Author Archive

Med önskan om en riktigt skön och vilsam sommar

tisdag, juni 16th, 2020

I samband med att människor pratar om exempelvis det tråkiga med att det inte gått att genomföra studentavslutningar som brukligt eller att resplanerna definitivt gått i stöpet, hör jag allt oftare att de säger ungefär så här: ”Men å andra sidan kommer varken studenterna eller vi andra glömma bort hur speciell situationen var med Covid-19”. Visst ligger det något i det. Från lärarutbildningens sida kan vi inte säga annat än att det blev ett terminsslut med en annorlunda men i vanlig ordning finstämd avslutning: en filmad avslutningsceremoni och avskedspresenter med diplom hemskickade till studenterna.

Lika viktigt som att fundera kring samtidens direkta händelser är att blicka framåt. Om tidplanen håller verkar det som att det blir en riktigt intressant höst. Regeringen har aviserat att det under hösten ska komma ett förslag på regional indelning av utbildningsväsendet som innebär att Skolverket ska få kontor vid ett tiotal orter i landet. Av flera skäl får detta direkta konsekvenser för lärarutbildningen. Vi kan utgå från vår regionala närhet på ett helt annat sätt i samverkan med skolhuvudmännen och Skolverket. I linje med de tankar på att öka antalet övningsskolor och satsningar som ULF-avtal (för vårt arbete på Linnéuniversitetet, klicka här) får vi större möjligheter att fortsätta vårt arbete med lärarutbildning och lärares kompetensutveckling på LNU. Ett konkret exempel på hur sådant arbete kan göra skillnad och hur våra lärarstudenters självständiga arbeten gör avtryck i skolans verksamhet kan du läsa om här.

Detta för mig in på nästa förslag som med stor sannolikhet kommer att dyka upp under hösten. Med grund i Björn Åstrands utredning kommer förslag till professionsprogram för lärare och rektorer få tydligare utformning. Signalerna från utbildningsdepartementet och skolmyndigheterna är att lärosätena och deras lärarutbildningar bör ha en central roll i professionsprogrammets utformning och genomförande. Det visar på vikten av att hålla samman lärarutbildning och lärares kompetensutveckling, dvs. att se utveckling av lärarskicklighet som en helhet.

Nu ligger en sommar framför oss med tid för vila, rekreation och möjligheter att skapa nya ljusa minnen. En skön sommar och semester önskar jag er!

I omställningarnas tid

måndag, maj 25th, 2020

En av de stora frågorna just nu är hur landets olika lärosäten förbereder sig inför höstens terminsstart, men jag tänkte börja med hur det kommer att se ut med avslutningen av terminen. I rådande läge har Linnéuniversitetet liksom landets andra lärosäten fått både ställa om och tänka om vad gäller avslutningshögtiden. Den dag som i vanliga fall skulle ha blivit en festhögtid tillsammans med studenter och lärare, blomutdelning, underhållning och högtidliga tal har nu fått bli en digital festhögtid. I samarbete med kommunikationsavdelningen har vi på lärarutbildningen spelat in en film som sedan kommer att distribueras till studenterna. Rektor och tf prorektor talar också till studenterna. På sina håll vet jag också att det sker en digital kortare hälsning i samband med att studenter träffas på Zoom och presenterar sina självständiga arbeten. Helst hade vi självfallet sett att det varit en sedvanlig ceremoni, men tillsammans kan vi göra det bästa av situationen.

Men, hur ska det nu bli med höstterminen 2020? Kommer universiteten kunna vara öppna som vanligt och välkomna studenterna på plats eller måste utbildningarna starta på distans? Om det senare, sker det sedan en återgång till campusutbildning och i så fall när? Eller kommer vi bli tvungna att kanske börja på campus för att sedan gå över till distans beroende på situationen med Covid19? Linnéuniversitetet har bestämt sig för att planera för start på campus till höstterminen men att ha en beredskap för att situationen snabbt kan förändras. Det är ett klokt beslut. Det möjliggör nämligen fler handlingsalternativ och att vi kan planera för olika lösningar inom gällande riktlinjer och rekommendationer. Det kan tänkas att vissa program inleds på campus medan andra sker på distans. Inte minst ser vi det som oerhört betydelsefullt att kunna välkomna alla nya studenter. Linnékåren och studentföreningarna KAROLIN och PEDAL brukar anordna nollning och sociala aktiviteter som är oerhört betydelsefulla för de nyinflyttade studenterna. Vi som lärare vill givetvis också kunna träffa de nya studenterna. Men allt beror givetvis på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När söksiffrorna publicerades kunde vi glädjande konstatera att vi på totalen ökat 12 procent jämfört med ansökningsomgången 2019. Eftersom många av våra utbildningsprogram är öppna för sen anmälan fortsätter ökningen ytterligare något. Söksiffrorna visar att det finns ett betydande intresse för Linnéuniversitetets lärarutbildning. Samtidigt är det flera steg som avgör hur många studenter som de facto registrerar sig och påbörjar sina studier i augusti/september, men självfallet ser vi fram emot att välkomna fler studenter än föregående år. Särskilt glädjande är att vår satsning på att etablera samverkansnoder i Karlskrona och Oskarshamn (i ett första steg mot grundlärarprogrammet) visar sig lyckosam: där har vi fler sökande än de platser vi avsatt.

Låt oss nu verkligen hoppas att vi hindrar smittspridningen och att vi till sommaren och hösten kan få möta ett helt öppnat samhälle!

 

Succé för lärarutbildningens ”Zoomväkteri”

söndag, april 19th, 2020

I tidigare inlägg har övergången till digital undervisning i samband med Covid19-situationen berörts. Under vecka 16 testade vi ett helt nytt grepp i vårt arbete för studentrekrytering. För att kunna svara på frågor från presumtiva studenter anordnade lärarutbildningen ett ”Zoomväkteri” (Zoom är det verktyg vi använder för vår digitala kommunikation). Under den 14 april och den 15 april fanns lärarutbildare, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare på plats under åtta timmar för att svara på frågor och funderingar. Grundidén var enkel: via att klicka på en länk kunde den frågvisa och undrande sökanden komma in i ett Zoom-rum och antingen skriva sina frågor i en chat eller ställa dem direkt.

Eftersom det var första gången som vi hade detta upplägg var vi osäkra på hur många som egentligen skulle hitta till Zoomväkteriet och hade ställt in oss på att det kunde bli ganska få som kom på digitalt besök. Men, tji fick vi. När vi summerade de två dagarna hade mer än 80 personer varit inne och ställt frågor om allt mellan himmel och jord: Hur förbereder jag mig bäst för studierna?, Är det svåra uppgifter i kurserna?, Hur ordnar jag enklast ett studentboende?, Hur många timmar i veckan får man räkna med att lägga på studierna?, Hur vet jag om jag är behörig till det program jag har sökt?. Listan kan göras lång.

 

Vi kommer definitivt att köra detta upplägg nästa år igen eftersom det var lärorikt för oss alla och inte minst oerhört trevligt att kunna prata med alla nyfikna sökande. Det vi framförallt tar med oss från dessa två dagar är att vi med utgångspunkt från de frågor som ställdes kommer att utveckla en FAQ (frequently asked questions) kopplad till våra olika program. På detta sätt kan vi också tydligare berätta om och visa upp våra lärarutbildningsprogram på Linnéuniversitetet.

Omtumlande veckor med Coronaviruset

fredag, mars 27th, 2020

De två senaste veckorna med Coronavirusets spridning och de åtgärder som har varit tvungna att vidtas har inneburit en stor omvälvning för oss på Linnéuniversitetet. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten utifrån de råd och restriktioner som ges. Regeringens beslut i veckan innebar att vi inom loppet av ett par dagar fick övergå till digital undervisning och examination. Vi arbetar på flera områden redan med digitala verktyg och nätbaserat lärande inom våra lärarutbildningsprogram, men när all undervisning skulle ställas om ställdes lärarutbildningen inför en ny situation. Kurser som vanligen genomförs via fysiska seminarier och föreläsningar med studenter har omgående fått flyttas till en digital miljö. Nu träffas lärare och studenter via Zoom som är vår kommunikationsarena och övergången har gått över förväntan. När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen gör vi allt vi kan för att kunna anpassa studiegången för studenterna. För mer information, vänligen se här.

Högt betyg för ämneslärarutbildningen av Universitetskanslersämbetet

lördag, februari 22nd, 2020

I veckan som gick meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har hög kvalitet (läs mer här). Detta var den tredje utvärderingen i raden av totalt fyra som våra lärarprogram kommer att genomgå. Sedan tidigare har vi fått hög kvalitet rörande förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet och med bedömningen av ämneslärarprogrammet stärks vi i vår övertygelse att våra gränsöverskridande arbetssätt och den samarbetsform som finns via våra programråd är vägvinnande och definitivt gynnar en god utbildningskvalitet för våra lärarstudenter. Genom att arbeta engagerat, flerdisciplinärt och ha tydligt ställda förväntningar på varandra i organiseringen och genomförandet av våra lärarutbildningar skapar vi förutsättningar för förtroendefulla samarbeten.

För ett par veckor sedan inledde UKÄ utvärderingen av det fjärde programmet som kommer att genomgå kvalitetsgranskning av examenstillståndet: Yrkeslärarprogrammet. I skrivande stund har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med självvärderingen som ska lämnas in i mitten av april. Därefter sker intervjuer med representanter för ledningen, lärarpersonal och studenter. Efter sommaren kan vi räkna med att UKÄ ger besked. Vi håller givetvis tummarna för lika fina omdömen som vid de tidigare granskningarna.

Linnédialogen 2020: Ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling – en gemensam angelägenhet

lördag, december 21st, 2019

Anmälan är nu öppen för Linnédialogen som äger rum den 6 februari, 2020 på Teleborgs slott. Linnédialogen är den självklara mötesplatsen för den kunskapsmiljö som Nämnden för lärarutbildning är en del av. Där kommer skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare samman för att diskutera utifrån årets tema ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling. Att arbeta för att stärka kvalitet och likvärdighet i hela skolväsendet är en gemensam angelägenhet för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetet. För att arbeta med skolutveckling behövs ett delat ägarskap av de frågor som har identifierats som nödvändiga att prioritera i både pågående och kommande förbättringsarbete.
Här finns mer information om Linnédialogen

Linnéuniversitetet och Skolverket i betydelsefullt samarbete: Nätverk för karriärlärare

torsdag, december 19th, 2019

Linnéuniversitetet är ett av tre utvalda lärosäten i landet som tillsammans med Skolverket under läsåret 2019/2020 genomför ett pilotprojekt som syftar till att möta kompetensutvecklingsbehovet hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Nätverket består av förstelärare och lektorer som, efter visat intresse, har anmälts att delta av sina rektorer. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande.

Mångfalden av erfarenheter och de olika kunskaperna är en viktig tillgång i sammankomsterna och för deltagarna i nätverket. Insatsen är processinriktad med målet att deltagarna stärker sina kunskaper om kapacitetsbyggande processer och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Projektet leds av Nätverket för lärarledarskap och kollegialt lärande i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum på Linnéuniversitetet. Under hösten 2020 ges kursen Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete” (kurskod 4PE015, avancerad nivå, 7,5 hp) som riktar sig till förstelärare och lektorer. Sista ansökningsdag är 15 april 2020.

Skolverket vänder sig också till Linnéuniversitetet när det gäller Lärarlyftet. Under vt 2020, med utbildningsstart ht 2020, kommer det att vara möjligt att söka till speciallärarutbildningen samt till behörighetsgivande kurser i ämnena franska, geografi, matematik, musik, no/teknik och tyska.

Fler vägar in i läraryrket

tisdag, december 17th, 2019

Det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket” inleddes 2018 och pågår till utgången av 2021. Syftet är att utveckla och använda insatser vilka ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen och förskollärarexamen. Linnéuniversitetet samarbetar med Linköpings universitet, som är ett av de lärosäten som har tilldelats medel för projektet. Enligt regeringsuppdraget ska kurser erbjudas i flexibel form exempelvis på distans, vid olika tidpunkter under året och i olika studietakt. Eftersom utbildningarna framför allt vänder sig till personer som redan är yrkesverksamma i skolan är det viktigt att ge dessa personer möjlighet att arbeta och studera samtidigt. För Linnéuniversitetets del fortsätter arbetet under våren för att undersöka möjligheter att utveckla kurser i linje med projektets ambition.
Läs mer om det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket”

2019 – Tillbakablick och framåtblick

måndag, december 16th, 2019

Såhär i slutet av året är det vanligt att man summerar vad som har skett (även om höstterminen de facto avslutas först i mitten av januari). Det hade nog behövts ett digert inlägg för att täcka in alla viktiga händelser och processer, men ett axplock känner jag ändå att jag måste ge.

Under det gånga året har Nämnden för lärarutbildning inlett ett helt nytt program med förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma, beslut har tagits om att under 2020 utveckla en liknande form med Grundlärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma inom fritidshem. I samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun startar hösten 2020 verksamhetsintegrerad utbildning i grundlärarprogrammet åk 4-6 campus Växjö, enligt den VI-profil som redan genomförs i Kalmarregionen.

Utöver att vi fortsätter vårt samarbete med Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro rörande VI-profilen så etablerar vi också noder med VI-skolor i Karlskrona och Oskarshamn. Jag har tidigare i nyhetsbrevet nämnt utvecklingsarbetet av ämneslärarprogrammet utifrån vår idé om den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné. Där finns nu ett utkast på uppdrag som under första halvan av 2020 kan fastställas så att arbetsgruppen kan sätta igång sitt arbete.

Utbildningsnära kvalitetsarbete, programrådsorganisation och Vision och strategi 2030

Likafullt som det är lockande att göra återblickar ser vi också framåt. Programrådsorganisationen är nu komplett och nya ledamöter är utsedda. En central punkt blir att tydligare integrera programråden som organ i nämndens utbildningsnära kvalitetsarbete och att på grundval av Linnéuniversitetets nya plan för utbildningskvalitet påbörja arbetet med strukturer och processer för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi fortsätter de kvalitetsstärkande och utvecklande åtgärder som redan har inletts för att också ”haka i” de arbetssätt och riktlinjer som tagits fram av det universitetsövergripande Rådet för utbildning och lärande. Lärarutbildningens kansli fungerar här som ett oerhört viktigt verksamhetsnära stöd. Inte minst ser vi programråden som viktiga kuggar och organ för diskussion om Vision 2030 som Universitetsstyrelsen antog vid sitt möte 5 december.

Under våren 2020 och framåt kommer vi inom nämndsorganisationen att konkretisera och formulera Nämnden för lärarutbildnings verksamhetsinriktning och arbetssätt utifrån visionen ”Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling” och de tre fokusområdena ”Nyskapande akademisk kunskapsbildning”, ”Hållbar excellens” och ”Kultur och gemensamma arbetssätt”.

Söktryck, utveckling av nya program och revidering av vår kvalitets- och utvecklingsorganisation

måndag, oktober 21st, 2019

Söktrycket till Linnéuniversitetet ökade mest av samtliga lärosäten i landet. Såväl nationellt som i vår region märker vi av ett ökat intresse för lärarutbildningen.

Studenter som antas på förskollärarprogrammet minskade visserligen något denna omgång (vilket förmodligen kan kopplas till de senaste årens små ungdomskullar), men desto mer glädjande är att ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), yrkeslärarprogrammet och specialpedagogprogrammet ökade betydligt. Vi är självfallet glada över att våra utbildningar ses som attraktiva och att studenter i allt högre utsträckning söker sig till oss.

Nya programformer

Utifrån våra återkommande omvärldsanalyser är det tydligt att vi fortsatt behöver utveckla utbildningar som ska vara tillgängliga för dem som önskar att växla yrkeskarriär i livet. Det handlar om att skapa möjligheter för ett breddat deltagande av grupper med skiftande bakgrunder på arbetsmarknaden och individer som traditionellt sett kanske inte studerat inom högre utbildning. Konkret tar vi tag i detta genom att utveckla ett grundlärarprogram för pedagogiskt yrkesverksamma fritidslärare, ett program som utgår från studenternas erfarenhetsbaserade kunskap och därmed innebär att utbildningstiden kan förkortas (liknande den modell vi har på förskollärarprogrammet) med planerad start hösten 2021. Vi står också i startblocken för att göra en förändring av ämneslärarprogrammet utifrån vår idé om den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné. Programmet kommer att organiseras som ett reguljärt ämneslärarprogram, men studenterna får möjlighet att välja olika utgångar som inriktningen 7-9 och KPU.

Reviderad programrådsorganisation

Vid senaste nämndssammanträdet tog nämnden beslut om en reviderad programrådsorganisation för att stödja programmens utbildningsmiljöer med start 1 januari 2020. Organisationen är framtagen för att möta de nya behov som lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet har utifrån dels programspecifika aspekter såsom verksamhetsintegrering i grundlärarprogrammen, dels utveckling och uppföljning av nya programformer inom ämneslärarutbildningen vilket kräver mer operativa insatser inom ramen för programrådets ansvar och uppdrag (se ovan). Ett annat exempel är att organisationen förstärker den samverkansstruktur som finns idag rörande grundlärarprogrammets verksamhetsintegrering och relationen till den försöksverksamhet med praktiknära forskning inom ramen för ULF:
Utveckling – Lärande – Forskning; www.ulfavtal.se.