Archive for May, 2016

Slutexamination och nya insikter

Friday, May 20th, 2016

Veckan huvudfokus i bloggen ägnas åt slutexaminationer i kursen entreprenörskap och verksamhetsutveckling: innovationsutmaningar i teknik- och industrisektorn. Under gårdagen så ägde slutseminariet rum med spännande presentationer av spänstiga affärsmodeller. Diplom delades ut, varpå vi avslutade med en klassisk gruppbild. En uns av skolkatalogskänsla drog genom klassrummet – om den liknelsen väcker några minnen. Vi passade även på att utvärdera kursen och gör mot bakgrund av detta följande (work in progress) insikter:

  • I regel är studenterna nöjda med kursens innehåll, men avvikelser förekommer. Hybridupplägget med fysiska träffar inom ramen för distansformatet möter både beröm och kritik. Berömmet består i att innehållet i meningen föreläsningar och handledning på plats har varit bra och givande. Lärarlagets engagemang uppskattas, vilket såklart är kul. Kritiken består i att det varit svårt att organisera grupparbetet, samt att bättre anpassa kursflödet efter deadlines. Vidare önskas mer ekonomi. Sammantaget väldigt bra och konstruktiva förslag som vi ämnar jobba vidare med.
  • Färre träffar efterfrågas – eller tvärtom. Feedbacken spänner över hela skalan. Det förekommer önskemål om att renodla kursens format; antingen helt på distans eller helt på campus. Vi såg redan tidigt att kursen vid första ansökning hade ett ofantligt högt söktryck. Över 300 sökande hade valt att lägga kursen som prioriterad. Sedan följde ett stort tapp i flera led (vilket också var en linje vi drev, för att anpassa antalet studenter med tillgängliga resurser). I huvudsak tryckte vi på de obligatoriska träffarna, vilket bedömt var starkt bidragande till tappet. Ett sätt att dra lärdom ur tappet i sig är att det finns en bred efterfrågan på en helt distansbaserat kurs inom entreprenörskap och verksamhetsutveckling. Vi undersöker möjligheten att gå vidare med detta. De önskemål om fler träffar, som till viss del framträder ur kursutvärderingen, gör gällande att föreläsningarna behöver kompletteras med fler seminarier. Vi tar med detta i vår fortsatta kursutveckling.
  • En affärsmodell blir verklighet, en till är slussad till nästa del av innovationstödssystemet. En av deltagarna har valt att jobba vidare med sin affärsmodell och är nu i full gång med att kontakta intressenter kring dennes företag. Deltagaren använder basen i sitt nuvarande företag, men breddar och utvecklar den i en ny riktning. Detta är såklart glädjande och vi önskar lycka till! Vidare så har vi valt att hjälpa en av deltagarna vidare med sin idé till Drivhus och Science Parks – alltså campusnära inkubatorer. En spännande process väntar och vi passar även här på att önska lycka till.

 

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga deltagare, föreläsare och laget kring kursen. En fantastisk insats som inte hade varit möjlig utan lagarbetet som ligger bakom genomförandet.

 

Nästa steg är slutbedömning av affärsmodellerna – det ser vi med god tillförsikt fram emot!

 

Over and out.

En sluten loop: från extern kurs till reguljärt programinslag

Friday, May 13th, 2016

Vårtider innebär uppsatstider, kursavslut, semesterprojekt som ska sys ihop, men också en hel del postiva feedbackloopar. Från vårens Openkurser återstår i princip bara examinationsdelen, vilket innebär att ett antal betyg inom kort kommer sättas och poäng delas ut. Resan har varit mycket givande och har genererat många nya insikter kring kursutformning, flöde och genomförande. Ur detta materialet kan vi konstatera att våra externa kurser också gett en hel del feedback direkt tillbaka in i organisationen. Nedan följer några av dessa loopar:

  • Ett antal nuvarande studenter från våra program för Miljöanalys respektive Nutrition deltog i vår fristående entreprenörskapskurs med inriktning mot gröna näringar. Det har nu visat sig att de var så nöjda att de framfört till de ansvariga för sina program att de vill ha entreprenörskap som en del i sin ordinarie utbildning.
  • Vi fångade denna möjlighet och hade möte med Miljöanalytikerprogrammets ansvariga. I det mötet fick vi möjligheten att skapa ett inslag i programmet redan i höst, samt vara med i den långsiktiga utvecklingen av programmet. Nästa vecka har vi möte med programansvarig för Nutritionsprogrammet. Vi ser fram emot de möjligheter detta innebär!

På detta sätt har DEU-Open bidragit påtagligt till vårt långsiktiga arbete med att etablera entreprenörskap som perspektiv i alla Linnéuniversitetets program. På tal om det hoppas vi nu kunna lägga till musikproduktionsprogrammet till i raden av program som vi samarbetar med. Mer information om detta kommer i augusti.

 

Over and out!