Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

En julhälsning och önskan om ett gott nytt år

2020-12-14

Det brukar låta likadant varje gång vi kommer till denna tid på året, men det tål att upprepas: Oj, vad tiden går fort och snart är det jul! Nåja, att tiden rusat på brukar också vara en inteckning för att man har roligt och visst har vi mycket att glädja oss åt gällande lärarutbildningsåret. Jag kommer dock inte att ge någon återblick av året utan landar i sådant som är aktuellt så här de sista skälvande veckorna av året (för terminen slutar som bekant i januari).

Årets sista nämndssammanträde

På självaste Nobeldagen 10 december sammanträdde nämnden i sin nuvarande form för sista gången. Eftersom uppdragsperioden för fakultetsledningarna går ut vid årsskiftet kommer det nya dekaner och nämnden kommer att få en ny sammansättning under 2021. Nämnden ställde sig bland annat bakom verksamhetsplan och budget samt en ny utbildningsplan för grundlärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma inom fritidshem (erfarenhetsbaserat).

Lärosäten Syd

Linnéuniversitetet har formellt gått med i Lärosäten Syd – en samverkansorganisation mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Halmstad, Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och SLU. Lärarutbildning Linné har redan varit med som inofficiell medlem vad gäller lärarutbildningen i ett antal månader och etablerat samarbete. Att det nu är formellt beslutat känns mycket bra för tillsammans kan vi lärosäten ge varandra stöd och samverka gällande betydelsefulla frågor på ett nationellt plan.

Verksamhetsintegrering

Vid flera tillfällen har jag lyft fram arbetet med verksamhetsintegrering på Grundlärarprogrammet som nu byggs upp vid campus Växjö samt i ett antal kommuner i Linnéregionen. Covid-19 har dessvärre inneburit att vi har fått ställa in VI-dagar och fältstudier i fysisk form, vilket givetvis påverkat vårt arbete med verksamhetsintegreringen, i synnerhet med våra nya lärare, studenter och skolor. Men trots att det inte gått ha fysiska VI-besök får arbetet mycket positivt genomslag, vilket vi gläder oss oerhört över. Här kommer tips om reportage gällande VI vid Centrumskolan. https://pedagog.vaxjo.se/redaktionella-artiklar/2020-12-11-mycket-tid-med-elever-passar-edvin-och-linnea

Och så till sist…

Vi på Lärarutbildning Linné önskar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

 

Lärarutbildning på vetenskaplig grund – samarbeten mellan huvudmän och lärosäten för praktiknära forskning

2020-10-23

Nämnden för lärarutbildning har haft sitt näst sista sammanträde för året. Ett preliminärt beslut togs om verksamhetsplan 2021-2025 och budget för nästkommande år. En annan stor fråga som väckt mycket engagemang på fakulteter och institutioner är den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné där arbetsgruppen presenterade den undersökning som gjorts. När nu ämnena fått säga sitt finns ett gediget underlag för fortsatt planering och dialog med ämnena för att få ett mer kvalitativt underlag.

En av de satsningar som vi ingår i (och som ni kunnat läsa om i tidigare blogginlägg) är ULF (utveckling, lärande, forskning) som syftar till att föreslå olika modeller och strukturer för samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten gällande lärarutbildning, forskning och skolutveckling. Den 22 oktober stod LNU värd för ULF Bazar som är den nationella konferensen för deltagare i ULF-projektet och jag hade förmånen att få delta vid denna. Dagen bjöd på ett rikt och inspirerande program där vi fick ta del av rykande färsk praktiknära forskning och företrädare för lärosätena och skolhuvudmännen diskuterade gemensamma angelägenheter och idéer. I min avslutning lyfte jag fram fyra ledord som jag tycker kännetecknade dagens inspel från studenter, forskare, lärare och skolledare samt diskussionerna. Jag menar att vi behöver en systematik i det vi gör och ser att det vi gör inom ULF ska vara invävt i våra löpande verksamheter. Vi behöver tydliga arenor för samarbeten (”det tredje rummet” som en grupp uttryckte det, ett rum där lärosäte och huvudman deltar). Långsiktighet krävs både vad gäller finansiering – mod att satsa resurser och ge förutsättningar på lång sikt – som att våga hålla ut och tro på det man gör. Ett sätt är att skapa delade tjänster där personal har förankring i både lärosätets och skolans verksamheter. Det tredje ledordet som genomsyrade dagen var hållbarhet.  För detta krävs att vi ser ULF som ett sätt att stärka professionens självförtroende och självkänsla. Vi behöver sprida motivation och engagemang – vårt arbete ska ge energi. Det behövs en fungerande ”ekologi” för lärarstudenters och lärares utvecklings- och forskningsarbete. Framförallt är det tydligt att vår programrådsorganisation på Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är ryggraden i att kunna erbjuda en lärarutbildning av hög kvalitet och professionsutvecklande kursutbud och aktiviteter för rektorer och lärare. Avslutningsvis underströk jag ömsesidighet: Vikten av gemensamt utbyte, ömsesidiga förväntningar och likvärdiga vinster, dialog och respekt för varandras verksamheter. Samtalet MÅSTE fortsätta!

Försöksverksamheten med ULF var också ett av ämnena på UKÄ:s lärarutbildningskonferens den 19 oktober. Denna konferens kretsade kring lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildningarna och lyfte såväl frågor om framtidens lärarförsörjning och mer detaljerad information om sökstatistik, antagna och genomströmning (alltså hur många som tar examen) på lärarutbildningarna.

Så här avslutningsvis vill jag flagga för en unik händelse för lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Den 12 november anordnar vi för första gången en gemensam intern konferensdag för lärare: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Syftet med dagen är att initiera en, förhoppningsvis återkommande, mötesplats med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i våra lärarutbildningar. Dagen består av kortare presentationer varvat med paneldiskussioner. För program och anmälan till den interna konferensen, KLICKA HÄR. Dagen blir en aktivitet som kommer att relatera till Linnédialogen som är nämnden för lärarutbildnings återkommande konferens med regionens skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet.

Back in business – men med restriktioner

2020-09-24

Tid är fascinerande. Yngsta dottern konstaterade nöjt att det är tre månader kvar till julafton idag. Förvisso har vi lång tid fram till dess, men tiden går onekligen fort. Det märks att vi på lärarutbildningen (trots pandemisituationen) börjat gå in i något slags vardagslunk, fast kanske ändå inte riktigt. Vi behöver hela tiden vara uppmärksamma på läget och smittorisken samtidigt som lärare och studenter behöver träffas fysiskt. Från olika håll kommer rapporter om att studenter och även lärare inte mår bra av den isolering och ensamhet som kan uppstå. Det är viktigt att uppmärksamma och under hösten behöver via diskutera hur vi smart och säkert kan få ökade möten mellan lärare och studenter i våra lokaler.

I förra bloggen skrev jag om programstarterna och våra studentföreningars stora betydelse såväl för utbildningarna som studiesociala aktiviteter.  Så här i september brukar vi summera både antagningsläget och så småningom antalet registrerade studenter, dvs. hur många av de nya studenter har valt att gå kvar på utbildningen och hur många av de tidigare studenterna går kvar? När det gäller den senare frågan finns ännu inget aktuellt underlag utan det håller på att sammanställas, men vad gäller antagningen ser vi en ökning på ca 10 % totalt sett. Det finns vissa fluktuationer mellan hur antagna fördelar sig på programmen men generellt kunde vi se en ganska tydlig tillströmning av studenter nära terminsstart. Vi ser också att vi fyller platser på flera av utbildningarna. Om några glädjande iakttagelser ska lyftas fram så har förskollärarprogrammen detta år sett en viss återhämtning. Inrättandet av samverkansnoder (som jag tidigare skrivit om) i Karlskrona och Oskarshamn på grundlärarprogrammet samt inledningen av verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning i Växjö, Tingsryd och Alvesta har fått en flygande start. Vi fyller platserna och kan till och med ta in lite extra studenter. Också på ämneslärarprogrammet syns tecken på att ett antal ämnen fått ökad tillströmning.

För den som följer lärarutbildningen så har det knappast undgått att vi under de senaste åren genomgått utvärderingar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). För Linnéuniversitetets vidkommande har vi hög kvalitet i specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med dess tre inriktningar och ämneslärarprogrammet. Nu är det yrkeslärarprogrammets tur att utvärderas och idag (!) sker intervjuer av UKÄ med lärare, studenter, chefer och undertecknad. Fortsättning följer på den punkten.

 

Nystart och återstart på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet

2020-08-25

Nästa vecka startar de flesta av våra lärarprogram och vi får välkomna våra nya och tidigare studenter. Förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma har redan varit igång sen mitten av augusti med ca 100 studenter som inledde sina studier. Grundlärarprogrammet startar i höst verksamhetsintegrerad profil (VI) i samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö och fortsätter enligt denna modell i Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro. Men inte nog med det. Utifrån vår idé om samverkansnoder etablerar vi VI-skolor i Karlskrona och Oskarshamn. Arbetet med att utveckla en inriktning med grundlärarprogram för fritidshem för pedagogiskt yrkesverksamma går in i sin avslutande fas och vt 2022 förväntas vi kunna välkomna de första studenterna. Den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné går också enligt plan och under nästa nämndsmöte 18 september ska nämnden diskutera och ta ställning till viktiga grundpelare i den nya utbildningen så att arbetet med detaljerat förslag kan fortgå under hösten. Yrkeslärarprogrammet och speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet samt förskollärarprogrammet kör också igång.

Lärarutbildningens studentföreningar KAROLIN och PEDAL är i full aktivitet att inviga de nya ”kullarna” i studentlivet. Jag hade förmånen att först vara på campus i Växjö i dag (25 aug) för att sent på eftermiddagen hämta min cykel på campus Kalmar. Jag såg där full aktivitet från studentföreningarna och utanför Radix fick jag hjälpa en lärarstudent i sin overall att få på en brassestol på pakethållaren (som tur är kan jag knepet sen min egen studenttid). Dessa föreningar är så viktiga för vår verksamhet. Min personliga reflektion är att du i första hand inte flyttar till en universitetsstad för att plugga, utan för att leva. Och ordet universitet betyder ursprungligen helhet eller att ingå i ett sammanhang – och det skapar studentföreningarna.

En ”fyrklöver” med hög kvalitet

När jag träffar lärarutbildare från olika ämnen och miljöer på Linnéuniversitetet så upphör jag aldrig att förundras över deras stora engagemang och hjärta för studenterna och sina utbildningar. I olika sammanhang möter jag också prefekter som är djupt involverade i lärarutbildningens kärnfrågor. Det är viktigt med sådana ledare på Linnéuniversitetet. Jag är övertygad om att just detta engagemang och ledarskap tillsammans med gedigen kompetens är förklaringen till att våra studenter möter en utbildning som väcker omvärldens intresse och utmanar. Det ger en god grund för att fortsätta göra det vi gör bra och för att utveckla det vi kan göra bättre.

För den som följt bloggen och nyhetsflödet på lnu.se har inte gått miste om att våra lärarutbildningar håller hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. För många år sedan fick Speciallärar- och specialprogrammen detta omdöme, 2019 följde Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet (med ett förbehåll för inriktningen F-3) samma spår och i början av 2020 Ämneslärarprogrammet (med förbehåll för inriktningen musik). I de fall där det kommer kritik önskar UKÄ en åtgärdsredovisning och en sådan lämnades in i våras. I denna månad fick vi veta att UKÄ ger omdömet hög kvalitet i grundlärarprogrammet inriktning F-3. Arbete pågår med åtgärdsredovisning för musikämnet. Vi gläder oss mycket åt att fyra av våra fem program har hög kvalitet! Före sommaruppehållet lämnades självvärderingen för Yrkeslärarprogrammet in och intervjuer kommer att hållas av UKÄ i slutet av september. Därefter hoppas vi på en ”femklöver med hög kvalitet”, något vi får veta i början av nästa år.

Vid de två dagar i mitten av augusti när nämndsledningen, programrådsledarna, utbildningssamordnarna, utvecklingsledare och controller träffades för att dra igång verksamhetsplaneringen för kommande år kläcktes många goda idéer för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet: ”hybridprogram” som möjliggör både studier på campus och distans, ökad studentinflytande och deltagande av studenter i kvalitetsarbetet, skapandet av sammanhållen progressionslinje i programmen som genomsyras av globala värden (lika villkor, hållbar utveckling, interkulturell medvetenhet, mm); utvecklingsarbete inom yrkeslärarprogrammet; ett omfattande arbete med att utveckla studenters akademiska literacitet inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen; basår och prova-på-lärarutbildning-kurser för att få fler studenter att få upp ögonen för läraryrket. Våra diskussioner kom naturligt att ta avstamp i och att följa det pågående arbetet med Mål 2025 som bedrivs på övergripande universitetsnivå. Fortsättning följer!

 

Med önskan om en riktigt skön och vilsam sommar

2020-06-16

I samband med att människor pratar om exempelvis det tråkiga med att det inte gått att genomföra studentavslutningar som brukligt eller att resplanerna definitivt gått i stöpet, hör jag allt oftare att de säger ungefär så här: ”Men å andra sidan kommer varken studenterna eller vi andra glömma bort hur speciell situationen var med Covid-19”. Visst ligger det något i det. Från lärarutbildningens sida kan vi inte säga annat än att det blev ett terminsslut med en annorlunda men i vanlig ordning finstämd avslutning: en filmad avslutningsceremoni och avskedspresenter med diplom hemskickade till studenterna.

Lika viktigt som att fundera kring samtidens direkta händelser är att blicka framåt. Om tidplanen håller verkar det som att det blir en riktigt intressant höst. Regeringen har aviserat att det under hösten ska komma ett förslag på regional indelning av utbildningsväsendet som innebär att Skolverket ska få kontor vid ett tiotal orter i landet. Av flera skäl får detta direkta konsekvenser för lärarutbildningen. Vi kan utgå från vår regionala närhet på ett helt annat sätt i samverkan med skolhuvudmännen och Skolverket. I linje med de tankar på att öka antalet övningsskolor och satsningar som ULF-avtal (för vårt arbete på Linnéuniversitetet, klicka här) får vi större möjligheter att fortsätta vårt arbete med lärarutbildning och lärares kompetensutveckling på LNU. Ett konkret exempel på hur sådant arbete kan göra skillnad och hur våra lärarstudenters självständiga arbeten gör avtryck i skolans verksamhet kan du läsa om här.

Detta för mig in på nästa förslag som med stor sannolikhet kommer att dyka upp under hösten. Med grund i Björn Åstrands utredning kommer förslag till professionsprogram för lärare och rektorer få tydligare utformning. Signalerna från utbildningsdepartementet och skolmyndigheterna är att lärosätena och deras lärarutbildningar bör ha en central roll i professionsprogrammets utformning och genomförande. Det visar på vikten av att hålla samman lärarutbildning och lärares kompetensutveckling, dvs. att se utveckling av lärarskicklighet som en helhet.

Nu ligger en sommar framför oss med tid för vila, rekreation och möjligheter att skapa nya ljusa minnen. En skön sommar och semester önskar jag er!

I omställningarnas tid

2020-05-25

En av de stora frågorna just nu är hur landets olika lärosäten förbereder sig inför höstens terminsstart, men jag tänkte börja med hur det kommer att se ut med avslutningen av terminen. I rådande läge har Linnéuniversitetet liksom landets andra lärosäten fått både ställa om och tänka om vad gäller avslutningshögtiden. Den dag som i vanliga fall skulle ha blivit en festhögtid tillsammans med studenter och lärare, blomutdelning, underhållning och högtidliga tal har nu fått bli en digital festhögtid. I samarbete med kommunikationsavdelningen har vi på lärarutbildningen spelat in en film som sedan kommer att distribueras till studenterna. Rektor och tf prorektor talar också till studenterna. På sina håll vet jag också att det sker en digital kortare hälsning i samband med att studenter träffas på Zoom och presenterar sina självständiga arbeten. Helst hade vi självfallet sett att det varit en sedvanlig ceremoni, men tillsammans kan vi göra det bästa av situationen.

Men, hur ska det nu bli med höstterminen 2020? Kommer universiteten kunna vara öppna som vanligt och välkomna studenterna på plats eller måste utbildningarna starta på distans? Om det senare, sker det sedan en återgång till campusutbildning och i så fall när? Eller kommer vi bli tvungna att kanske börja på campus för att sedan gå över till distans beroende på situationen med Covid19? Linnéuniversitetet har bestämt sig för att planera för start på campus till höstterminen men att ha en beredskap för att situationen snabbt kan förändras. Det är ett klokt beslut. Det möjliggör nämligen fler handlingsalternativ och att vi kan planera för olika lösningar inom gällande riktlinjer och rekommendationer. Det kan tänkas att vissa program inleds på campus medan andra sker på distans. Inte minst ser vi det som oerhört betydelsefullt att kunna välkomna alla nya studenter. Linnékåren och studentföreningarna KAROLIN och PEDAL brukar anordna nollning och sociala aktiviteter som är oerhört betydelsefulla för de nyinflyttade studenterna. Vi som lärare vill givetvis också kunna träffa de nya studenterna. Men allt beror givetvis på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När söksiffrorna publicerades kunde vi glädjande konstatera att vi på totalen ökat 12 procent jämfört med ansökningsomgången 2019. Eftersom många av våra utbildningsprogram är öppna för sen anmälan fortsätter ökningen ytterligare något. Söksiffrorna visar att det finns ett betydande intresse för Linnéuniversitetets lärarutbildning. Samtidigt är det flera steg som avgör hur många studenter som de facto registrerar sig och påbörjar sina studier i augusti/september, men självfallet ser vi fram emot att välkomna fler studenter än föregående år. Särskilt glädjande är att vår satsning på att etablera samverkansnoder i Karlskrona och Oskarshamn (i ett första steg mot grundlärarprogrammet) visar sig lyckosam: där har vi fler sökande än de platser vi avsatt.

Låt oss nu verkligen hoppas att vi hindrar smittspridningen och att vi till sommaren och hösten kan få möta ett helt öppnat samhälle!

 

Succé för lärarutbildningens ”Zoomväkteri”

2020-04-19

I tidigare inlägg har övergången till digital undervisning i samband med Covid19-situationen berörts. Under vecka 16 testade vi ett helt nytt grepp i vårt arbete för studentrekrytering. För att kunna svara på frågor från presumtiva studenter anordnade lärarutbildningen ett ”Zoomväkteri” (Zoom är det verktyg vi använder för vår digitala kommunikation). Under den 14 april och den 15 april fanns lärarutbildare, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare på plats under åtta timmar för att svara på frågor och funderingar. Grundidén var enkel: via att klicka på en länk kunde den frågvisa och undrande sökanden komma in i ett Zoom-rum och antingen skriva sina frågor i en chat eller ställa dem direkt.

Eftersom det var första gången som vi hade detta upplägg var vi osäkra på hur många som egentligen skulle hitta till Zoomväkteriet och hade ställt in oss på att det kunde bli ganska få som kom på digitalt besök. Men, tji fick vi. När vi summerade de två dagarna hade mer än 80 personer varit inne och ställt frågor om allt mellan himmel och jord: Hur förbereder jag mig bäst för studierna?, Är det svåra uppgifter i kurserna?, Hur ordnar jag enklast ett studentboende?, Hur många timmar i veckan får man räkna med att lägga på studierna?, Hur vet jag om jag är behörig till det program jag har sökt?. Listan kan göras lång.

 

Vi kommer definitivt att köra detta upplägg nästa år igen eftersom det var lärorikt för oss alla och inte minst oerhört trevligt att kunna prata med alla nyfikna sökande. Det vi framförallt tar med oss från dessa två dagar är att vi med utgångspunkt från de frågor som ställdes kommer att utveckla en FAQ (frequently asked questions) kopplad till våra olika program. På detta sätt kan vi också tydligare berätta om och visa upp våra lärarutbildningsprogram på Linnéuniversitetet.

Omtumlande veckor med Coronaviruset

2020-03-27

De två senaste veckorna med Coronavirusets spridning och de åtgärder som har varit tvungna att vidtas har inneburit en stor omvälvning för oss på Linnéuniversitetet. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten utifrån de råd och restriktioner som ges. Regeringens beslut i veckan innebar att vi inom loppet av ett par dagar fick övergå till digital undervisning och examination. Vi arbetar på flera områden redan med digitala verktyg och nätbaserat lärande inom våra lärarutbildningsprogram, men när all undervisning skulle ställas om ställdes lärarutbildningen inför en ny situation. Kurser som vanligen genomförs via fysiska seminarier och föreläsningar med studenter har omgående fått flyttas till en digital miljö. Nu träffas lärare och studenter via Zoom som är vår kommunikationsarena och övergången har gått över förväntan. När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen gör vi allt vi kan för att kunna anpassa studiegången för studenterna. För mer information, vänligen se här.

Högt betyg för ämneslärarutbildningen av Universitetskanslersämbetet

2020-02-22

I veckan som gick meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har hög kvalitet (läs mer här). Detta var den tredje utvärderingen i raden av totalt fyra som våra lärarprogram kommer att genomgå. Sedan tidigare har vi fått hög kvalitet rörande förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet och med bedömningen av ämneslärarprogrammet stärks vi i vår övertygelse att våra gränsöverskridande arbetssätt och den samarbetsform som finns via våra programråd är vägvinnande och definitivt gynnar en god utbildningskvalitet för våra lärarstudenter. Genom att arbeta engagerat, flerdisciplinärt och ha tydligt ställda förväntningar på varandra i organiseringen och genomförandet av våra lärarutbildningar skapar vi förutsättningar för förtroendefulla samarbeten.

För ett par veckor sedan inledde UKÄ utvärderingen av det fjärde programmet som kommer att genomgå kvalitetsgranskning av examenstillståndet: Yrkeslärarprogrammet. I skrivande stund har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med självvärderingen som ska lämnas in i mitten av april. Därefter sker intervjuer med representanter för ledningen, lärarpersonal och studenter. Efter sommaren kan vi räkna med att UKÄ ger besked. Vi håller givetvis tummarna för lika fina omdömen som vid de tidigare granskningarna.