Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Lärarutbildning på vetenskaplig grund – samarbeten mellan huvudmän och lärosäten för praktiknära forskning

2020-10-23

Nämnden för lärarutbildning har haft sitt näst sista sammanträde för året. Ett preliminärt beslut togs om verksamhetsplan 2021-2025 och budget för nästkommande år. En annan stor fråga som väckt mycket engagemang på fakulteter och institutioner är den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné där arbetsgruppen presenterade den undersökning som gjorts. När nu ämnena fått säga sitt finns ett gediget underlag för fortsatt planering och dialog med ämnena för att få ett mer kvalitativt underlag.

En av de satsningar som vi ingår i (och som ni kunnat läsa om i tidigare blogginlägg) är ULF (utveckling, lärande, forskning) som syftar till att föreslå olika modeller och strukturer för samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten gällande lärarutbildning, forskning och skolutveckling. Den 22 oktober stod LNU värd för ULF Bazar som är den nationella konferensen för deltagare i ULF-projektet och jag hade förmånen att få delta vid denna. Dagen bjöd på ett rikt och inspirerande program där vi fick ta del av rykande färsk praktiknära forskning och företrädare för lärosätena och skolhuvudmännen diskuterade gemensamma angelägenheter och idéer. I min avslutning lyfte jag fram fyra ledord som jag tycker kännetecknade dagens inspel från studenter, forskare, lärare och skolledare samt diskussionerna. Jag menar att vi behöver en systematik i det vi gör och ser att det vi gör inom ULF ska vara invävt i våra löpande verksamheter. Vi behöver tydliga arenor för samarbeten (”det tredje rummet” som en grupp uttryckte det, ett rum där lärosäte och huvudman deltar). Långsiktighet krävs både vad gäller finansiering – mod att satsa resurser och ge förutsättningar på lång sikt – som att våga hålla ut och tro på det man gör. Ett sätt är att skapa delade tjänster där personal har förankring i både lärosätets och skolans verksamheter. Det tredje ledordet som genomsyrade dagen var hållbarhet.  För detta krävs att vi ser ULF som ett sätt att stärka professionens självförtroende och självkänsla. Vi behöver sprida motivation och engagemang – vårt arbete ska ge energi. Det behövs en fungerande ”ekologi” för lärarstudenters och lärares utvecklings- och forskningsarbete. Framförallt är det tydligt att vår programrådsorganisation på Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är ryggraden i att kunna erbjuda en lärarutbildning av hög kvalitet och professionsutvecklande kursutbud och aktiviteter för rektorer och lärare. Avslutningsvis underströk jag ömsesidighet: Vikten av gemensamt utbyte, ömsesidiga förväntningar och likvärdiga vinster, dialog och respekt för varandras verksamheter. Samtalet MÅSTE fortsätta!

Försöksverksamheten med ULF var också ett av ämnena på UKÄ:s lärarutbildningskonferens den 19 oktober. Denna konferens kretsade kring lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildningarna och lyfte såväl frågor om framtidens lärarförsörjning och mer detaljerad information om sökstatistik, antagna och genomströmning (alltså hur många som tar examen) på lärarutbildningarna.

Så här avslutningsvis vill jag flagga för en unik händelse för lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Den 12 november anordnar vi för första gången en gemensam intern konferensdag för lärare: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Syftet med dagen är att initiera en, förhoppningsvis återkommande, mötesplats med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i våra lärarutbildningar. Dagen består av kortare presentationer varvat med paneldiskussioner. För program och anmälan till den interna konferensen, KLICKA HÄR. Dagen blir en aktivitet som kommer att relatera till Linnédialogen som är nämnden för lärarutbildnings återkommande konferens med regionens skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet.

Med önskan om en riktigt skön och vilsam sommar

2020-06-16

I samband med att människor pratar om exempelvis det tråkiga med att det inte gått att genomföra studentavslutningar som brukligt eller att resplanerna definitivt gått i stöpet, hör jag allt oftare att de säger ungefär så här: ”Men å andra sidan kommer varken studenterna eller vi andra glömma bort hur speciell situationen var med Covid-19”. Visst ligger det något i det. Från lärarutbildningens sida kan vi inte säga annat än att det blev ett terminsslut med en annorlunda men i vanlig ordning finstämd avslutning: en filmad avslutningsceremoni och avskedspresenter med diplom hemskickade till studenterna.

Lika viktigt som att fundera kring samtidens direkta händelser är att blicka framåt. Om tidplanen håller verkar det som att det blir en riktigt intressant höst. Regeringen har aviserat att det under hösten ska komma ett förslag på regional indelning av utbildningsväsendet som innebär att Skolverket ska få kontor vid ett tiotal orter i landet. Av flera skäl får detta direkta konsekvenser för lärarutbildningen. Vi kan utgå från vår regionala närhet på ett helt annat sätt i samverkan med skolhuvudmännen och Skolverket. I linje med de tankar på att öka antalet övningsskolor och satsningar som ULF-avtal (för vårt arbete på Linnéuniversitetet, klicka här) får vi större möjligheter att fortsätta vårt arbete med lärarutbildning och lärares kompetensutveckling på LNU. Ett konkret exempel på hur sådant arbete kan göra skillnad och hur våra lärarstudenters självständiga arbeten gör avtryck i skolans verksamhet kan du läsa om här.

Detta för mig in på nästa förslag som med stor sannolikhet kommer att dyka upp under hösten. Med grund i Björn Åstrands utredning kommer förslag till professionsprogram för lärare och rektorer få tydligare utformning. Signalerna från utbildningsdepartementet och skolmyndigheterna är att lärosätena och deras lärarutbildningar bör ha en central roll i professionsprogrammets utformning och genomförande. Det visar på vikten av att hålla samman lärarutbildning och lärares kompetensutveckling, dvs. att se utveckling av lärarskicklighet som en helhet.

Nu ligger en sommar framför oss med tid för vila, rekreation och möjligheter att skapa nya ljusa minnen. En skön sommar och semester önskar jag er!

Succé för lärarutbildningens ”Zoomväkteri”

2020-04-19

I tidigare inlägg har övergången till digital undervisning i samband med Covid19-situationen berörts. Under vecka 16 testade vi ett helt nytt grepp i vårt arbete för studentrekrytering. För att kunna svara på frågor från presumtiva studenter anordnade lärarutbildningen ett ”Zoomväkteri” (Zoom är det verktyg vi använder för vår digitala kommunikation). Under den 14 april och den 15 april fanns lärarutbildare, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare på plats under åtta timmar för att svara på frågor och funderingar. Grundidén var enkel: via att klicka på en länk kunde den frågvisa och undrande sökanden komma in i ett Zoom-rum och antingen skriva sina frågor i en chat eller ställa dem direkt.

Eftersom det var första gången som vi hade detta upplägg var vi osäkra på hur många som egentligen skulle hitta till Zoomväkteriet och hade ställt in oss på att det kunde bli ganska få som kom på digitalt besök. Men, tji fick vi. När vi summerade de två dagarna hade mer än 80 personer varit inne och ställt frågor om allt mellan himmel och jord: Hur förbereder jag mig bäst för studierna?, Är det svåra uppgifter i kurserna?, Hur ordnar jag enklast ett studentboende?, Hur många timmar i veckan får man räkna med att lägga på studierna?, Hur vet jag om jag är behörig till det program jag har sökt?. Listan kan göras lång.

 

Vi kommer definitivt att köra detta upplägg nästa år igen eftersom det var lärorikt för oss alla och inte minst oerhört trevligt att kunna prata med alla nyfikna sökande. Det vi framförallt tar med oss från dessa två dagar är att vi med utgångspunkt från de frågor som ställdes kommer att utveckla en FAQ (frequently asked questions) kopplad till våra olika program. På detta sätt kan vi också tydligare berätta om och visa upp våra lärarutbildningsprogram på Linnéuniversitetet.

Högt betyg för ämneslärarutbildningen av Universitetskanslersämbetet

2020-02-22

I veckan som gick meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har hög kvalitet (läs mer här). Detta var den tredje utvärderingen i raden av totalt fyra som våra lärarprogram kommer att genomgå. Sedan tidigare har vi fått hög kvalitet rörande förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet och med bedömningen av ämneslärarprogrammet stärks vi i vår övertygelse att våra gränsöverskridande arbetssätt och den samarbetsform som finns via våra programråd är vägvinnande och definitivt gynnar en god utbildningskvalitet för våra lärarstudenter. Genom att arbeta engagerat, flerdisciplinärt och ha tydligt ställda förväntningar på varandra i organiseringen och genomförandet av våra lärarutbildningar skapar vi förutsättningar för förtroendefulla samarbeten.

För ett par veckor sedan inledde UKÄ utvärderingen av det fjärde programmet som kommer att genomgå kvalitetsgranskning av examenstillståndet: Yrkeslärarprogrammet. I skrivande stund har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med självvärderingen som ska lämnas in i mitten av april. Därefter sker intervjuer med representanter för ledningen, lärarpersonal och studenter. Efter sommaren kan vi räkna med att UKÄ ger besked. Vi håller givetvis tummarna för lika fina omdömen som vid de tidigare granskningarna.