Almedalen, Europa och framtiden

Postat den 5th juli, 2018, 12:59 av Peter Aronsson

In English below

Två svenska sociala innovationer, Skansen och Almedalen, samlingsplatser för att demonstrera vad landet erbjuder och samtidigt hitta vägar som med historiskt avstamp pekar mot framtiden. Bägge framgångsrika exportprodukter. Den första från sent 1800-tal och den andra fullt utvecklad sent 1900-tal. Skansen i förändring från jordbrukssamhälle till demokratiskt välfärds- och industrisamhälle. Almedalen i stark förändring mot ett kunskapssamhälle där alla gamla institutioner utmanas.

Vi bidrar till kreativt flöde i Almedalen

Universitet och andra kunskapsorganisationer möter i Almedalen industri, offentlig sektor, fackföreningar och civilsamhälle för att diskutera hur vi bäst utnyttjar de positiva möjligheterna. Vem är bäst lämpad att i olika skeden i livet ge medborgare och arbetstagare redskapen för framtiden? Linnéuniversitetet och medarbetare deltar i detta kreativa flöde med inspel om polisutbildningens dilemman, ungdomars närvaro på sociala medier, diskussioner om forskningspolitik med Vetenskapsrådet och etiska frågor med Karolinska institutet. Bland annat.

En rad fantastiska möjligheter till hållbar omställning inspirerar. Avslöjanden om missbruk av vår personliga integritet på nätet används för att manipulera beteenden och demokratiska val helt utan insyn och lagreglering. Cambridge analytica i USA och UK är bara en första inblick. Osäkerheten skapar grogrund för rädsla. Detta måste mötas på många olika sätt, men alla inbegriper en akademi som samverkar med samhället.

Hela Europa – mitt i Bryssel

Jag var i Bryssel förra veckan för att med regionerna arbeta med framtidsfrågorna i ett större perspektiv. Förhandlingar pågår inom EU för nästa ramprogram, Horizon Europa 2021-2027. Den stora oron är också där oförmågan att forma en förhoppningsfull gemensam politik som kan matcha de asiatiska ekonomiernas framtidstro och investeringar i kunskapsbaserad ekonomi. Europa behövs i hög grad även för en i huvudsak nationellt finansierat universitet som verkar både regionalt och internationellt. En förståelse för detta behöver förstärkas genom flera kanaler.

En av dem är liksom i Sverige att inse och investera i den kulturella förståelsen av de gemenskaper vi ingår i. Det lägger en grund för andra typer av samarbeten och samhandling. House of European History grundades för ett år sedan av parlamentet och är en manifestation av en delad historia som grund för en delad framtid, väl värt ett besök. Jag var där och hjälpte dem utvärdera det första året och är imponerad över hur pass intressant och användbart detta projekt blivit. Lite sent, lite lite – men åt rätt håll. Gratis inträde!

Starkare småländskt samarbete

Ambitionen för forskningen är, trots Brexit, glädjande nog ännu högre än tidigare både vad gäller omfattning och förmågan att omsätta kunskap från universiteten i samhället. Även Erasmus+ expanderar kraftigt och omfattar allt fler grupper. När det gäller sammanhållningspolitiken och de regionala fonderna är de mer ifrågasatta som en umbärlig del av åtagandena, särskilt för de mer utvecklade ekonomierna. De regionala fonderna kan och bör ändå vara ett instrument för samarbete kring regional utveckling. Dessa bör vi utnyttja bättre för att Småland ska få den kraft in i framtidens kunskapsekonomi som vi behöver med smart specialisering. Där blir vårt kunnande i träbyggande, bioekonomi, entreprenörskap, hälsokunnande, digitalisering etc kraftfulla språngbrädor. Här behöver vårt regionala samarbete ta ett rejält steg framåt. Våra strategiska avtal med Kalmar och Kronoberg och ökad samverkan med Jönköping bådar gott.

/Peter Aronsson, rektor


Almedalen, Europe and the future

Two Swedish social innovations, Skansen and Almedalen, meeting places meant to demonstrate what the country has to offer while at the same time finding paths rooted in history leading to the future. Both successful export products. The first from the late 19th century and the other fully developed in the late 20th century. Skansen in transformation from agricultural society to democratic welfare and industrial society. Almedalen going through a strong change towards a knowledge society in which all old institutions are challenged.

We contribute to a creative flow at Almedalen
At Almedalen, the university and other knowledge organisations meet with the industry, public sector, union associations, and the civil society to discuss how best to make use of the opportunities. Who is best suited to, in different stages of life, provide citizens and employees with tools for the future? Linnaeus University and its members of staff take part in this creative flow through contributions on the dilemmas of the police education, young people’s presence of social media, discussions on research policy with the Swedish Research Council, and ethical issues with Karolinska Institutet. Among other things.

A number of fantastic opportunities for a sustainable transition provide inspiration. Exposures of abuse; that our personal integrity on the internet has been used to manipulate behaviours and democratic elections without any insight or legal regulations. Cambridge analytica in the US and UK is only the first glimpse. Insecurity creates a breeding ground for fear. This must be met in many different ways, but all of them involve an academy that collaborates with society.

All of Europe – in the centre of Brussels
Last week, I visited Brussels to work with the regions on questions for the future from a larger perspective. Negotiations are going on within the EU for the next framework programme, Horizon Europe 2021–2027. Also there, the main concern is the inability to form a hopeful, common policy that can match the Asian economies’ belief in the future and investments in a knowledge-based economy. Europe is to a large extent also essential for a primarily nationally funded university that operates both regionally and internationally. This understanding must be strengthened through more channels.

One of these is coming to terms with this in Sweden, and investing in the cultural understanding of the communities of which we are part. This lays the foundation for other types of collaboration and co-action. House of European History was founded a year ago by the parliament and is a manifestation of a shared history as the basis for a shared future, well worth a visit. I was there to help them evaluate the first year, and I must admit that I am impressed by how interesting and useful this project has turned out. A little late, a little too small-scale – but on the right path. Free entry!

Stronger collaborations in Småland
I am happy to say that research ambitions are, despite Brexit, even higher than before, both concerning scope and the ability to utilise knowledge from the universities in society. Erasmus+ is also expanding considerably and comprises more and more groups. The unity policy and the regional foundations, however, have been more questioned as dispensable parts of this commitment, in particular in the more developed economies. Nonetheless, the regional foundations can and should be an instrument for collaboration and regional development. We should make better use of these in order for Småland to have the power needed in the knowledge economy of the future that we need for smart specialisation. This is where our knowledge in wood building, biobased economy, entrepreneurship, health, digitalisation, etc., becomes a powerful springboard. Our regional collaborations must take a big step forward. Our strategic agreements with Kalmar and Kronoberg and increased collaboration with Jönköping look promising for the future.

/Peter Aronsson, vice-chancellor

Det här inlägget postades den juli 5th, 2018, 12:59 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *