Samverkan mellan universitet i Sverige

October 19th, 2016 by Peter Aronsson

SUHF är en förening för alla högskolor och universitet i Sverige. Där skapas kunskap, överblick och strategier för att stärka och öka kvaliteten i den akademiska sektorn. vi kommer framöver att ha ännu mer inflytande då Stephen valdes in i styrelsen för de kommande två åren. Sammansättningen söker representera de olika typer av lärosäten landet har.

Musikhögskolan i Stockholm

SUHF möttes på Musikhögskolans vackra och inspirerande campus i Stockholm

Hemsidan är en rik källa för den intresserade. Jag deltog för första gången i det mer slutna sammanhang för rektorer och förvaltningschefer som förbundsförsamlingens möte utgör och tänker kort dela med mig av några av de frågor som diskuterades som jag tror är av intresse för fler:

Publicering. KB arbete med databasen SwePub kommer att få en nystart med ett nytt anslag. Den är viktig för oss för redovisning av publiceringar, men då måste vi öka kvaliteten i våra uppgifter om författares anställning, ämne etc. I anslutning till det så pågår det en förhandling om att ersätta prenumeration/licenser med ersättning för Open Access publicering. För att inte bli dubbelt skinnade av förlagen behöver vi veta vad vi nu betalar och det måste gå att få fram ur vår ekonomiredovisningen.

EU. Arbetet med nästa ramprogram är på gång. Det finns stora möjligheter att påverka utformningen. Mycket kommer att likna de tidigare, men inriktningen mot nyttiggörande förstärks med inrättandet av Excellence in Innovation som ett eget program. En europeisk stadga för forskning och rekrytering finns och vi rekommenderas att ansluta oss efter samordning inom SUHF. Det kommer att bli ett villkor för finansiering från EU framöver. Som land tappar vi stadigt andelera medan Danmark ökar sin. Något borde vi kunna göra bättre.
Gemensamma riktlinjer: hantering av immateriella rättigheter vid samarbeten; möjligheterna för internationalisering genom att etablera verksamhet utomlands; organisation för att utbilda forskningsledare är några exempel  där lärosätena genom SUHF tar fram arbetssätt och riktlinjer som vi har glädje av.
Studenterna. Vice ordförande för SFS, Charlotta Tjärdahl berättade om studentkårens prioriteringar. Utan att släppa fokus på den högskolepedagogiska utvecklingen så arbetar man för att utveckla studentkårens roll på lika villkor över landet och vill se en enhetlig ackreditering, mottagandet av människor på flykt och det breddade tillträdet.
Tillträdesutredning ska till den 15 mars ska lämna förslag på enklare och öppnare tillträde till högskolan. Idéer om friare fördelning av platserna på lärosätet, minskad användning av högskoleprovet och meritpoäng, grundläggande behörighet i termer av kompetenser och sektorsbehörighet genom (viktade) kursbetyg respektive prov.
Autonomi? Regeringens beslut att tala om för Högskolan i Dalarna att de ska bedriva verksamhet i Borlänge. 35 högskolerektorer har ifrågasatt beslutet medan ministern förklarat att det är ansvaret för hela Sveriges tillväxt som föranleder detta. Avståndet mellan Campus Falun och Borlänge är 19 km. Beslutet skapar osäkerhet och reser frågan om vad högskolorna kan besluta om utan att regeringen griper in. Diskussionen om arbetsdelningen mellan politik och akademi kommer med säkerhet att fortsätta.
Peter Aronsson
Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.