Universiteten sprider ljus i mörkret

Postat den 20th december, 2023, 09:30 av Blogg

In English below

Vi lever i en mörk tid. Årets kortaste och mörkaste dagar. Krig i mellanöstern adderar till Rysslands krig i Ukraina. Flyktingarna blir fler, livsmedelsförsörjning och ekonomi drabbas. Den globala klimathantering vid FN:s klimatkonferens COP28 är inte tillräcklig för att på allvar vända den negativa trenden.

Men när det är som mörkast är det extra viktigt att fånga och vårda ljuspunkter.

Universiteten är en plats för upplysning och ljus. Universiteten har sedan medeltiden förmedlat textbaserad kunskap till allt bredare grupper i samhället. Från renässansens vetenskapliga revolution är det också genom studier av verkligheten som kunskapen får en alltmer genomgripande betydelse. 1800-talets forskningsuniversitet blir dynamiska platser där människor möts och ny kunskap skapas. I vår egen tid ger digitaliseringen nya redskap, och genom öppen vetenskap kan världens bästa vetande nå ut och möta de mörka utmaningar som omger oss. En helt nödvändig insats för att skapa en hållbar framtid.

Denna historia, detta viktiga levande kulturarv som universiteten utgör, var basen för mitt tal till världens universitet vid International Association of Universities (IAU) konferens i november. Ett viktigt globalt utbyte Linnéuniversitetet ingår i som medlemmar, skapar nya akademiska bryggor i en värld av konflikter och jag arbetar i styrelsen, försöker engagera fler universitet i denna UNESCO-initierade organisation och leder arbetet med Open Science där. Se mitt underlag till talet här.

Vi som universitet är alltså både långsiktiga och relevanta för vår tid. Akademin står för en i verkligheten fungerande plats för att skapa en långsiktigt god framtid.

Här i min julhälsning vill jag skapa stolthet åt alla, både för oss som arbetar vid ett universitet, för studenterna som studerar vid ett, och för det samhälle som ger resurser till och samarbetar med den högre utbildningen och forskningen!

Lucia tände ett ljus i midvinternatten och solen vänder inom kort tillbaka – vi är snart redo att fortsätta göra allt vi kan för att skapa en bättre framtid för världen också kommande år!

God jul och Gott nytt år!

/Peter Aronsson, rektor

===

Universities spread light in the darkness

We live in a dark time. The shortest and darkest days of the year. Wars in the Middle East add to Russia’s war in Ukraine. The number of refugees is increasing, food supply and economy are affected. The global climate management at the UN climate conference COP28 is not sufficient to seriously reverse the negative trend.

But when it is darkest, it is extra important to capture and nurture bright spots.

Universities are a place for enlightenment and light. Since the Middle Ages, universities have conveyed text-based knowledge to ever-wider groups in society. From the scientific revolution of the Renaissance, it is also through studies of reality that knowledge gains an increasingly pervasive significance. The research universities of the 19th century become dynamic places where people meet and new knowledge is created. In our own time, digitization provides new tools, and through open science, the world’s best knowledge can reach and meet the dark challenges that surround us. A completely necessary effort to create a sustainable future.

This history, this important living cultural heritage that universities represent, was the basis for my speech to the world’s universities at the International Association of Universities (IAU) conference in November. An important global exchange that Linnaeus University is a member of, creating new academic bridges in a world of conflicts, and I work on the board, trying to engage more universities in this UNESCO-initiated organization and leading the work on Open Science there. See my notes from the speech here.

We as universities are therefore both long-term and relevant to our time. The academy stands for a functioning place to create a long-term good future.

Here in my Christmas greeting, I want to create pride for everyone, both for those of us who work at a university, for the students who study at one, and for the society that provides resources for and collaborates with higher education and research!

Lucia lit a candle in the midwinter night and the sun will soon return–we are soon ready to continue doing everything we can to create a better future for the world in the coming years!

Happy Christmas and Happy New Year!

/Peter Aronsson, Vice-Chancellor

Det här inlägget postades den december 20th, 2023, 09:30 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *