Archive for April, 2018

OneSearch: scenarier

Thursday, April 19th, 2018

Vårt arbete med OneSearch fortskrider och vi har genomfört kortare inspelningar med studenter som har blivit ombedda att söka fram material i OneSearch. Inspelningarna skedde i Kalmar och vi stoppade helt enkelt studenter på väg in i biblioteket och frågade dem om de ville hjälpa oss att utveckla vårt söksystem. (Blir alltid förvånade över hur många som helt självklart svarar “absolut” och inte ens frågar om tidsåtgång).

Vi hade med oss en bärbar dator och använde oss av Capture space för att spela in ljud och skärm. Inspelningarna varierade mellan 3,5-7 minuter och sammanlagt gjorde vi sju stycken. Enligt litteraturen räcker det med fem, de två extra gjordes mest för att vi som observatörer kände oss lite osäkra. Inför scenarierna inspirerades vi mycket av denna föreläsning av Michael Margolis.

Studenterna som stannade ombads att söka fram en artikel inom sitt ämne, kolla om den var granskad samt öppna den i fulltext (eller på skärmen som vi sa för att undvika att använda ord som fanns i gränssnittet).

Vi tittade sedan på inspelningarna var för sig och listade de tre största problemen för varje användare. Sen sågs vi tillsammans i grupp för att dela med oss.

Följande kom vi fram till: 
Övergripande fanns en osäkerhet och ett bristande förtroende gentemot systemet.

Problem 1: Peer review (avgränsningen hette vid undersökningstillfället: “vetenskapliga tidskrifter” men samtliga letade efter en avgränsning som hette peer review. Dessutom allmän förvirring kring vad avgränsningen faktiskt betydde i OneSearch).
Problem 2: Fulltext (länkarna: placeringen av dem och utformningen)

Fler undersökningar behövs kring artikelpostens gränssnitt, fasetternas mängd och placering samt publikationstyper – hur tydligt är det i träfflistan?

Följande förbättringsförslag har lämnats till Infra: 

– Byt namn från “Vetenskapliga tidskrifter” till “Peer Review” och avgränsa direkt till artiklar.
– Lägg in mouse over-förklaring för fasetten “Peer Review”
– Lägg in förklaring om avgränsningen “Peer Review”
– Placera överst i fasetterna (alternativ som bockas för)

– Tydliga, enhetliga fulltext-länkar
– Fulltextlänk både i träfflista och artikelpost

Vårt abstract till konferensen Mötesplats Profession Forskning börjar ta form

Thursday, April 19th, 2018

UX-gruppen har börjat skriva på ett paper till konferensen Mötesplats Profession Forskning som kommer att hållas i Växjö 22-23 oktober. Här delar vi med oss av en processbild av hur det ser ut när vi resonerar oss fram till vilka olika delar eller spår vi vill ha med i det kommande papret. Deadline för formulera vår idé till paper är nu i dagarna den 23 april. Så det är intensiv skrivperiod  som inleds nu. 

UX på ELUGswe i Jönköping

Monday, April 16th, 2018

Idag har UX-gruppen varit på ELUGswe (Ex Libris User Group Sweden) och deltagit på deras vårmöte i Jönköping. Vår programpunkt hade rubriken “Bli logisk annars jävlar! Om användaren och Primo” Vi presenterade vårt arbete med användarstudier på OneSearch så här långt. Vår idé var att prata om att användarstudier inte behöver vara så omständliga för att ändå ge ett intressant och användbart resultat. Efter vår presentation hade vi gruppdiskussioner där vi pratade kring frågeställningarna: “Hur utvecklar ni Primo tillsammans med användaren just nu? Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?”

Det var en givande diskussion som förhoppningsvis sått några frö till kommande samarbeten och undersökningar.

VFU-studenter gör UX

Thursday, April 12th, 2018

Idag har våra studenter som läser på biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet och som den här veckan gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss, provat på att göra en UX-undersökning av kurslitteraturen på biblioteket. De använde sig av metoden att samla in skriftliga kommentarer på papper där en kan skriva vad en gillar på den ena sidan och vad en inte gillar på den andra. Metoden är enkel både att förklara och att genomföra. Dessutom går det ganska snabbt att få in en stor mängd data. VFU-studenterna upplevde att det var lätt att få in svar och att få personer att svara eftersom det går snabbt att svara. Ett exempel på att UX inte behöver vara så komplicerat. Nu återstår att bearbeta materialet och det är ju en annan historia som kan ta lite tid…