Archive for July, 2018

Metodlandskapet – att kunna välja rätt metod!

Monday, July 16th, 2018

UX handlar om att undersöka våra användares beteenden och attityder i syfte att kunna utveckla relevanta tjänster. I litteraturen poängteras vikten av att använda sig av flera olika metoder i undersökningsfasen för att kunna fånga in olika aspekter av ett fenomen.

Men vilka metoder ska man välja?

Christian Rohrer (Ph.D. Stanford University) har arbetat fram något som han kallar Metodlandskapet

I Metodlandskapet åskådliggörs valet av metod i relation till syftet med undersökningen. Över 20 stycken olika metoder kategoriseras utifrån tre dimensioner:

  1. Ska du undersöka attityder eller beteenden? 
  2. Ska du undersöka fenomenet kvalitativt eller kvantitativt? 
  3. Utifrån vilket sammanhang ska fenomenet undersökas i? (iscensatt användning eller verklig användning)

För oss i UX-gruppen är Rohrers metodlandskap en utgångspunkt när vi ska börja undersöka ett fenomen. De tre frågorna hjälper oss att navigera rätt vad gäller metodval.

Kolla gärna in Rohrers artikel för inspiration i metodvalet (Nielsen Norman Group)!