Research group MPEA

Marine Phytoplankton Ecology and Applications

Gender, Research and Leadership in the Time of COVID

2020-10-30

Are your collaborations or working environments with men and women the same? If not, how do they differ?

What is the best description of being inclusive?

How do we become better at negotiating?

What actions can we take every day to improve gender equality, instead of just waiting for policy changes?

These questions, and many more, were discussed this past month, as our research group joined the 2020 all-hands meeting of AMRI (Aquatic Microbiome Research Initiative) AMR), the Sweden-wide open network of aquatic microbial ecology researchers, funded by SciLifeLab.  This year’s meeting was unlike most annual microbiology forums: The 2-day webinar was divided by theme – Microbial Ecology for Safe Water and the pervasive global issue facing research and science: Gender inequality.

This year, AMRI’s collection of invited speakers were women whose work in the field of microbial ecology has strongly impacted scientific discussions around safe water, brought new perspectives into the connection between microbial ecology and public health, and addressed social welfare through the lens of safe water as a global challenge.


Click here to view the AMRI Seminar: Microbial Ecology for Safe Water


 

We heard from  Hélene Norder Gothenburg University), Kaarina Sivonen (University of Helsinki), Catherine Paul and Karin Rengefors (Lund University), Agneta Andersson (Umeå University), and Maria Saline, who spoke about the Chalmer’s gender and research initiative, GENIE.

The day culminated in the keynote speaker of honor, Dr. Rita Colwell, American microbiologist of great renown, who spoke for one inspiring hour on Climate, Oceans, and Human Health: What Cholera can Teach Us About COVID-19. Dr. Colwell, whose work with microbiology in public health has faced the global challenge of safe water head on, in her career that has spanned decades. Her work in reducing cholera in Bangladeshi villages through simple filtration, to her work today, tracking COVID-19 in wastewater, has had enormous impact in public health. In addition to her research, Dr. Colwell was the first female director of the US National Science Foundation.

Despite her vital contributions to microbial science and public health, however, Dr. Colwell’s career was a hard-fought victory, overshadowed by decades of sexism and discrimination in the science and academic workplace. Such challenges are outlined in her new book, A Lab of One’s Own, a memoir and motivational journey.

 


 

“The day you became a scientist was the day you chose to be a leader.” – Catherine Legrand, panel on gender and research in the time of COVID, AMRI seminar 2020

Lauri Robbins Ericsson, Emotional Intelligence, Gender Intelligence and Research in the time of COVID

The second day of the AMRI seminar focused solely on gender and research, welcoming Lauri Robbins Ericsson, speaker on gender intelligence issues, and a panel of four women: Karin Rengefors, Catherine Paul, Maria Saline, and Catherine Legrand. Lauri’s objective-based presentation, Emotional Intelligence, Gender Intelligence and Research in the time of COVID, highlighted the challenges posed by gender equality in academia and science, stressed the importance of emotional intelligence and leadership, and how gender barriers are broken down in emotional intelligence analysis. (See below to view Lauri’s entire talk). Lauri then moderated the panel of scientists, who discussed issues of gender bias in the field, leadership, inclusivity, knowledge and challenges.

This seminar brought to light the issues surrounding gender inequality in the field of research and academia, and brought forward inspiring discussions from experienced scientists in the field, as well as young researchers just starting on their path. We will continue to shed light on this essential subject, paying attention to programs such as GENIE, which promotes gender balance within the Chalmers University faculty.

What can you do to promote gender equality? What brave steps can you take in your own life and work? How can you speak up for those who might be held back?

 

–Caroline Littlefield

Avslöjat! Havets hemliga mikroliv

2020-10-20

De senaste åren har naturens hemliga liv kommit på tal allt mer. Böcker som handlar om hur träd och svampar kommunicerar via vidsträckta underjordiska nätverk har toppat listorna. Men hur står det egentligen till med det hemliga mikrolivet i våra hav och sjöar?

Vi vet att mikroorganismer såsom alger och bakterier är avgörande för hur näringsämnen och energi fördelas och återanvänds, och att utan dem skulle havens makroliv se ut på ett helt annat sätt än det gör idag. Vi vet också att det är mikroalger som producerar mer än hälften av det syre som finns i vår atmosfär idag. Men hur de olika mikroorganismerna i haven faktiskt fördelar dessa uppgifter emellan sig och hur denna arbetsfördelning påverkas av störningar orsakade av till exempel övergödning och klimatförändringar känner vi inte så väl till än. För att kunna göra bättre modeller av hur havens ekosystem och de ekosystemtjänster dessa förser oss med kan komma att ändras under ändrade förutsättningar, såsom ökande temperaturer, ökande nederbörd och ökande tillförsel av näring till sjöar och hav, behöver vi veta mer om naturens hemliga mikroliv. Detta har jag försökt ta reda på i min avhandling där jag har studerat just hur interaktioner mellan alger och bakterier är organiserade, vilka mekanismer det är som styr dem och hur de påverkas av störningar såsom hög tillgång på energi och näring eller varierande temperaturer.

Dels har jag kunnat visa att de bakterier en alg omger sig med går att förutse, vilket tyder på att interaktioner mellan dessa organismer är så pass viktiga att de påverkar vilka typer av mikroorganismer som återfinns på en plats. Dels har jag kunnat visa att alger och bakterier tillsammans skapar förutsättningar för att ekosystem ska kunna hantera till exempel varierande temperaturer utan att systemet ändrar karaktär. De kan göra detta genom att balansera hög eller låg artvariation och genom att ta över varandras funktioner, och de gör detta på ett sätt som bibehåller både variationen och funktionen för hela systemet. På detta sätt har mikrolivet en stark inverkan på balansen i hela näringsväven. Jag har också kunnat visa på att alger och bakterier, under förutsättningar som tidigare har antagits leda till konkurrens om näring, istället karaktäriseras av fördelning av näringsämnen mellan mikroorganismerna. Detta tyder på att tidigare antaganden och de slutsatser som dessa har givit upphov till kan komma att behöva omvärderas. Sammantaget visar jag i avhandlingen att alger och bakterier påverkar och påverkas av varandra på ett sätt som tidigare inte varit känt.

Klimatförändringar och övergödning av våra sjöar och hav är några av vår tids stora ödesfrågor, med den här avhandlingen har jag bidragit till att avslöja lite mer om hur mikroorganismer hanterar ändrade förutsättningar. Detta är kunskap som kan användas för att bättre förstå konsekvenserna av klimatförändringar på naturen. Naturens hemliga mikroliv är inte längre lika hemligt▪

 

– ES

Dr. Eva Sörenson defended her thesis on September 25th , 2020.

Her supervisor is Catherine Legrand. 

Opponent: Prof Sonya Dyhrman, Columbia University
Chairman: Dr. Per Nilsson, Linneaus University
Examining committee:
Prof Alexandra Z. Worden, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research
Doc Sam Dupont, Gothenburg University
Prof Stefan Bertilsson, Swedish University of Agricultural Sciences

Thesis title: Functional and structural characterisations of phytoplankton-bacteria interactions in response to environmental challenges