Politiska rebeller eller arvtagare?

January 4th, 2012 by Surveyinstitutet

Ofta hörs att människor som unga gjorde uppror mot sina föräldrar. Inte sällan skulle detta röra sig om ett avståndstagande från föräldrarna politiska åsikter. Vid riksdagsvalet 2010 tillfrågade Surveyinstitutet ett representativt urval av svenska väljare om deras föräldrars position på vänster-högerskalan. Föräldrarnas position – om de var till vänster, höger eller i mitten – kunde sedan jämföras med den motsvarande position som väljaren uppgivet att hon eller han själv hade. Det visade sig då att 68 procent hade samma ideologiska position som minst en förälder (oftast samma som båda föräldrarna) och endast 32 procent hade en annan ideologisk position än sina föräldrar (antal svarande 1322 personer). Upproren mot föräldrarna verkar inte heller bli vanligare: bland personer födda efter 1960 uppgav endast en fjärdedel att de hade annan ideologisk ståndpunkt än sina föräldrar jämfört med att mer än vad tredje hade avviket från sina föräldrars politiska åsikter bland väljarna födda 1960 eller tidigare.

Det är möjligt att brotten mot föräldrarnas politiska hållningar inte är jämnt fördelade mellan vänstern, mitten och högern. I tabell 1 presenteras väljarnas egen ideologiska position efter deras uppfattning om föräldrarnas ideologiska position. Där framkommer även – i kolumnen längst ut till höger – andelen bland samtliga väljare som har haft föräldrar med en viss ideologisk position.

Oavsett väljarnas uppfattning om föräldrarnas ideologiska position är det politiska arvet starkt. De avvikelser som finns från föräldrarnas ideologiska position tenderar dock att gynna högersidan i politiken.  Med differensen som erhålls genom att beräkna väljarna till höger minus väljarna till vänster i tabell 1 erhålls en indikator hur väl det politiska arvet förvaltas efter föräldrarnas ideologi. När båda föräldrarna är till höger tenderar de flesta barn också placera sig till höger i politik (+70 procentenheter), medan motsvarande differens bland föräldrar som är till vänster är något närmare noll (–53 procentenheter). Den mindre differensen bland ”vänsterföräldrar” indikerar att det är en större andel av dessa väljare som avviker åt höger än vad det är som avviker åt vänster från ”högerföräldrar”. Blott en minoritet ärver föräldrarnas politiska arv i form av en ideologisk mittenplacering. Bland dem vars föräldrar uppfattas vara i mitten finns istället en högerövervikt bland väljarna (+26 procentenheter). Det politiska arvet tycks således överföras i en grad som gynnar den ideologiska högern.

Väljare vars föräldrar har olika vänster-högerposition kan kallas för kombipar. Det är vanligare att kombipar har en pappa till höger om mamman (14 procent) än att pappan är till vänster om mamman (6 procent). Det är också vanligare att väljare vars föräldrar är kombipar ärver pappans högerideologi än sin mammas vänsterideologi (+21 procentenheter). De relativt få pappor som är till vänster om mamman är dock inte lika framgångsrika i att föra över sitt politiska arv till barnen som ”högerpapporna”. Då pappan är till vänster om mamman är det nästan lika vanligt att ärva pappans som mammans politiska åsikter (+4 procentenheter). Väljare som uppger sig ha en förälder till höger om den andra föräldern tenderar alltså att placera sig på höger sida i politiken.

Föräldrar som står till vänster politiskt tycks dock få fler barn än de som står till höger i politiken, något som gynnar den ideologiska vänsterns framtid. Andelen väljare som uppfattar sig ha föräldrar som står till vänster (24 procent) är större än andelen som uppfattar sig ha föräldrar som står till höger (17 procent). Nativiteten inom den politiska vänstern är tillräckligt hög för att jämna ut generationsförlusterna som högeravvikelserna från det politiska arvet från ”vänsterföräldrar” innebär. Dock innebär högerns framgångar bland väljare vars föräldrar står i mitten och som har ideologiska kombiföräldrar att högern når en framgång när resultatet av det politiska arvet summeras.

Magnus Hagevi

Tags: , , ,

Comments are closed.