säger Jean Côté.

Enligt Côté kan man dela in det transformativa ledarskapet i fyra områden.

  1. Det första områden handlar om att man som ledare bör bry sig om hela människan. Att inte enbart fokusera på det som har med den aktuella idrotten att göra utan att även prata om saker som rör den aktive utanför idrotten.
  2. Det andra området handlar om att ge de aktiva intellektuell stimulans. Detta kan uppnås genom att ställa frågor till de aktiva och låta dem vara med och diskutera och reflektera över saker som rör träning och match. Att involvera de aktiva i planeringen eller att låta dem själva hålla i ett träningspass.
  3. Det tredje området handlar om att vara en bra förebild och att leva som man lär. Att som ledare agera i linje med det som är överenskommet.
  4. Det fjärde området handlar om att visa att man som ledare innerligt tror på gruppen. Att vara specifik och tydlig i sin feedback. Att vara noga med att berömma var och en för det de verkligen är bra på.

Detta var en kort introduktion till vad transformativt ledarskap är och hur det kan bidra till att få barn och unga att fortsätta längre med sin idrott. Vill du fördjupa dig mer rekommenderar vi att ni lyssnar på podden nedan där Johan Fallby och Magnus Lindvall diskuterar just transformativt ledarskap med Côté under ett besök i Stockholm.