Arbetsplan för forskningsstrategi

blogg Comments Off on Arbetsplan för forskningsstrategi
Feb 012016
Det är av vikt för hela universitetet att vi fortsätter den goda utvecklingen för forskningen, inte minst genom att attrahera externa medel. Det skapar bas för starkare rekryteringar, utmanande utbildningar och samverkan för samhällelig drivkraft.
Under förra veckans möten med universitetsledningen drog vi upp linjer för arbetet med en forskningsstrategi. Det är ett arbete som behöver ta form för att stärka vår förmåga att utveckla god forskning genom att använda oss av varandra och verksamhetsstödet så kreativt och effektivt som möjlighet.
Post-doc programmet blev en start för att tänka igenom den strategiska rekryteringen. Fakulteterna och verksamhetsstödet börjar sen att beskriva hur man arbetar nu samt formulera arbetssätt och strategier som stärker förmågan att utveckla framgångsrik forskning. Detta arbete ska utföras under 2016, så står vi redo att bjuda in externa krafter för att ge goda råd under 2017.
/Peter Aronsson/

Rektors tal vid akademisk högtid 22/5 2015

blogg Comments Off on Rektors tal vid akademisk högtid 22/5 2015
May 272015

Ärade Landshövdingar, Rektorskollegor, Biskop, Installandi, Promovendi, Linnéstudenter, Högtidsgäster,

Honoured guests from all over the world,

A most warm welcome to our academic ceremony. We are very happy and honored that you are here with us on this  occasion to celebrate the most prominent academic achievements at our University.  We are here to celebrate our 50 new doctorates during the year and 15 new professors. Many of them you will be able to meet during this ceremony in particular our four new honorary doctorates.

This year we are celebrating five years as a university. This shrinks in comparison with Bologna  927 years ago or with Uppsala University,  the oldest university Sweden, founded in 1477. But during these five years we have not only established a new university, we have taken decisive steps towards realizing our vision: A creative and  international knowledge environment in the spirit of Linnaeus promoting curiosity, creativity, companionship and utility.

It may at first glance seem that any university would fulfill the vision above. Curiosity and creativity are certainly concepts that lie close to core values of academia. Still we have shown that one can do more. For example, we want our students to be more creative. At Linnaeus University we want our students to have a “bildung” because we think that students with a broader knowledge perspective will be more creative.

Going on, we have now for several years run the project “The Entrepreneurial University” that aims to teach students to be more entrepreneurial. This means that they should be more creative, but also to be able to translate good ideas into something useful i.e. promote utility of their knowledge. Our entrepreneurial program run by my vice-rector Nils Nilsson has been a great success with several thousand students being part of the program. It has also received national and international attention and recognition with funding from the EU and Vinnova.

I believe that the international profile that we are building is another part of promoting curiosity, creativity, companionship and utility. Meeting students and researchers from other countries will give new perspectives, which will in turn generate curiosity as well as creativity. It may lead to long-term collaborations and companionship, which in turn will have benefits for us as well as for society. We have started a new ambitious project, “The Global Classroom”, that will bring the world into our classrooms here at home, making it possible to have international exchanges without travelling.

Our Summer Academy, which will have its second summer program this year is another example of a great success with more than 1200 applicants to our 12 courses, international and Swedish, leading to a truly international and exciting knowledge environment. The program will give the students more than just new knowledge. The program’s social parts include opportunities to learn about  cultures in different countries as well as to explore and learn more about Sweden. Our new vice-rector for internationalization , Helén Anderson,  heading the committee for Internationalization, will develop internationalization further and will have one percent of our budget for education for strategic initiatives.

It is also my intention to launch a university wide program for researchers to have a sabbatical period at a university abroad. This will promote internationalization among our researchers, as well as giving them inspiration and contacts that will enhance our research strength. Other examples to promote internationalization with respect to research are our program for PhD students, which enables them to stay at a university abroad for at least one month, and our support for international research conferences that Linnaeus University is hosting.

Companionship with partners outside the university is very important to us at Linnaeus University. We have at the moment probably more than fifty different projects running with partners in the region, that is funded by the local authorities in the region or the municipalities.  Many more are funded by companies and other public organizations. We are part of one of Vinnova’s largest national programs, Vinnväxt, with the program “Smart Housing Småland”, that will develop companies in the building and glass sector, which is of great importance to the region.

To promote and organize better our internal work, we have this year established a committee for Societal Driving Force lead by vice-rector Peter Aronsson. He and the committee will make our engagement for companionship and utility with respect to our partners in the region and outside even better. The committee will have one percent of the funding for education to promote efforts in this area.

In closing, I think the future looks bright for us at Linnaeus University. I am proud to be the vice-chancellor of such a young and entrepreneurial university for, what it seems, three more years. It is a university which through  its youthful and curious spirit makes a point of never growing old!

Again, a warm welcome to our academic ceremony!

Thank you!

Ledningsgruppen 19/5 2015

blogg Comments Off on Ledningsgruppen 19/5 2015
May 272015

Ledningsgrupp 2015-05-19

 

Utnämning prorektorer

Noteras att nomineringstiden för prorektorer har gått ut. Listan med nominerade kommer att publiceras under dagen på Medarbetare. En person från resp fakultetsledning deltar i rekryteringsgruppen, som har möjlighet nominera ytterligare personer och sedan ska diskutera sig fram till förslag.

 

Arbetsplatslösningar

Diskussion om underlag inför beslut som är framtaget som stöd för att definiera behov och vilka mål som ska uppnås. Simuleringar av olika lösningar kan användas. Synpunkter på underlaget lämnas till Sussie

 

Chefsdag 26/5, Växjö, till lunch

Vid chefsmötet kommer Ernest & Young för att ge inspel till frågan om arbetsplatslösningar. Andra punkter är säkerhetsarbetet, t ex personsäkerhet.

Muntlig redovisning av intervjuer kring prefektrollen.

 

Kommittén från internationalisering

Helén Anderson redogjorde för arbetet i internationaliseringskommittéen, planering av workshop, möjlighet för fakulteterna att ge inspel och utveckling av samverkan med kommittén samhällelig drivkraft.

 

Rapport från administratörskongressen

Marie Brorsson redogjorde för administratörskongressen med 700 deltagare (ca 40 från Lnu) som genomförts i Växjö på ett mycket bra sätt av engagerade medarbetare.

 

HSS-konferensen

Rickard redogjorde för planeringen inför HSS-konferensen i Kalmarsalen, stort nationellt intresse, ca 400 deltar. Kan bli referenspunkt för universitetets roll för framtiden. Möjlighet finns för deltagande vissa punkter, anmälan till projektledarna. Diskussion pågår om hur förvalta det som byggts för framtiden

 

Studentstad

Marie informerade om att lämna in ansökan studentstad Kalmar och Växjö i samverkan med Lnu. Regelbundna möten hålls med stort engagemang och intresse från kommunerna. Behov att diskutera hur kommunicera inom Lnu om hur vi kan möta kommunernas engagemang i att utveckla samverkan genom praktikplatser, uppsatser mm.

 

Årshögtiden

Ca 280 anmälda till högtiden där slutplanering pågår för ceremoni och högtidsmiddag. Observandum att färre doktorer och professorer deltar jämfört  med tidigare år.

 

Budget 2016

Torbjörn Söder redogjorde för förutsättningar anslag och ramar inför budget 2016. Takbeloppet sänks till följd av vissa nationellt satsningar. Underlaget lämnas till styrelsebeslut i juni.

Fortsatt avsättning vissa strategiska medel, som kommer att konkretiseras i höst inför nästa år

Måltal öka externa forskningsintäkter.

 

Dekanintyg

Lotta Wikell och Björn Svensson redogjorde för arbetet med dekanintyg, som fungerar som checklista och stöd för ekonomihantering. Demonstration av utdata från Diver från första årets arbete, vilket visar intressanta observationer t ex att beviljandegraden hos t ex VR är överraskande hög.

Möjlighet finns att ta fram rapporter med olika nyckeltal

 

Förslag ”sabbatical”

Stephen föreslår att pröva möjlighet att ta fram program för forskare att kunna få halv termin att göra utomlands. Att finansieras 50% centralt och resekostnad upp till 50.000 resp att fakultet finansierar 50%. Att man använder forskningstid, hälften från rullande budget, hälften från myndighetskapitalet.

Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget som kan läggas in i underlag för budget 2016. Processen konkretiseras i höst, hantering inledningsvis central.

Linnéuniversitetet på Växjö Pridevecka

blogg Comments Off on Linnéuniversitetet på Växjö Pridevecka
May 052015

Under måtto frihet, kunskap och kärlek är nu Växjö Pridevecka i full gång. Precis som förra året medverkar Linnéuniversitetet med föreläsningar och panelsamtal, och förhoppningsvis är vi många som kan delta i paraden på lördag (9/5). Med vårt engagemang visar vi att vi stödjer och utvecklar förutsättningar för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queerpersoners liv. Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling i ord och handling oavsett diskrimineringsgrund. Det gäller oavsett om man är student eller anställd. Prideveckan påminner oss om att det fortfarande finns ett stort behov av att uppmärksamma det som i diskrimineringslagen handlar om kön, könsidentitet och könsuttryck. Men det är i det vardagliga arbetet – alla årets veckor – som vi kan omsätta respekten för varandra i handling.

Växjö pride erbjuder den här veckan ett rikt och varierat utbud. (http://www.vaxjopride.se/program-2/). Det är glädjande att så många av våra lärare och forskare bidrar med kunskap till programmet. Tack för ert stora engagemang!

Vi ses i prideparaden kl 13 på lördag. Samlingsplatsen är Norrtullskolans parkering.

/Lena Fritzén

 

Ledningsgrupp 28 april

blogg Comments Off on Ledningsgrupp 28 april
May 052015

Elektorer till forskningsråden

Åsa Wågman informerade om processen för att välja elektorer till forskningsråden och de olika aspekter som stäms av vid olika tidpunkter i processen. Elektorer måste kunna delta i vissa möten. Processen ska vara klar i maj. Förslag finns på fördelning mellan fakulteterna. Elektorer väljs på ett år och måste ha anställning över årsskiftet.

Inför vårdialogerna

Thorbjörn Nilsson informerade inför vårdialogerna som genomförs med fakulteterna och NLU i maj med början 2 maj med FTK. Vid dialogerna skall man lyfta frågor som är viktiga i fakultetens verksamhet. Ett analysmaterial har tagit fram som visar utvecklingen på fakulteterna/NLU inom olika områden. Utbildningsdialoger har också genomförts som noggrannt diskuterat olika frågor av betydelse inom utbildningen. Viktiga frågor tas med till vårdialogerna för vidare diskussion.

Universitetskajen, lärmiljöer, arbetsplatslösningar och övrig status

Bo Bergbäck informerade om aktuella frågor kopplat till byggprojektet Universitetskajen i Kalmar

  • Ändrad lösning för parkeringar i samråd med Kalmar kommun. Färre platser i garaget och utan medverkan av kommunen som ej heller får del av de parkeringsavgifter. Gargaet kompletteras med parkering i angränsande område, där Lnu köper 150 befintliga platser.
  • Fördelning lokaler, bl a en större lokal med scen.
  • Arbetsplatslösningar, ska främja lärande och arbetssätt som skapar kreativ kunskapsmiljö, ha mötesplatser, resurseffektivt. Rektorsbeslut finns om konceptunderlag som ska gälla oavsett ort, anpassas efter verksamhetens specifika behov, tilläggsdirektiv, samråd i styrgrupp innan definitivt val.

Noteras att det är viktigt ta ett långsiktigt ansvar hitta bra lösningar.

Fakulteter/enheter lämnar prel beslut till styrgrupp i mitten av maj. Styrgrupp ger synpunkter 5 juni. Därefter förankring och detaljplanering.

En fråga som diskuteras är möjliga samordningar, t ex datorsalar, lokaler för sjukvårdsutbildning, verkstad.

Utbildningsutskottet, uppföljning av utbildningsreformer

Bo Bergbäck informerade om uppföljning av utbildningsreformer och kvalitetsreformen gjord på uppdrag av riksdagens utbildningsutskott. En utvärdering är genomförd av Århus universitet genom skrivbordsundersökning, intervjuer och fallstudier. Resultatet visar bland annat att rektor och högsta ledningen har fått mer inflytande. Tradition och kultur har stor betydelse för genomförandet. Ju längre ner i organisationen, desto mindre märker man av reformen och reformen är dåligt känd hos avnämnare.

Kvalitetsreformen har haft någon form av kvalitetsdrivande påverkan, fokusskifte från processer till studenters resultat. Utbildningsutbudet har setts över och utbildningar har lagts ner. Bland kritiken märks t ex att kvalitetsutvärderingar har varit resurskrävande, inte anpassats till förutsättningar och tvärvetenskapliga utbildningar inte fått rättvisande behandling.  Avnämnare har låg kännedom om reformen, vilket tyder på svag förankring i sektorn. Rapporter finns på nätet:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Autonomi-och-kvalitet—ett-up_H20WRFR5/

 

Studenters språkfärdigheter

Maria Lindgren informerade om sitt uppdrag från rektor att ta fram underlag och strategi i syfte att förbättra studenternas språkliga förmåga, både muntlig och skriftlig, akademisk och professionell. Man har diskuterat både diskuterat både svenska och engelska språken.

Bland förslagen finns att satsa på utbildningar om språkanvändning och textbygge för universitetslärare så att språkfärdigheter kan integreras i ämnesutvecklingen. Förslag att strategiska medel reserveras för att kunna bidra till långsiktig utveckling och att stärka studenters språkfärdighet på djupet.

UPE kan fungera som resurs för att utveckla ramverk som stöd för arbetet i olika ämnen resp planera och genomföra utbildning för universitetets lärare.

Studenten ska under sin studietid strukturera tankar och innehåll, med ett formellt skriftspråk i en akademisk form. Det är viktigt att kunna identifiera brister på ett tidigt stadium i utbildningen.

Teknikens hus

Ann-Charlotte Larsson redogjorde för tankarna med att skapa ett “Teknikens hus” på campusområdet i Växjö. Politiska ledningen i Växjö kommun är positiv till att avsätta medel till bygget liksom andra aktörer. Huset kommer att ägas av Videum och hyras av en ideell föreningen med medlemmar från näringslivet

Diskussion pågår om möjlighet med koppling till Lnu och M-huset, t ex skapa en flexibel miljö med någon form av forsknings- och utvecklingslaboratorium.

Ledningsgruppen 14/4

blogg Comments Off on Ledningsgruppen 14/4
Apr 162015

Forskningsstrategi

Diskussion om universitetets strategi inför ny forskningsproposition, bland annat om hur vi skall ta vara på vår möjlighet att svara på propositionen. Detta aktualiserar frågan om våra interna strategier. Diskussionen leder till behovet av att ta fram någon form av forskningsstrategi och handlingsplan på fakultetsnivå och gärna definiera om det finns något område som med fördel kan lyftas till ett fakultetsövergripande arbete.

Inspel till propositionen ska lämnas i oktober.

Universitetsstyrelsen 22/4

Tisdagen är det chefsdag på temat Globala värden i praktiken, chefer och styrelsen mfl tillsammans, olika fördragningar och diskussioner..

Onsdagen är ordinarie styrelsemöte. En företrädare per fakultet medverkar på förmiddagen (kl 10-13) för att bidra med synpunkter på punkterna: fakulteternas reflektion med avseende på den nya organisationen och kollegialitet samt fördelning av forskningsmedel.

Seniorprofessorers uppdrag

Fortsatt diskussion om att formulera förslag om innebörden i uppdraget seniorprofessorer, titlar och pensionering. Det kommer att bli större krav på att anställningen av seniorprofessorer kan motiveras ur ett strategiskt perspektiv. Detta leder till ökad restriktivitet v g dessa anställningar.  För gruppen av professorer som närmar sig pensionen gäller att hitta former för att ta tillvara på gruppens kompetens samtidigt som det är mycket angeläget att nya forskningsledare kan utvecklas.  Det är viktigt att huvudhandledaruppdrag planeras så att det kan avslutas i samband med pensionering.

Fakultetsövergripande program

Diskussion om hantering av fakultetsövergripande program och hur man hanterar ersättning för programstudenter som väljer kurser på annan fakultet. Man bör se över möjligheterna att forma optimal modell för fördelning av medel där det finns en central resurs som likt lärarutbildningen fördelas efter studenternas val. För fakultetsövergripande program skall man pröva universitetsgemensam satsning från fall till fall. Det finns erfarenheter att ta tillvara från bland annat innovationsmastern.

Nationella kvalitetssystemet

Vårt remissvar till förslaget utgår från en positiv grundsyn att välkomna förslaget som innebär att lärosätena tar ett huvudansvar för själva kvalitetsutvärderingen. Samtidigt bör man peka på farhågor och risker med parallella system samt de komplikationer som kan uppstå om kvalitetssystemen på lärosätes och nationell nivå  levererar olika resultat.

Mötet diskuterade även behovet att inom Lnu sammanställa de olika kvalitetsarbeten som pågår i en katalog som dels kan fungera som erfarenhetsbank att lära av och dels vara ett underlag som externt beskriver hur kvalitetssystemet ser ut.

Kommunikationsverksamheten

Diskussion om fortsatt utveckling av kommunikationsverksamheten. Ledningsgruppen enas om vikten att fortsätta utvecklingen mot en bättre kommunikationsverksamhet som stöder såväl universitetsgemensamma som fakultetsspecifka behov.

 

Regeringsförslag om kvalitetssäkring för högre utbildning

blogg Comments Off on Regeringsförslag om kvalitetssäkring för högre utbildning
Mar 202015

Regeringsförslag om kvalitetssäkring för högre utbildning

Så har äntligen regeringens förslag om kvalitetssäkring av högre utbildning kommit. Du kan ladda ner förslaget här:

http://www.regeringen.se/sb/d/19893/a/256052

Förslaget bygger på Harriet Wallbergs utredning och förslag till nytt system för kvalitetssäkring. Förslaget utgör ett ramverk för kvalitetssäkringssystemet och där man anger att UKÄ sedan skall vidareutforma systemet. Systemet för kvalitetssäkring skall bestå av fyra huvudkomponenter: examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssystem, utbildningsutvärdering, och tematiska utvärderingar. Ambitionen i det nya systemet är att man i betydligt större utsträckning än tidigare skall beakta lärosätenas eget kvalitetsarbete. Man föreslår vidare att systemet skall innefatta alla nivåer av utbildning dvs. grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det skall omfatta såväl utbildningar som leder till examen som annan utbildning. En annan förändring i förhållande till nuläget är att man inte skall koppla något anslag till systemet dvs. man slopar tilldelningen av extra anslag för utbildningar med mycket hög kvalitet. Systemet föreslås börja gälla från 1 januari 2016.

Min tolkning av förslaget är att det ligger nära det förslag som SUHF arbetat fram och som Wallberg tagit stort intryck av i sitt förslag. Det innebär att man skall genomföra utvärderingar av lärosätenas egna system för att säkerställa kvaliteten. Detta är huvudkomponenten  i UKÄ:s granskningar och görs med externa granskare från akademin, företrädare för arbetslivet och studenter. Alla lärosäten bör granskas inom ramen för en sexårsperiod. Bedömningen av lärosätenas kvalitetssystem görs i en tregradig skala.

Utöver denna komponent skall UKÄ genomföra utvärderingar av ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Syftet är främst att kontrollera utbildningarnas resultat dvs. om de uppfyller kraven enligt lag och förordning. Men utvärderingarna skall också bidra till kvalitetsutvecklingen på lärosätena. Utbildningsutvärderingarna kan också ske på enskilda lärosäten t ex om man upptäckt brister kopplat till en viss utbildning eller brister i lärosätets egna kvalitetsarbete. Utvärderingar kan också genomföras på samtliga lärosäten där en viss utbildning ges exempelvis för att få en nationell jämförelse. Utbildningsutvärderingarna skall använda sig av en tvågradig skala vid bedömningen.

Den tredje komponenten i systemet är tematiska utvärderingar där man tittar på särskilda komponenter i utbildningarna t ex internationalisering, breddad rekrytering och jämställdhet.

Min bedömning av förslaget är att det äntligen ser ut att bli ett system för kvalitetssäkring som har en förutsättning att bli långsiktigt och främja en bättre kvalitetsutveckling på lärosätena. Jag känner mig naturligtvis extra glad och nöjd som en del av SUHF:s grupp för kvalitetsfrågor, som mycket aktivt arbetat med frågan om ett nytt kvalitetssystem.

Vi har redan påbörjat diskussioner om att samarbeta med de andra nya universiteten dvs. Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet kring kvalitetssärkingen. Vår ambition är att genomföra gemensamma externa utvärderingar av utbildningar eller utbildningsområden som vi har gemensamt. Lena och Bosse har ansvaret att företräda oss i dessa diskussioner./Stephen

Remiss kring utvärdering av utbildning på forskarnivå

blogg Comments Off on Remiss kring utvärdering av utbildning på forskarnivå
Mar 192015

Nytt förslag på utvärdering av utbildning på forskarnivå

UKÄ har kommit med ett nytt förslag kring utvärdering av utbildning på forskarnivå. Förslaget har skickats på remiss till lärosätena.

Förslaget innebär att man under våren skall genomföra en pilotomgång för att utvärdera utbildning på forskarnivå. Under hösten 2016 skall sedan all utbildning på forskarnivå inom alla ämnesområden påbörjas. Förslaget innebär i korthet att man använder sig av en peer-review bedömning av ämnesexperter, arbetslivsrepresentanter och doktorandrepresentanter, som skall bedöma tre huvudkomponenter: doktorandernas måluppfyllelse, forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet samt det interna kvalitetsarbetet. Bedömningsunderlaget skall bestå av tre delar: självvärderingar, allmänna och individuella studieplaner samt intervjuer av lärare/handledare och doktorander. Förslaget innebär vidare att man inte “överprövar” avhandlingen, utan fokus ligger på andra delar av utbildningen.

I vårt remissvar anger vi t ex att större vikt bör läggas på forskarutbildningsmiljön samt att man tar hänsyn till nätverk och samarbeten. Vi säger vidare att man bör lägga stor vikt vid relationella aspekter, som samarbetet mellan forskarstuderande och handledare. I vårt svar ställer vi oss också bakom det som SUHF framför i sitt remissvar och som delas av en majoritet av de svenska lärosätena, nämligen att utbildningen på forskarnivå bör ingå i ett sammanhållet kvalitetssystem, enligt det förslag som utarbetats av Harriet Wallberg och som omfattar utbildning på alla nivåer.

Remissen från Linnéuniversitetet utarbetades i en omfattande process. En fakultetsövergripande grupp fick uppdraget att utifrån sina egna och sina kollegors synpunkter utarbeta ett underlag för ett remissvar. Efter ett gediget arbete från gruppen lämnades underlaget till universitetsledningen för en diskussion med fakultetsledningarna. Det slutliga remissvaret skickades sedan ut till fakultetsledningarna innan det slutligen fastställdes. Universitetets remissvar är en sammanvägning av remissgruppens underlag och de synpunkter som universitets- och fakultetsledningarna haft.

PS. Som ni kan läsa i mitt blogginlägg ovan om nytt system för kvalitetssäkring, så innebär regeringens förslag att utbildning på forskarnivå ingår i systemet tillsammans med utbildning på grundläggande nivå och avancerad nivå. Detta är alltså i enlighet med vårt remissvar.

Ledningsgruppen 17/3

blogg Comments Off on Ledningsgruppen 17/3
Mar 172015

Utvecklingen av indirekta kostnader

Vi fick en redovisning av utvecklingen av indirekta kostnader. Trenden 2010 – 2014 är att kostnaderna minskat liksom andelen indirekta kostnader. De är nu ca 29 % av den totala omsättningen.

Diskussion om att det ofta sker en misstolkning när det gäller påslag och andel indirekta kostnader. Om man har ett påslag på 70% på en lärarlön så innebär det inte att bara 30% är kvar till utbildning. Istället är 100/170 kvar till utbildning efter indirekta kostnader.

Alumnundersökning

Mötet fick en redovisning av resultaten från genomförd alumnundersökning. En rapport kommer inom någon vecka.

Svarsfrekvensen var ca 52 %, enskilda program har närmare 70%, FSV hade högst svarsfrekvens med 60 %. I denna omgång ingår inte de längre utbildningarna såsom lärarutbildningen, men diskussion pågår om ta med dem nästa omgång.

Sammanfattande omdöme om attraktiv kunskapsmiljö delats upp i

  • den studiesociala miljön,
  • utbildningskvaliteten,
  • forskningsanknytningen
  • att den gjorde dig väl förberedd inför arbetslivet.

I genomsnitt har 66% ett arbete 1,5 år efter utbildningen som motsvarar deras utbildning. Ytterligare 13% har ett kvalificerat arbete som kräver högskoleutbildning. Här är  FHL bäst med 94 % som har arbete som motsvarar utbildningen, 6% har annat kvalificerat arbete som kräver högskoleutbildning. För generalistutbildningar svarar ca fem av tio att man har arbete motsvarande utbildningen.

Det är en stor andel av de som är uppvuxna i Linnéregionen som stannar där (ca 84%). För studenter utanför Linnéregionen flyttar de flesta ifrån regionen efter studierna, men 22% stannar i regionen, vilket innebär att det blir ett nettotillskott av personer som stannar i regionen totalt sett.

Intressant är att det inte sker någon rörlighet mellan länsgränserna Kalmar-Kronoberg.

Forskningsstrategi/finansiering

Diskussion fördes om hur vi framtiden skal forma vår strategi för att kunna utvecklas positivt. Vid mötet diskuterades t ex möjligheten att satsa med medel ur myndighetskapitalet för strategisk kompetensförsörjning. En annan diskussion gällde hur man får forskare som idag är duktiga att ta steget till att bli riktigt framgångsrika. Samtliga fakulteter är idag beroende av ett ganska litet fåtal framgångsrika forskare v g externa forskningsanslag.

Chefsgruppens möte 24/2

blogg Comments Off on Chefsgruppens möte 24/2
Feb 262015

Några gånger per termin möts alla chefer på Lnu. I tisdags (24/2) var ett sådant möte. Det blir en hel del personer som samlas, det finns ungefär 70 personer som tillhör gruppen, där även Linnéstudenterna inbjuds.

I tisdagens möte var Stefan Rodheim från Högskolan Dalarna inbjuden. Stefan är chef för NGL-centrum på Högskolan Dalarna. NGL står för Nästa generations lärande och där har man samlat stödet och utvecklingen för flexibelt lärande. Högskolan har sedan 2001 målmedvetet satsat på att utveckla distanskonceptet så att det blir lättillgängligt och kan användas för såväl studenter på distans som campus. Han berättar om en fantastisk utveckling sedan 2001, där antalet distansstudenter ökat fraftigt och nu dominerar högskolans verksamhet. Han berättar också om en resa där deras lärare succesivt annammat den nya tekniken så att kanske sjuttio procent nu använder den. Nyckeln är att göra tekniken så lättavänd och stödet så effektivt så att lärare inte behöver vara oroliga för att det inte fungerar eller att det slukar för mycket av deras tid. Det var en inspirerande berättelse som manar till eftertanke om vad Lnu skall tänka på när vi planerar framtåt. Jag tror att vi såg en glimt av det som oundvikligen kommer i framtiden och vi måste som lärosäte vara beredda på det.

På mötet gavs också en första presentation av det pilotprojekt som genomförts inom det stora kvalitetsprojektet och som tittar på hur kursrelaterade resurser används. Läs mer om projektet i mitt nyhetsbrev. Presentationen gav upphov till en del reaktioner och diskussioner, vilket är just syftet med projektet – att man skall reflektera som lärare kring hur man använder resurserna i form av arbetstid på bästa sätt i förhållande till studenternas lärande.

Andra saker som togs upp på mötet var bl a en kort presentation av årsredovisningen och planeringen av ett styrelseseminarium i april där universitetsstyrelsen inkluderande fackliga representanter, chefer och studenter träffas för att diskutera angelägna teman. I år kommer diskussionen att handla om internationalisering, hållbar utveckling, samhällelig drivkraft och lika villkor.

/Stephen

© 2017 Universitetsledningens blogg Suffusion theme by Sayontan Sinha