Author Archive

Forskningscirkelturné nummer två

fredag, december 1st, 2023

I mitten av november var det dags för moralprojektets andra forskningsturné. I cirkelträff nummer två inledde vi med att återkoppla till samtalen från första forskningscirkeln. Då hade vi bland annat pratat om vikten av gemensam reflektion, att se varandra och bygga relationer. I detta sammanhang blev det gemensamma kaffedrickande en viktig handling och symbol för att ta sig tid och dela erfarenheter. Cirkelträff nummer två hade sedan formen av en kreativ verkstad. Tillsammans mejslade vi fram en eller ett eller ett par konkreta aktiviteter som vi nu föresatt oss att göra under våren, i våra partnerkommuner. Aktiviteterna är sig frön till moraliskt aktörskap och genom att vi forskare nu under en begränsad tid har möjlighet att främja dessa handlingar lokalt hoppas vi kunna visa på goda exempel och stötta lokala initiativ – för att en bättre äldreomsorg. Det handlar om enkel friskvård genom gymträning för de äldre på särskilt boende, om att hitta bättre sätt att organisera mornarna för att undvika stress och förseningar i hemtjänsten och att utnyttja potential som redan finns – parcyklar som källa till friskvård och social samvaro för äldre och personal.

Infogade bilder på oss tre Katarina till vänster, Magdalena i mitten och Sara till höger. Bilderna indikerar dels att tågturnerande möjliggör messande och mejlande – förutom ibland när när nät helt saknas och dels att Sara lämnar LNU för LU. I och med byte av lärosäte kommer även denna blogg flyttas. Vi kommer informera här om ny plattform när det är dags.

Debattinlägg om äldreomsorg från vitt skilda håll

måndag, november 6th, 2023

Många av oss som är intresserade av svensk äldreomsorg, som forskare, anhörig eller personal, noterade med viss sorg att det offentliga strålkastarljus som under pandemin riktades mot äldreomsorgen och äldreomsorgens villkor slocknade kort efter att larmrapporterna från pandemitiden tystnat. I allt väsentligt kvarstår samma problem som uppmärksammades då. Underfinansiering är fortsatt ett faktum. Arbetsvillkoren är fortsatt undermåliga. Men, faktum är att äldreomsorgen trots allt fått en del uppmärksamhet i media på senare tid. Nedan delar vi två nya inlägg i debatten som på olika vis tar upp problem – men också lokala glimtar av ljus.

https://www.dn.se/insandare/lat-hemtjansten-i-hagfors-bli-ett-foredome-for-andra/

https://www.gp.se/debatt/f%C3%B6rs%C3%B6ken-att-locka-personal-till-%C3%A4ldreomsorgen-skaver-1.114283977

Med hopp om en revitaliserad offentlig diskussion om äldreomsorg,

Sara, Katarina, Magdalena

Moralprojeketet på turné nummer ett av fyra

fredag, oktober 13th, 2023

I mitten av oktober var det dags att inleda moralprojektets tredje och sista del. Där handlar det om lokalt lärande i forskningscirklar. Under tre dagar besökte vi våra tre partnerkommuner och genomförde en cirkelträff i varje kommun. Cirkelträffen var nummer ett i en planerad serie om fyra. Om de digitala fokusgrupperna under första året hade som syfte att dela yrkeserfarenheter mellan kommuner men inom respektive yrkeskår (undersköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer) så är målet nu under tredje året att främja lokalt lärande och moraliskt aktörskap lokalt i Vänersborg, Helsingborg och Kalmar. I cirkelträffarna träffas vi över yrkesgränser men inom kommungränser.

Mycket resande, god mat och bra samtal blev det.

Hälsningar,

Sara, Magdalena och Katarina

 

Välkomna till en dag om äldreomsorg!

måndag, oktober 2nd, 2023

Torsdagen den 26:e oktober är det dags för SODA-dagen. Det blir en temadag om äldreomsorgen med extra fokus på digitaliseringens roll. Dagen utgör en mötesplats för verksamma i äldreomsorgen, representanter för intresseorganisationer, forskare och andra intresserade.

Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Det går att delta digitalt och på plats på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi i moralprojektet berättar om vår forskning efter lunch. Hela programmet hittar du i länken nedan.

Väl mött, i Växjö eller via nätet!

Temadag SODA 231026 (003)

Tid för samtal, skrivande, reflektion och njutning

söndag, juli 23rd, 2023

Vi har tillbringat några dagar på vackra Gustafsberg. Där har vi samtalat, promenenerat, ätit och druckit gott och skrivit. Vi har njutit av historiens vingslag och av den vackra havsutsikten över Byfjorden.

Medan två av oss (Magdalena och Sara) för en vecka sedan inte hade en aning om att Gustafsberg i utkanten av Uddevalla har en lång och intressant historia – redan för 200 år sedan kom överklassen till Gustafsberg för att dricka brunn och roa sig i Societetssalongen, senare har stället fungerat som skola och internat för begåvade men fattiga pojkar – känner Katarina de här trakterna väl.

Under dygnen på Gustafsberg har vi reflekterat över vad vi lärt oss hittills under de två gångna åren med moralprojektet och vi har smidit framtidsplaner. I höst stundar forskningscirklar i våra partnerkommuner; i Helsingborg, Kalmar och Vänersborg. Det dagsaktuella läget i äldreomsorgen har vi också givetvis dryftat, dels ur forskarvinkel och dels som anhöriga. I nedanstående länk finns ett offentligt debattinlägg från oss publicerat:

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen” – SocialPolitik

Julihälsningar från Katarina, Magdalena och Sara

Gustafsberg 2023

Hälsningar från Bodø

fredag, juni 16th, 2023

utsikt över Bodö Plansch Sara och Magdalena framför posterHögsommarvärme i södra Norden och 12 grader i norra delarna. I dagarna har vi (Sara och Magdalena) varit i Bodø på konferens. Rubriken var ”Social Work in Changing Times- Challenges and new opportunities”. The Nordic Association of Schools of Social Work tillsammans med FORSA stod som arrangör. Samtidigt som vi nätverkade med nordiska kollegor och lyssnade på dragningar så nåddes vi av det glada beskedet att Robert Nyberg tilldelats Stig Sjödinpriset

Stig Sjödinpriset 2023 tilldelas Robert Nyberg | IF Metall (tt.se)

Vi instämmer med juryn som motiverar sitt beslut såhär:

”Med både ord och bild sparkar han uppåt, och klargör med några få ord orättvisor och missförhållanden. Hans vässade penna låter vare sig makthavare eller samhällsföreteelser komma undan. Hans kombination av bild och text får alla att förstå sambandet mellan politik och konsekvenser av beslut. Det är stor, träffsäker satir och skarp samhällsanalys i skön förening, med varm humor på rätt ställen.”

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

I moralprojektet är vi glada och stolta över att samarbeta med Robert och säger hjärtligt grattis.

Trevlig helg,

Sara och Magdalena

 

 

Moralprojektet har arbetsmöte i Växjö

fredag, maj 12th, 2023

… solen skiner, maten är god, Växjösjön glittrar och Pridefestgliheterna präglar stadsbilden. Förmiddagen tillbringade vi på teams ihop med Gävle kommun. Tillsammans med bland andra enhetschefer, HR, Kommunal, projektledare för kompetensfrågor i välfärden diskuterade vi moralisk stress och moraliskt aktörskap. Ett område som vi ser behöver belysas ytterligare är ”the dark side of digitization” – digitalieringens pris i äldreomsorgen. Svårnavigerade appar och system som inte talar med varandra ställer höga krav på både omsorgspersonalen och chefer. Här krävs gemensamma ansträngningar – från forskning, praktik och teknikutvecklare. En grundförutsättning måste vara att tekniken ska förenkla arbetet – inte vara tidsödande, väcka frustration och skapa oro. Omsorgsarbete är tillräckligt krävande som det är. Lupita Svensson har skrivit en bra bok om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i socialt arbete – kanske ett lästips inför sommaren? https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789151106748/partner/gleerups/

Välkomna på docentföreläsning i Göteborg!

måndag, april 3rd, 2023
3:e maj klockan 13.15 är alla hjärtligt välkomna till sal B210, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Då håller Katarina Hollertz sin docentföreläsning. Ämnet för föreläsningen är participatoriska ansatser i forskning och praktik. Moralprojektet utgör ett centralt exempel i beskrivningen av hur det kan gå till rent konkret när forskning bedrivs participatoriskt, vad som är syftet, vilka framgångsfaktorertna är och hur utmaningarna kan visa sig.
För mer info, se länken nedan:

Docentföreläsning: Participatoriska ansatser i forskning och praktik | Göteborgs universitet (gu.se)

Ny artikel från Moralprojektet

onsdag, mars 8th, 2023

I ett nyligen publicerat specialnummer av Socialvetenskaplig tidskrift skriver vi om metodologiska aspekter av moralprojektet. Vi resonerar om hur participatory action research, PAR, kan användas i forskning i socialt arbete idag.

”Syftet med artikeln är att belysa metodologiska utmaningar och möjligheter som uppstår i samskapande processer i ett forskningsprojekt. Eftersom forskningsprojek-tet är pågående, är artikeln framför allt en text som återger en reflekterande diskussion, snarare än en rapportering av en avslutad process. Vår ambition är att sätta PAR i en svensk samtida kontext i det sociala arbetets fält, ge förslag på hur PAR kan omsät-tas till praktik i forskningsprocessen samt diskutera användbarheten av PAR för att bygga socialt robust kunskap. Med robust kunskap menar vi kunskap som är relevant och accepterad inom akademin och av de aktörer som kommer att beröras av dess tillämpning (Nowotny m.fl. 2013; Nowotny 2003). Den kunskap som produceras i forskningsprojektet måste därmed vara giltig för de yrkeskategorier som är aktuella. Artikeln bidrar med metodologiska insikter och kan utgöra ett metodologiskt stöd för framtida forskningsprojekt där forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik samarbetar. I artikeln diskuterar vi samskapande processer med särskilt fokus på förutsättningar för gemensamt formulerade forskningsfrågor, relationen mellan forskare och företrädare för verksamheter samt kommunicering av forskningsresultat. Innan vi redovisar metod, resultat och diskussion, lyfter vi fram vår förståelse av PAR och den samtida kontext inom vilket forskningsprojektet äger rum.”

Du som blir sugen på att läsa hela artikeln hittar den i fulltext här:

Delaktighet i forskningsprocessen: – PAR i en samtida kontext | Socialvetenskaplig tidskrift (socvet.se)

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla med intresse för socialt arbete att gå med i FORSA och på sätt säkra en prenumeration av Socialvetenskaplig tidskrift. Läs mer om Forsa här: Forsas historia | Forsa

Arbetsmöte i ett kyligt Stockholm

söndag, februari 5th, 2023

Vecka 5 bestod till stor del av arbetsmöte. Tanken var att vi tre (Katarina, Magdalena och Sara) skulle träffas och arbeta i Stockholm tre dagar, men mötet  ägde rum delvis virtuellt eftersom Katarina fick förhinder att åka och istället deltog på länk från västkusten.

På agendan stod skiftande uppgifter som  textarbete med ett antologibidrag och en metodartikel, möte med Forte och middag med Stine Christophersen. Stine har lämnat äldreomsorgen och utbildar sig nu till journalist. Modet och att viljan att verka för en arbetsmarknad med rimliga villkor driver henne fortsatt och vi fortsätter att inspireras av henne!

Sara_Ekerö_Mälaren_i_bakgrundenmöte_på_skärm_ForteMagdalena_Stine_middag