Welcome

Förberedelse

Experimentera med PhET-simuleringen Sound, fliken “Interferens med två källor“.

Interferens av två punktkällor

Montera två sändare på en stav, inte längre än 10 cm ifrån varandra. Koppla in dem till signalgeneratorn vid deras resonansfrekvens på cirka 41 kHz och till oscilloskopet.
Ställ en mottagare på en stav som står 1 meter från staven med sändarna. Koppla in dess signal till oscilloskopet och visa det tillsammans med sändarnas signal.
Bestäm läge för centralt maximum för signalen på mottagaren och avståndet till första minimum. Observera vad som händer när mottagaren passerar första minimum, samt vad som händer när man håller för den ena och den andra sändaren.
Bestäm våglängden.

Fortskridande våg


Ta bort en av sändarna och ställ mottagaren på samma stav. Observera hur signalen på oscilloskopet ändras när man varierar avståndet mellan sändare och mottagare.
Använd nu XY-läget på oscilloskopet, så att den visar Lissajous.figurer. Bestäm våglängden. Hur stor är ljudhastigheten i luft?

 

Svävningar

Hitta ett experimentellt svar på problem 85 i Hewitt kap. 20.