Publikationer

Ny artikel från Moralprojektet

onsdag, mars 8th, 2023

I ett nyligen publicerat specialnummer av Socialvetenskaplig tidskrift skriver vi om metodologiska aspekter av moralprojektet. Vi resonerar om hur participatory action research, PAR, kan användas i forskning i socialt arbete idag.

”Syftet med artikeln är att belysa metodologiska utmaningar och möjligheter som uppstår i samskapande processer i ett forskningsprojekt. Eftersom forskningsprojek-tet är pågående, är artikeln framför allt en text som återger en reflekterande diskussion, snarare än en rapportering av en avslutad process. Vår ambition är att sätta PAR i en svensk samtida kontext i det sociala arbetets fält, ge förslag på hur PAR kan omsät-tas till praktik i forskningsprocessen samt diskutera användbarheten av PAR för att bygga socialt robust kunskap. Med robust kunskap menar vi kunskap som är relevant och accepterad inom akademin och av de aktörer som kommer att beröras av dess tillämpning (Nowotny m.fl. 2013; Nowotny 2003). Den kunskap som produceras i forskningsprojektet måste därmed vara giltig för de yrkeskategorier som är aktuella. Artikeln bidrar med metodologiska insikter och kan utgöra ett metodologiskt stöd för framtida forskningsprojekt där forskare och företrädare för det sociala arbetets praktik samarbetar. I artikeln diskuterar vi samskapande processer med särskilt fokus på förutsättningar för gemensamt formulerade forskningsfrågor, relationen mellan forskare och företrädare för verksamheter samt kommunicering av forskningsresultat. Innan vi redovisar metod, resultat och diskussion, lyfter vi fram vår förståelse av PAR och den samtida kontext inom vilket forskningsprojektet äger rum.”

Du som blir sugen på att läsa hela artikeln hittar den i fulltext här:

Delaktighet i forskningsprocessen: – PAR i en samtida kontext | Socialvetenskaplig tidskrift (socvet.se)

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla med intresse för socialt arbete att gå med i FORSA och på sätt säkra en prenumeration av Socialvetenskaplig tidskrift. Läs mer om Forsa här: Forsas historia | Forsa