Ryssland, Jugoslavien och obearbetade trauman

Postat den 24th februari, 2023, 10:35 av Blogg

In English below

Under historiens gång skapas med nödvändighet en rad allianser för framgångsrika samarbeten – och en rad strider och förluster. En förutsättning för framgångsrika samarbeten är en bearbetning av strider och förluster. Det sker politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Allianser och framgångsrika samarbeten får mest uppmärksamhet i historieskrivningen. Strider och förluster går på djupet och är den svåraste nivån.

Jag har själv lett ett stort forskningsprojekt om vilka bilder av vänner och fiender, motsättningar och gemenskap som museer i Europa speglar och bidrar till, och hur de faktiskt påverkar historiens skeende.

En stark förmåga byggdes under 1800-talet för att komma över århundraden av strider i Skandinavien. Tyskland och Europa lade ner stort arbete efter andra världskriget på det ekonomiskt samarbete, mindre på politiskt och kulturellt samarbete. Det försvagade bygget av en stark allians. Fatalt blev det även i Jugoslavien på tidigt 1990-tal – och nu på 2010-talet i Ryssland och dess närområden.

På årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina är vi upptagna av att hantera krisens akuta skeenden. Men vi får inte glömma de längre frågorna om hur vi bygger ett samhällskontrakt på tillit både nationellt och internationellt. Misslyckas vi så återkommer historiens trauman obönhörligen.

Linnéuniversitetet drar sitt strå till stacken genom kunskap (ny avhandling) och konkreta samarbeten och utbyten. Nästa vecka ska jag inviga en forskarskola i Pristina, Kosovo och vi har välkomnat Ukrainas viktigaste universitet i Kiev i arbetet med EUniWell, vårt Europauniversitet.

Universitetens uppgifter är både att svara mot individer och samhällenas omedelbara kunskapsbehov och att långsiktigt knyta de band och ge en grund för ett demokratiskt samhällsbygge, som gör tröskeln mot brutal våldsutövning allt högre. Detta vill jag understryka på årsdagen av ett misslyckande att hindra ännu ett krigsutbrott.

————————–

Russia, Yugoslavia, and unprocessed trauma

During the course of history, by necessity, a number of alliances for successful collaborations are created – as well as a number of battles and defeats. A precondition for successful collaboration is the processing of battles and defeats. This is done politically, economically, and culturally. Alliances and successful collaborations receive the most attention in the writing of history. Battles and defeats go deep and constitute the most challenging level.

I have personally led a major research project on what representations of friends and enemies, antagonisms and sense of community that European museums reflect and contribute to, and how they actually make an impact on the course of history.

In the 19th century, a strong ability was built to overcome centuries of battles in Scandinavia. After WWII, Germany and Europe put a lot of work into economic collaboration, less so into political and cultural collaboration. This weakened the construction of a strong alliance. This turned out fatal in Yugoslavia in the early 90s – and now in the 21st century in Russia and its neighbouring regions.

On the anniversary of Russia’s invasion of Ukraine, we are busy handling the acute stages of the crisis. However, we must not forget the long-term questions about how we build a trust-based societal contract, nationally and internationally. If we fail to do this, the traumas of history will inevitably repeat themselves.

Linnaeus University contributes through knowledge (new doctoral dissertation) and concrete collaborations and exchanges. Next week, I will inaugurate a new graduate school in Pristina, Kosovo and we have welcomed Ukraine’s most important university in Kyiv into EUniWell, our European university.

The mission of universities is both to meet the immediate need for knowledge of individuals and societies, and to establish the long-term relationships and provide the basis for democratic community building that make brutal use of force less likely. This is something that I would like to stress on the anniversary of a failure to prevent yet another horrific outbreak of war.

Det här inlägget postades den februari 24th, 2023, 10:35 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *