Archive for February, 2014

Färre kan tänka sig att rösta på Alliansen men var femte på Sverigedemokraterna

Monday, February 24th, 2014

Frågeundersökingen Survey 2012 – genomförd av Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet – bekräftar det rödgröna blockets övertag över Allianen och Sverigedemokraternas framryckning i opinionen som framkommit i opinionsmätningarna under hösten och vintern. Vid sidan av frågan om vilket parti svarspersonen tycker är bäst just nu ställer Surveyinstitutet frågor om vilka partier som väljaren kan tänka sig att rösta på i ett riksdagsval. Jämfört med när motsvarande fråga ställdes i Survey 2010 (strax efter riksdagsvalet 2010) tappar regeringspartierna mark – speciellt småpartierna – medan Sverigedemokraterna går framåt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller ställningarna som potentiell röstvinnare bland väljarna.

Urvalet i Survey 2012 är speciellt då personer 16-85 år ingår. Dagens 16-åringar har inte rösträtt, men i riksdagsvalet 2014 har de fyllt 18 år och har tillträde till valurnorna. Därmed är visar Survey 2012 på opinionen hos de som kommer att vara väljare 2014.

I figur 1 redovisas partisympatierna i Survey 2012, vilket där även kan jämföras med motsvarande mätning i Survey 2010. Samtliga Allianspartier backar i opinionen. Såväl noteringen för Kristdemokraterna (3,1 procent) som Centerpartiet (3,6 procent) ligger under 4-procentsspärren. Tillsammans samlar Allianspartierna 43,2 procent av partisympatierna. I det rödgröna blocket ökar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sina noteringar i Survey 2012 jämfört med Survey 2010, medan Miljöpartiet backar ett par procentenheter i mätningen. Tillsammans får de rödgröna partierna 45,1 procent av partisympatierna i Survey 2012, vilket är 1,9 procentenheter mer än Allianspartierna.

Sverigedemokraternas framryckning i den svenska opinionen bekräftas i Survey 2012. I Survey 2012 samlar Sverigedemokraterna 9,4 procent av partisympatierna, en ökning med 4,9 procentenheter jämfört med Survey 2010. En analys av åldern bland Sverigedemokraternas sympatisörer visar att stödet bland personer under 25 år är relativt stort, men ungefär lika stort som i Survey 2010. Sverigedemokraternas framgång i opinionen sedan riksdagsvalet 2010 står främst att finna bland personer som är över 25 år.

I Survey 2012 undersöks även vilka partier svarspersonen skulle kunna tänka sig att rösta på i ett riksdagsval. I figur 2 redovisas svarsfördelningen på frågan om vilka partier som väljaren kan tänka sig att rösta på i ett riksdagsval. Det är då möjligt för svarspersonen att ange mer än ett parti, varför den summerade procenten överstiger 100.

Även nu framgår det att Allianspartierna tappar mark mellan Survey 2010 och 2012. Störst är tappet bland småpartierna i Alliansen. Den väljarandel som kan tänka sig att rösta på något av dessa partier har minskat med ungefär en tredjedel. Även ett rödgrönt parti i form av Miljöpartiet får se andelen som kan tänka sig att rösta på partiet minska med en fjärdedel. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet håller ställningarna (i mätningen noterar de en liten uppgång). Den stora framgången noteras för Sverigedemokraterna vars andel av väljarna som kan tänka sig rösta på partiet är 18,8 procent, en ökning från 2010 med 8,8 procentenheter. Det innebär att nästan var femte väljare kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna. Andelen som kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna är störst bland personer under 25 år, men till skillnad från partisympatierna är ökningen av de som kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna tämligen jämt fördelat över

Surveyinstitutets mätning Survey 2012

Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet i Växjö samlar in data om svenska befolkningen genom vetenskapliga frågeundersökningar. I Survey 2012 samlas data in som rör flera frågor i en tolvsidig enkät för att sedan analyseras av olika forskare. Bland annat enkätens omfång gör att insamlingen av data har en lite längre fältperiod jämfört med kommersiella opinionsmätningar: från 27 september till och med 27 november. Urvalet var 3000 personer och svarsandelen var 51,6 procent. I urvalet ingår hela befolkningen, även personer som inte är svenska medborgare. Personer som inte är svenska medborgare är dock borttagna i det nu redovisade materialet, eftersom de inte har rösträtt i riksdagsval. Större delen av svaren (95 procent) var insamlade före 15 november. Frågan om partisympati löd ”Vilket parti tycker du bäst om idag?” varpå samtliga riksdagspartier samt ”Annat parti” nämndes som möjligt svar. Frågan om möjligt val av parti löd ”Vilka partier skulle du kunna tänka dig att rösta på i ett riksdagsval?” med samma svarsmöjligheter som frågan om partisympati.