Up n´ running

August 18th, 2016

Vi är nu åter i full styrfart och jobbar för fullt med att finjustera kursuppläggen innan vi drar igång med DEU Open hösten 2016. Det är med ny energi och nya insikter vi betraktar vårt arbete och uppdrag. Precis som de flesta andra tycker vi att sommaren varit bra, att det är skönt att vara tillbaka, samt att det inte är så dumt med rutiner ändå. Samtidigt ska det understrykas att vi såklart också känner en viss anspänning och förhoppning om att allt ska flyta på och bli så bra som det bara kan. Ett visst mått av nervositet sägs ju vara av godo.

Några av veckans utmaningar består av:

  • sista avstämning innan kursstart med externa parter, typ IKEA och föreläsare
  • säkerställa att vi täcker upp alla ordinarie kurser i grundutbildningen där vi är engagerade
  • skapa överblick av hösten

Avslutningsvis från de småländska provinserna; som den kloke drängen Alfred – från Emil i Lönneberga – sa: “bare dra på, bare stann int”. Det kör vi på.

 

 

Strategimöten, utkik och sjökaptener

June 13th, 2016

De senaste veckorna har varit hektiska då hela vårterminen mer eller mindre ska knytas ihop. Detta sker i regel inom loppet av två veckor, vilket gör att agendorna fylls till brädden. Betygen på kurserna rapporteras nu in i systemet och vi ser att fler och fler studenter från DEU Open nu också erhållit sina högskolepoäng. Det känns såklart väldigt kul. Vidare ser vi också att kursvärderingarna rasar in i samma takt som betygen delas ut. Allt material kommer vi såklart att använda när vi summerar ihop hela våren. Detta gör vi den 15:e juni, off campus, i trädgårdsmiljö. Vi tror mycket på det mötet!

Vidare har vi också haft utkik mot höstens organisation, både kring faktiska kurser och det framtida upplägget. De interna nätverkandet, som vi skrivit om tidigare, är nu i full gång och vi försöker positionera oss tillsammans med nyckelaktörer. Målsättningen är att delvis vända de externa insikterna inåt – till hela organisationen på Linnéuniversitet. Detta är en utveckling som är spännande att vara en del av, förändringen är något vi helt enkelt måste förhålla oss till. Det är inte helt utan utmaningar förstås. Vi reflekterar mycket över format och hur framtida samarbeten skulle kunna se ut. Utmaningen blir att hitta rätt bland alternativen. Där har vi arbete kvar att göra.

Slutligen har vi också koordinatormöte för Linnéuniversitetets campus i Kalmar och Växjö. Där förlades mötet vid sjökaptenernas, lotsarnas och sjöfartens egna fik, i direkt anslutning till lastkajen. En slags sista utpost innan skeppet lämnar hamn. Bland pannbiffsmackor och sjökort diskuterade vi framtiden. Det kändes hoppfullt av flera anledningar. För det första har vi lyckats etablera en god dialog internt i projektet. För det andra känns det som om projektet är redo för hösten. För det tredje och sista upplever vi att många insikter och erfarenheter under våren kommer väl till pass – även i grundutbildningen vid Linnéuniversitetet.

 

Alltså; både utmaningar och hopp.

 

Over and out.

 

 

Slutexamination och nya insikter

May 20th, 2016

Veckan huvudfokus i bloggen ägnas åt slutexaminationer i kursen entreprenörskap och verksamhetsutveckling: innovationsutmaningar i teknik- och industrisektorn. Under gårdagen så ägde slutseminariet rum med spännande presentationer av spänstiga affärsmodeller. Diplom delades ut, varpå vi avslutade med en klassisk gruppbild. En uns av skolkatalogskänsla drog genom klassrummet – om den liknelsen väcker några minnen. Vi passade även på att utvärdera kursen och gör mot bakgrund av detta följande (work in progress) insikter:

  • I regel är studenterna nöjda med kursens innehåll, men avvikelser förekommer. Hybridupplägget med fysiska träffar inom ramen för distansformatet möter både beröm och kritik. Berömmet består i att innehållet i meningen föreläsningar och handledning på plats har varit bra och givande. Lärarlagets engagemang uppskattas, vilket såklart är kul. Kritiken består i att det varit svårt att organisera grupparbetet, samt att bättre anpassa kursflödet efter deadlines. Vidare önskas mer ekonomi. Sammantaget väldigt bra och konstruktiva förslag som vi ämnar jobba vidare med.
  • Färre träffar efterfrågas – eller tvärtom. Feedbacken spänner över hela skalan. Det förekommer önskemål om att renodla kursens format; antingen helt på distans eller helt på campus. Vi såg redan tidigt att kursen vid första ansökning hade ett ofantligt högt söktryck. Över 300 sökande hade valt att lägga kursen som prioriterad. Sedan följde ett stort tapp i flera led (vilket också var en linje vi drev, för att anpassa antalet studenter med tillgängliga resurser). I huvudsak tryckte vi på de obligatoriska träffarna, vilket bedömt var starkt bidragande till tappet. Ett sätt att dra lärdom ur tappet i sig är att det finns en bred efterfrågan på en helt distansbaserat kurs inom entreprenörskap och verksamhetsutveckling. Vi undersöker möjligheten att gå vidare med detta. De önskemål om fler träffar, som till viss del framträder ur kursutvärderingen, gör gällande att föreläsningarna behöver kompletteras med fler seminarier. Vi tar med detta i vår fortsatta kursutveckling.
  • En affärsmodell blir verklighet, en till är slussad till nästa del av innovationstödssystemet. En av deltagarna har valt att jobba vidare med sin affärsmodell och är nu i full gång med att kontakta intressenter kring dennes företag. Deltagaren använder basen i sitt nuvarande företag, men breddar och utvecklar den i en ny riktning. Detta är såklart glädjande och vi önskar lycka till! Vidare så har vi valt att hjälpa en av deltagarna vidare med sin idé till Drivhus och Science Parks – alltså campusnära inkubatorer. En spännande process väntar och vi passar även här på att önska lycka till.

 

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga deltagare, föreläsare och laget kring kursen. En fantastisk insats som inte hade varit möjlig utan lagarbetet som ligger bakom genomförandet.

 

Nästa steg är slutbedömning av affärsmodellerna – det ser vi med god tillförsikt fram emot!

 

Over and out.

En sluten loop: från extern kurs till reguljärt programinslag

May 13th, 2016

Vårtider innebär uppsatstider, kursavslut, semesterprojekt som ska sys ihop, men också en hel del postiva feedbackloopar. Från vårens Openkurser återstår i princip bara examinationsdelen, vilket innebär att ett antal betyg inom kort kommer sättas och poäng delas ut. Resan har varit mycket givande och har genererat många nya insikter kring kursutformning, flöde och genomförande. Ur detta materialet kan vi konstatera att våra externa kurser också gett en hel del feedback direkt tillbaka in i organisationen. Nedan följer några av dessa loopar:

  • Ett antal nuvarande studenter från våra program för Miljöanalys respektive Nutrition deltog i vår fristående entreprenörskapskurs med inriktning mot gröna näringar. Det har nu visat sig att de var så nöjda att de framfört till de ansvariga för sina program att de vill ha entreprenörskap som en del i sin ordinarie utbildning.
  • Vi fångade denna möjlighet och hade möte med Miljöanalytikerprogrammets ansvariga. I det mötet fick vi möjligheten att skapa ett inslag i programmet redan i höst, samt vara med i den långsiktiga utvecklingen av programmet. Nästa vecka har vi möte med programansvarig för Nutritionsprogrammet. Vi ser fram emot de möjligheter detta innebär!

På detta sätt har DEU-Open bidragit påtagligt till vårt långsiktiga arbete med att etablera entreprenörskap som perspektiv i alla Linnéuniversitetets program. På tal om det hoppas vi nu kunna lägga till musikproduktionsprogrammet till i raden av program som vi samarbetar med. Mer information om detta kommer i augusti.

 

Over and out!

17!

April 29th, 2016

Vi har nu läst och bedömt samtliga slutprodukter från inriktningen Gröna näringar. Resultatet är mycket bra, då både teoretiskt innehåll och kreativ idéhöjd återfinns som en bärande del i samtliga papper. Detta innebär att våra första 17 studenter nu har sökt, genomfört och fått fullständigt betyg på en kurs inom ramen för DEU Open. Vi har alltså rapporterat in deltagarnas akademiska poäng i våra system – det är nu officiellt! Det är vi såklart väldigt glada för.

Vi vill därför tacka alla våra deltagare på Gröna näringar för värdefulla bidrag och insikter. Sedan vill vi också passa på att önska lycka till, samt hoppas att den nyvunna kunskapen nu kommer i arbete. Det är ju det som är målet med hela upplägget!

Over and out.

Kontinuitet och ständig förändring

April 22nd, 2016

Veckans utmaningar har i stort bestått i att planera verksamheten, använda befintliga resurser och uppfylla utställda löften. Gällande planeringen så filar vi just nu på höstens kurser inom DEU Open. Det finns goda möjligheter att justera såväl innehåll som flöde, baserat på de insikter vi gjort under våren. Gällande strukturering av resurser jobbar vi aktivt med att hantera befintliga och nya åtaganden. Framförallt drar forskningen resurser, vilket gör att vi får använda all upptänklig småländsk klurighet i våra lösningar. Slutligen så vill vi lyfta en insikt från vårt senaste projekt/produktionsmöte:

>Idéhöjd och feedback. Vi jobbar med innehåll och flöde på Ledarskap för ökad innovationsförmåga och testade att tänja på gränserna rejält. Processen präglades av det klassiska Jan Stenbeck-citatet: ”Så kan det vara, men vad händer om vi gör tvärtom”. Upplägget blev bitvis lite väl innovativt. Däremot skapade det en mycket bra diskussionsyta att jobba vidare med.  Revise and re-submit.

Till sist konstaterar vi att söktrycket fortsatt är bra på samtliga kursinriktningar. Det är såklart väldigt glädjande!

In action

April 8th, 2016

Aktiviteterna i Det entreprenöriella universietet avlöser varandra och vi jobbar på så mycket vi orkar. Detta är ett axplock från veckan som gått

Entreprenörskapskursen i Pukeberg har dragit mediaintresse, vilket vi såklart är glada för. En hel halvsida i lokaltidningarna Barometern respektive Östra Småland tillägnades kursen under rubriken Entreprenörer går kreativ utbildning.

examen Gröna näringarSlutseminariet i kursen med inriktning “Tillväxt i de gröna näringarna” har ägt rum. Vi vill tacka alla kursdeltagare som gjort tillsammans med oss gjort innehållet levande, spännande och intressant. Ett särskilt tack till Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost som gjort ett kanonjobb i allt från utveckling till genomförande. 

Tre programkurser i entreprenörskap har startat under veckan och vi glädja åt att arbeta med såväl webbprogrammerare, hälsovetare och turismvetare som studenter från Music management och HRM-programmet.

Arbetsro och entreprenörskap

April 3rd, 2016

Det perfekta tillfället att i arbetsro skriva, läsa och tänka är nyckfullt. Visst går det planera och skapa arbetsytor där det förutsättningarna i allt väsentligt är goda. Perfekt arbetsro infinner sig dock aldrig. Därför kretsar dagen etymologiska exkursion just kring begreppet ro. Enligt SAOB (2016-03-29) gör gällande att ro är ett tillstånd av stillhet och känsla av lugn. Givet denna definition blir det plötsligt begreppsligt omöjligt att finna arbetsro, då arbetet i sig innebär aktivitet i rörelse. Vilken insikt! Sluta leta efter arbetsro genast, den uppenbarar sig endast som ett slags idealt tillstånd.

Kanske finns insikter att hitta i postmodernismens syn på tid. Det linjära upplöses till fördel för ett mer pointillistiskt och godtyckligt tillstånd. Lite här och var, men aldrig sekventiellt. Det skulle kunna stämma om vi blickar ut mot samtidens innovationer. Vi äger aldrig musiken, vi har tillgång till den under korta stunder när andan faller på. Vi rör oss fritt mellan olika produkter/tjänster/upplevelser helt sömlöst. Alltså är det i de korta stundernas tillstånd allting ska hända. Ännu en insikt! Omdefiniera tanken på arbetet som linjärt, det verkar som det inte längre finns. Det är utspritt lite här och var, helt i linje med entreprenörskapets kaosdimensioner och distinktionen till management.

Management söker skapa ordning och reda, förutsägbarhet och strukturer. Entreprenörskapet river upp, omformar och bygger nytt. Två olika logiker som existerar inom alla organisationer. Ett spänstigt förhållande för att uttrycka det milt. I allt detta ska vi hitta arbetsro och skapa något. Kanske är det därför termen bricolage (Leví-Strauss, 1963) nämns i entreprenörskapsområdet. Betydelsen av begreppet kretsar kring skapandet av saker/tillgångar/resurser som råkar finnas tillgängliga vid ett givet tillfälle. Något entreprenören är särskilt duktig på. Just skapandet i det snabbt övergående och korta tillfällets beskaffenhet blir därför något vi måste lära oss att bygga in i vårt projekt tillsammans praktisk klokskap (fronesis). Det är veckans reflektion, som hämtat sitt innehåll från alla de spännande diskussioner vi hade i Örebro. Ni hittar säkert vårt samtal om ni läser ovanstående stycke igen.

För övrigt rekommenderas att släppa tanken på arbetsro och resignera till danskans go arbeidslust. Det innehåller så mycket mer konstruktiv aktivitet. Dessutom är danska trevligt och vackert.

 

En synnerligen trevlig söndagseftermiddag tillönskas!

 

 

 

 

Örebro levererar!

March 18th, 2016

Veckans första tre dagar har spenderats i Örebro för ett erfarenhetsutbyte i det nationella projektet Entreprenöriell kultur vid lärosäten. Projektet sträcker sig över 2014-2016 och finansieras av Tillväxtverket, där lärosätena Gymnastik- och idrottshögskolan, Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, Södertörns Högskola, Umeå Universitet och Örebro Universitet. Värd för träffen var det expansiva och hyperintressanta Örebro Universitet. De kombinerar en stark tillväxt med breddat program- och kursutbud. En givande relation vi gärna vill utveckla.

Fokus för träffen var att dela erfarenheter, hinder och möjligheter i de projekt som pågår vid respektive lärosäte. Givande diskussioner, där vi fått pröva våra perspektiv och problemformuleringar. Några korta insikter från träffen är:

Lyssna när andra formulerar ditt problem. Vi genomförde en bra övning kring problemformulering och lyssnande. Ur denna kom insikten att vi behöver kliva in (entré) och gripa tag (preneur) i nuläget för att skapa goda förutsättningar för att fortsatta vårt arbete. Den etymologiska passningen till la France känns dessutom lämplig, eller?

Lika. Vi noterar också att platser och personer må skilja sig åt beträffande projektgenomförande på lärosäten, men erfarenheterna vi gör oberoende av varandra är påfallande lika. Därför blir ett erfarenhetsutbyte spännande och överraskande.

Nu är det åter till arbete för att skapa nya erfarenheter.

 

Over and out.

 

 

E20 Norr för en battery check!

March 11th, 2016

Fem dagar passerar med hast. Saker som borde gjorts kombineras med nya tag inför kommande vecka. Vi ser fram emot att få tid off campus, för samtal och gemensamt arbete. Örebro – vi gläds åt er invit och tar emot den med öppna armar. Oklart om tåget kör E20 Norr, men det var helt enkelt för svårt att avstå denna musikaliska referens. Det känns i alla fall högst väsentligt och välbehövligt att få dela denna arbetsyta under några dagar.

 

Några korta uppdateringar från veckan som varit:

Hösten planeras för fullt. Även om vi är mitt i processen, så lyfter vi blicken och tittar in i en ännu vilande höst. Huvudfokus i planeringsarbetet är fördelningen av de resurser vi har i förhållande till åtaganden inom: reguljär undervisning, nya kurser och utvecklingsarbete. Vi får tyvärr se att kursen inom DEU Open kring politiskt entreprenörskap faller bort – vilket gör att vi belyser våra övriga inriktningar lite extra!

Intern marknadsföring och nya vänner. Organisationer är på många sätt levande och föränderliga, vilket gör att strukturer ständigt förändras. Vi har varit synnerligen upptagna med det operativa arbetet och genomförande. Därför måste vi nu fokusera på att hitta nya nyckelpersoner och fler interna vänner som vill ta del av vårt erbjudande. No sleep til famous!

Extern marknadsföring och nytt gränssnitt. Vi vill avslutningsvis lyfta att vi har ett nytt gränssnitt på vår web, lnu.se. Uppdateringen känns välbehövlig och levande. Ett extra slag slås för lnu.se/open – kolla in!

 

Over and out