Vad ska akademin göra i krigstid?

februari 28, 2022

Den 24 februari 2022 startade Vladimir Putin krig med Ukraina och världen. Som rektor satte jag igång vår krisledning för att bedöma riskerna för studenter, medarbetare och verksamheten. Vi har nu koll på vilka människor och utbyten som direkt kan vara i risk genom att de rör Ukraina och Ryssland. Dessutom finns det ett hot om ökade cyberattacker som vi behöver möta.

Det dramatiskt vidgade krigshandlingarna och ökande hotet gör att konflikten inte gäller bara Ryssland och Ukraina – utan oss alla.

Genom överläggningar med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA) ställer vi oss bakom de kraftiga fördömande som utformats mot aggressionen också av akademierna i demokratiska stater.
Det övergripande samhällssvaret i det hotfulla läget måste utformas av regeringen och EU, men vi ställer oss alla frågan om vad vi själva bör och kan göra som människor. Finns det särskilda uppgifter för akademin?Läs resten av detta inlägg»

Universitetet mitt i samhället

februari 3, 2022

3 februari 2022

Vid årets början möter jag alltid både medarbetarna här hemma och kolleger på nationell nivå. Så också 2022.

Den stora världens utmaningar finns också lokalt och påverkar både studenter och medarbetare. Tillsammans i Linnéuniversitetet åstadkommer vi mer.

UNESCO rekommenderar hela världen att Öppen vetenskap är en mänsklig rättighet: ”vetenskapligt arbete världen över bör göras mer lättillgängligt och inkluderande”. 

På europeisk nivå kommunicerade EU-kommissionen i januari en strategi för de europeiska universiteten, en strategi som ser behovet av att knyta samman forskning, utbildning och samhällsutveckling starkare över landgränserna.

Vi på Linnéuniversitetet är väl rustade; med vår vision att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, som deltagare i bygget av det europeiska universitet EUniWell, och genom ett antal starka och relevanta kunskapsmiljöer. 

Det återstår en hel del för att på ett bra sätt göra data, publikationer och lärresurser inte bara fritt tillgängliga, utan också lätt tillgängliga för medborgare, företag och andra aktörer så att hela samhället verkligen får nytta och glädje av all kunskap.

Det räcker inte med stora ord, utan nu krävs det engagemang från lärare, verksamhetsstöd, studenter och samarbetspartners – och en organisation med resurser som kan möta upp förhoppningarna.

I Sverige är den offentliga finansieringen viktig. Nytt för i år inom den är omställningsbidragen för yrkesverksamma som behöver lära mer – och där är universiteten en viktig bidragsgivare.

Statsrådet Anna Ekström understryker behovet av hög kvalitet i utbildning i hela landet – och vi svarar att då behöver:

  1. Urholkningen av utbildningsanslaget vändas till förstärkning
  2. Förutsättningarna för forskning vara mer likvärdiga – också för oss yngre lärosäten som står för en stor del av kompetensutvecklingen i landet.

Men vi har också viktiga partners i regionen. Både offentliga aktörer och näringsliv är avgörande för att vi ska ha praktikplatser, göra studenter nyfikna på att studera och forma ett liv här, samt som finansiärer av forskning och utveckling. Den senaste (inte sista) viktiga insatsen där står Kalmar kommun för som gör en satsning på juridik möjlig vid Linnéuniversitetet.

Vi fortsätter nu och för framtiden att mobilisera resurser som bara ett globalt verksamt universitet i Småland kan göra! Våra insatser för grön och blå hållbarhet, hälsa, nya material, digital transformation, demokrati och lärande behövs verkligen, men det är tillsammans med aktörer utanför universitetet som det blir verklig förändring till det bättre.

Partnerskapen är öppen vetenskap i praktiken och förverkligar akademins långsiktiga uppdrag – att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

 

The university at the heart of society

Februari 2022

At the beginning of each year, I always meet members of staff here at home as well as colleagues at the national level. I did this also in 2022.

The challenges that we see in our world are found also locally and affect both students and members of staff. Together, we achieve more at Linnaeus University.

UNESCO has recommended that Open Science is considered a human right: “scientific work throughout the world should be made more available and inclusive”.

In January, at the European level, the European Commission communicated a strategy for European universities, a strategy that stresses the need for linking research, education and societal development more closely together across nation borders.

At Linnaeus University, we are well equipped; with our vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development, as participants of the European university EUniWell, and through a number of strong and relevant knowledge environments.

A lot of work remains in order to make data, publications, and learning resources not only freely available in a good way, but also easily accessible to citizens, companies, and other actors, to make sure that society as a whole can benefit from all this knowledge.

Big words are not enough. What is required now is commitment from teachers, the administration, students and collaboration partners – and an organisation with resources that can live up to the expectations.

Public funding is important in Sweden. One thing that is new for this year are the transitional funds for active professionals who need to acquire further knowledge – the universities are important contributors in this.

Minster Anna Ekström emphasises the need for high-quality education throughout the country – and our response to this is:

  1. The hollowing out of the direct government funding for education must be turned around into a strengthening of these funds.
  2. The conditions for conducting research must become more equal – also for younger higher education institutions, which are responsible for a large share of the continuing professional development in the country.

We also have important partners in the region. Public actors as well the trade and industry are crucial in order for us to be able to offer students internship positions, make students curious about studying and shaping their lives here, and as financiers of research and development. The latest (not last) important contribution here is made by Kalmar municipality that makes it possible for us to invest in law at Linnaeus University.

We now continue to mobilise resources for the future, in a way possible only at a globally active university in Småland! Our efforts for green and blue sustainability, health, new materials, digital transformation, democracy, and learning are truly needed, but it is in collaboration with external parties that we can make a real difference for the better.

Our partnerships are examples of open science in practice and make the long-term mission of academia become reality – to set knowledge in motion for a sustainable societal development.