Presentation om UX för UB:s personal

16:00 by cefoaa

I dag höll UX-gruppen en presentation för övriga intresserade medarbetare på UB. Utgångspunkten för presentationen var de love and break-up letters som skrevs till UX från UB:s personal på personaldagen i december. Presentationen var uppbyggt utifrån följande teman som vi hade identifierat i breven:

  • UX som fenomen. Fokus på UX-historia.
  • Användarundersökningar. Skillnaden mellan traditionella undersökningar och UX-undersökningar.
  • Urval och arbetssätt. Hur många ska vi fråga när vi gör en undersökning? Här pratade vi även om verksamhetsstyrd UX.
  • Inkluderande förhållningssätt. Varför det är bra om vi når olika kategorier av användare i UX-arbetet.
  • Profession och användare. Vår roll i UX-arbetet är att utarbeta undersökningar, tolka resultat och utveckla tjänster.

Presentationen var en del av vårt arbete med att fördjupa UX-kompetensen på UB. Vi vill återigen tacka för alla fina brev. Vi fick själva möjlighet att fördjupa oss och reflektera, samtidigt som vi fick dela med oss till våra kollegor.

Comments are closed.