Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Linnédialogen 2020: Ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling – en gemensam angelägenhet

2019-12-21

Anmälan är nu öppen för Linnédialogen som äger rum den 6 februari, 2020 på Teleborgs slott. Linnédialogen är den självklara mötesplatsen för den kunskapsmiljö som Nämnden för lärarutbildning är en del av. Där kommer skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare samman för att diskutera utifrån årets tema ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling. Att arbeta för att stärka kvalitet och likvärdighet i hela skolväsendet är en gemensam angelägenhet för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetet. För att arbeta med skolutveckling behövs ett delat ägarskap av de frågor som har identifierats som nödvändiga att prioritera i både pågående och kommande förbättringsarbete.
Här finns mer information om Linnédialogen

Linnéuniversitetet och Skolverket i betydelsefullt samarbete: Nätverk för karriärlärare

2019-12-19

Linnéuniversitetet är ett av tre utvalda lärosäten i landet som tillsammans med Skolverket under läsåret 2019/2020 genomför ett pilotprojekt som syftar till att möta kompetensutvecklingsbehovet hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Nätverket består av förstelärare och lektorer som, efter visat intresse, har anmälts att delta av sina rektorer. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande.

Mångfalden av erfarenheter och de olika kunskaperna är en viktig tillgång i sammankomsterna och för deltagarna i nätverket. Insatsen är processinriktad med målet att deltagarna stärker sina kunskaper om kapacitetsbyggande processer och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Projektet leds av Nätverket för lärarledarskap och kollegialt lärande i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum på Linnéuniversitetet. Under hösten 2020 ges kursen Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete” (kurskod 4PE015, avancerad nivå, 7,5 hp) som riktar sig till förstelärare och lektorer. Sista ansökningsdag är 15 april 2020.

Skolverket vänder sig också till Linnéuniversitetet när det gäller Lärarlyftet. Under vt 2020, med utbildningsstart ht 2020, kommer det att vara möjligt att söka till speciallärarutbildningen samt till behörighetsgivande kurser i ämnena franska, geografi, matematik, musik, no/teknik och tyska.

Fler vägar in i läraryrket

2019-12-17

Det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket” inleddes 2018 och pågår till utgången av 2021. Syftet är att utveckla och använda insatser vilka ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen och förskollärarexamen. Linnéuniversitetet samarbetar med Linköpings universitet, som är ett av de lärosäten som har tilldelats medel för projektet. Enligt regeringsuppdraget ska kurser erbjudas i flexibel form exempelvis på distans, vid olika tidpunkter under året och i olika studietakt. Eftersom utbildningarna framför allt vänder sig till personer som redan är yrkesverksamma i skolan är det viktigt att ge dessa personer möjlighet att arbeta och studera samtidigt. För Linnéuniversitetets del fortsätter arbetet under våren för att undersöka möjligheter att utveckla kurser i linje med projektets ambition.
Läs mer om det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket”

2019 – Tillbakablick och framåtblick

2019-12-16

Såhär i slutet av året är det vanligt att man summerar vad som har skett (även om höstterminen de facto avslutas först i mitten av januari). Det hade nog behövts ett digert inlägg för att täcka in alla viktiga händelser och processer, men ett axplock känner jag ändå att jag måste ge.

Under det gånga året har Nämnden för lärarutbildning inlett ett helt nytt program med förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma, beslut har tagits om att under 2020 utveckla en liknande form med Grundlärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma inom fritidshem. I samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun startar hösten 2020 verksamhetsintegrerad utbildning i grundlärarprogrammet åk 4-6 campus Växjö, enligt den VI-profil som redan genomförs i Kalmarregionen.

Utöver att vi fortsätter vårt samarbete med Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro rörande VI-profilen så etablerar vi också noder med VI-skolor i Karlskrona och Oskarshamn. Jag har tidigare i nyhetsbrevet nämnt utvecklingsarbetet av ämneslärarprogrammet utifrån vår idé om den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné. Där finns nu ett utkast på uppdrag som under första halvan av 2020 kan fastställas så att arbetsgruppen kan sätta igång sitt arbete.

Utbildningsnära kvalitetsarbete, programrådsorganisation och Vision och strategi 2030

Likafullt som det är lockande att göra återblickar ser vi också framåt. Programrådsorganisationen är nu komplett och nya ledamöter är utsedda. En central punkt blir att tydligare integrera programråden som organ i nämndens utbildningsnära kvalitetsarbete och att på grundval av Linnéuniversitetets nya plan för utbildningskvalitet påbörja arbetet med strukturer och processer för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi fortsätter de kvalitetsstärkande och utvecklande åtgärder som redan har inletts för att också ”haka i” de arbetssätt och riktlinjer som tagits fram av det universitetsövergripande Rådet för utbildning och lärande. Lärarutbildningens kansli fungerar här som ett oerhört viktigt verksamhetsnära stöd. Inte minst ser vi programråden som viktiga kuggar och organ för diskussion om Vision 2030 som Universitetsstyrelsen antog vid sitt möte 5 december.

Under våren 2020 och framåt kommer vi inom nämndsorganisationen att konkretisera och formulera Nämnden för lärarutbildnings verksamhetsinriktning och arbetssätt utifrån visionen ”Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling” och de tre fokusområdena ”Nyskapande akademisk kunskapsbildning”, ”Hållbar excellens” och ”Kultur och gemensamma arbetssätt”.