Dämpad stämning på Kinas Folkkongress

14:11 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Inlägg av Hubert Fromlet, 5 mars 2019

Idag presenterade Kinas Premiärminister Li Keqiang ett relativt innehållsrikt tal inför Nationella Folkkongressen om Kinas ekonomiska läge. Som jag redan kommit fram i min förra Kina-analys på punkterna 4 och 5 (chinaresearch.se “What most analysts forget about China” från den 5 februari), blev den officiella målsättningen för BNP-tillväxten under 2019 bantade 6-6 1/2 % jämfört med  cirka 6 1/2 % för 2018. Detta är den lägsta officiellt eftersträvade BNP-tillväxten på nästan 30 år. I rättvisans namn bör dock tilläggas att 6 % idag betyder avsevärt mer i volymtillväxt än för 30 år sedan.

Själv började jag mer fördjupade Kina-analyser just i början av 1990-talet och tvingas idag konstatera att jag under dessa år aldrig upplevt mer osäkerhet och riskbetoning i premiärministrarnas inledningstal än denna gång. Intressant nog hänvisar prmiärminister Li inte enbart till riskerna från handelskonflikten med USA utan också till en del hemmagjorda risker, speciellt från finansmarknadernas sida och den enorma skulduppbyggnaden. Ändå stiger numera nyutlåningen åter i rask takt och det centrala budgetunderskottet tillåts växa till 2,8 % jämfört med 2,6 % i fjol, i hög grad beroende på alltjämt snabbt växande militärutgifter. Inkluderas lokala och implicita statsskulder är den totala offentliga skuldsiffran till och med avsevärt högre.

Stimulansinslag under innevarande år kommer också från olika skattesänkningar för det kinesiska näringslivet. Det är en bra signaI vid snabb konkretisering. En liten neddragning av BNP-tillväxten skulle till och med kunna tolkas positivt om kvalitativt förbättrad tillväxt låg bakom den förutsedda lätta dämpningen (vilket tidigare officiellt ofta påtalades med emfas – men knappt nuförtiden). Vi har dock inget svar på denna fråga. Vi vet tyvärr inte heller, hur stark den verkliga BNP-dämpningen ser ut idag och hur den framöver kommer att visa sig.

Däremot vet vi att det officiella Kina måste uppfylla sin BNP-målsättning för 2019 av två skäl. 2020 kommer utvärderingen av ett flertal stretegiska långtidsmål och 2021 firar Kommunistpartiet sitt 100-åriga jubileum. Då “måste” helt enkelt en positiv utveckling kunna presenteras, även vad gäller de sista åren av utvärderingsperioden. Men hur blir den faktiska utvecklingen?

Totalt sett positivt ter sig en viss förbättring av transparensen. Premiärministerns beskrivning av det ekonomiska läget var idag tydligt mer problemorienterad än under tidigare år.

Hubert Fromlet

Comments are closed.