Archive for November, 2011

Dödshjälp

Tuesday, November 22nd, 2011

I riksdagen har fyra ledamöter motionerat om dödshjälp. Riksdagsledamöterna Eva Flyborg (FP), Helena Leander (MP), Fredrick Federley (C) och Staffan Danielsson (C) menar att  ”det även här måste finnas utrymme för en lagstiftning som ger dödligt sjuka människor med mycket stora plågor rätt att avsluta sina liv i lugn och värdighet med hjälp av samhället i en rättssäker process.”

I Survey 2010 tillfrågade Surveyinstitutet ett representativt urval av svenska befolkningen mellan 16-85 år om synen på dödshjälp. De svarande hade att ta ställning till följande påstående: ”Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö.” Resultatet presenteras i tabell 1.

 Tabell 1: Läkare ska ha rätt att hjälpa en obotligt och svårt sjuk patient att dö (procent).

Enligt Survey 2010 ger en stor del av svenska befolkningen stöd åt tanken att läkare i vissa lägen ska ha rätt att göra så att en människa dör. En knapp tiondel av befolkningen är i huvudsak avvisande till förslaget.

Magnus Hagevi

Hälften av svenskarna är kristna

Tuesday, November 1st, 2011

Den 5:e november är det Alla Helgons Dag. Många besöker då en begravningsplats och tänder ett ljus. Detta kan då vara ett tillfälle att minnas nära och kära som dött. För somliga är det också en religiös handling. Sedvanan att besöka gravar eller minnesplatser i samband med Alla Helgons Dag tycks sprida sig och bli allt vanligare. Detta kan tyckas underligt i ett land vars befolkning har beskrivits som ett av de mest sekulariserade i världen. Fast detta är i relation till andra länder. Många svenskar kan alltjämt inneha en religiös identitet. I Survey 2010 undersöks den religiösa identifikationen bland svenska befolkningen mellan 16-85 år. Resultatet redovisas i tabell 1.

Tabell 1: Svenska befolkningens religiösa identitet (procent).

Som framgår av tabell 1 identifierar sig mer än hälften av svenskarna som kristna. En tredjedel har inte uppgivet någon religiös identifikation och en tiondel uppfattar sig som ateister. Övriga religiösa identiteter samlar ett fåtal: 3 procent uppger sig vara agnostiker, 2 procent muslimer och övriga religiösa identiter samlar mindre än 1 procent.

Det kan tyckas förvånande att över hälften av människorna i världens mest sekulariserade land uppfattar sig som kristna och blott en tiondel uppger sig vara ateister. Men vad menar de svarande med att de är kristna? I Survey 2010 ställs även frågor om gudstro. Lite drygt en femtedel uppger sig då tror på en Gud, något som bland annat överensstämmer med kristen tro. Men det är alltså långtifrån lika stor andel som tror på Gud som identifierar sig som kristna. Det vanligaste svaret på frågan om gudstro är att tvivla på om det finns en gud, men samtidigt tro att det finns “något, en högre makt eller andevärld”: 38 procent svarar detta. En femtedel säger sig varken tro på en gud eller något annat och ungefär lika många har svarat att de inte vet.

För att uttrycka sig med en underdrift är det långtifrån alla som uppfattar sig som kristna som är teologiskt doktrinära i denna fråga. Av de som identifierar sig som kristna tror en tredjedel på en Gud, medan 42 procent tror på “något” och nära en femtedel säger sig inte veta. Endast en fjortondel menar att de varken tror på någon gud eller något annat bredvid det naturliga. Summa summarum är det ändå förhållandevis många — de allra flesta — av de som identifierar sig som kristna som också knyter an till någon form av religiös tro.

Magnus Hagevi