En ny regering och akademin i världen

Postat den 30th november, 2022, 08:56 av Peter Aronsson

In English below

För någon vecka sedan deltog jag på ett första möte tillsammans med utbildningsminister Mats Persson och högskolesektorn. Utbildningsministern framhöll framför allt de svåra tiderna, en stram budget med prioriteringar både vad gäller säkerhet och kriminalitet –högskolesektorn har inte fått och kan inte förvänta sig några större satsningar. De satsningar som görs på skolan går framför allt till det allmänna skolväsendet. För högskolesektorn fasas en del satsningar ut –samtidigt som högskolesektorn förväntas hantera det nya omställningsstudiestödet (dit 14 400 hugade arbetstagare anmält intresse). Ministern har inga svar på hur det ska fungera, det är helt enkelt fortfarande i stöpsleven. Jag kan konstatera, precis som vanligt, att budgeten inte innehåller så mycket mellan de stora forskningspropositionerna som kommer vart fjärde år.

En positiv och viktig nyhet är att Linnéuniversitetets enträgna arbete tillsammans med Chalmers för att säkra en nödvändig ekonomisk bas för Sjöfartsutbildningarna krönts med framgång. Vi får bägge en budgetförstärkning på 3,7 miljoner nästa år och lika mycket 2024! Även Linnéuniversitetets långsiktiga arbete med att argumentera för forskningsanknytning av uppdragsutbildningen av poliser, har resulterat i en ny miljon om året. Mycket glädjande!

Universiteten har ett långsiktigt uppdrag att söka den bästa kunskapen som grund för utveckling av människor och samhälle. Samtidigt är vi starkt beroende av förändringar i omvärlden. För att universiteten ska kunna bidra till den bästa kompetens både regionalt och nationellt så behöver vi stöd på olika sätt av det omgivande samhället. Det handlar bland annat om praktikplatser, gemensamma program och projekt som skapar mervärden. Men det krävs också stöd av riksdagspolitiker, näringsliv, arbetstagarorganisationer, civilsamhälle, medborgare och studenter som inser att vi utanför storstadsområdena är ännu mer avgörande för livsbetingelserna. Då duger det inte att universiteten utanför storstadsområden i förhållande till vårt utbildningsuppdrag bara har en fjärdedel av forskningsanslaget för att skapa likvärdig kvalitet. Jag för min del kommer att mobilisera allt jag kan –men behöver också stöd från studenter och företrädare för näringsliv och offentlig sektor som är helt beroende av att vi gör ett högkvalitativt arbete. Resurserna ska framför allt inte gå till storstadsområdena, då tappar både regionerna och landet i attraktivitet som kunskapsnation.

—————————————————-

A new government and academia in the world

About a week ago, I took part at a meeting with Minister for Education Mats Persson and the higher education sector. The Minister for Education put emphasis on the challenging times, a tight budget with prioritisations both concerning security and criminality. The higher education sector has not been granted, and cannot expect to be granted, any major investments. The school investments that are being made will primarily benefit the public school system. For the higher education sector, some investments are instead being phased out – while the higher education sector is expected to handle the new transition support (for which 14 400 workers have registered interest). The minister did not offer any answers as to how this should be solved, it is obviously still being processed. Just like usual, I can establish that the budget does not contain much between the major research bills that are presented every fourth year.

A positive and important piece of news is that Linnaeus University’s insistent work with Chalmers to secure the necessary financial basis for the maritime science programmes has been successful. Both universities have been granted a SEK 3.7 million budget increase for next year, and as much for 2024! What is more, Linnaeus University’s long-term work arguing for a research connection on the contract education for police officers has resulted in an additional SEK 1 million a year. Great news!

Universities have a long-term mission to seek out the best knowledge as a basis for the development of people and society. At the same time, we are strongly affected by changes in our surrounding world. In order for universities to be able to contribute to the best competence, both regionally and nationally, we need support in different ways from the surrounding society. This can be, for instance, internship positions, joint programmes, and projects that create additional value. However, it also requires support from politicians in the Swedish Parliament, the trade and industry, employee organisations, civil society, citizens, and students, who realise that universities are even more crucial for the living conditions outside the metropolitan areas. Thus, it’s not acceptable that the universities outside the metropolitan areas only receive a quarter of the research grant to produce equal quality. I will do everything I can, but I also need support from students and representatives from the industry and public sector, who are entirely dependent on us doing high-quality work. The resources should not primarily go to the metropolitan areas, as this would mean that the regions and the country as a whole become less attractive as a knowledge nation.

Det här inlägget postades den november 30th, 2022, 08:56 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *