IVO presenterar delresultat av granskning av särskilda boenden för äldre

12:08 by Magdalena Elmersjö

Hej!

Ni är säkert många som tagit del av IVO:s granskning av särskilda boenden för äldre. Mot bakgrund av framkomna problem inom särskilda boenden bedömde IVO under år 2021 att hälso- och sjukvården för personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana risker och brister att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen påbörjades under 2021 och kommer bedrivas långsiktigt. Hittills har tillsynen riktats mot samtliga kommuner som bedriver SÄBO i kommunal regi, inklusive stadsdelarna i Stockholm.

Delresultat av IVOS granskning visar på brister som bland annat omfattar efterlevnad till reglerna om vård i livets slutskede, avsaknad av individuell medicinsk bedömning samt vård och behandling enligt ordination, brister i läkemedelshantering, och olämplig läkemedelsanvändning. Det framkommer även brister vad gäller kompetens, kontinuitet och dokumentation. Det är viktigt att stanna upp och i relation till detta noga följa prioriteringar och åtgärder på kommunal och statlig nivå. Nu i valtider är det särskilt angeläget att politiker förmår redogöra för hur den här typen av allvarliga brister kan åtgärdas och förebyggas.

Ni kan läsa IVO:s delrapport här:

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2022/ivo-presenterar-delresultat-av-granskning-av-sarskilda-boenden-for-aldre/

Hälsningar från,

Magdalena, Sara och Katarina

Kommentarer inaktiverade.