Prideflaggorna vajar nu över Linnéuniversitetet

11:30 by Peter Aronsson

In English below

Idag inleds Pride Växjö. Under en hel vecka kommer de regnbågsfärgade flaggorna att vaja i Växjö för att manifestera att olikheter kan förena människor snarare än skilja oss åt.

Flaggorna kommer också att vaja på campus i Växjö och vid Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi är stolta över att vara ett lärosäte där allt är möjligt och där alla är välkomna. Vi är ett lärosäte där studenter och personal ska känna sig trygga oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Olika perspektiv och erfarenheter möts och prövas för att skapa ny kunskap. Vi hissar flaggorna för att vi är ett universitet som präglas av öppenhet, tillit och respekt; vi hissar dem för allas lika värde.

Utvecklingen går framåt. Att skriva att alla människor har lika rätt och lika värde kan ibland upplevas som att slå in en öppen dörr. Men alla dörrar är inte alltid öppna för alla, och de kan låsas rakt framför ansiktet när vi minst anar det; i lunchkön, i föreläsningssalen, i kommentarsfältet på sociala medier. Det görs av rädsla, av intolerans, av okunskap.

Därför är just Pride så betydelsefullt för Linnéuniversitetet. Vi är en organisation som outtröttligt söker ny kunskap i vår ambition att vara med och lösa de samhällsutmaningar vi alla står inför. Vi är en plats där människor har väldigt olika bakgrunder och olika erfarenheter. Vi är över 35 000 studenter och medarbetare, där ingen är den andra lik. Men det vi har gemensamt är vår jakt på ny kunskap. I den jakten är våra bakgrunder och erfarenheter – våra olikheter – en av våra största tillgångar som vi måste ta tillvara på, genom att vi låter varandra vara de vi är och uttrycka oss fritt.

Därför ska vi inte nöja oss med att tolerera olikhet – vi ska uppskatta och hylla den. Och det är därför Linnéuniversitetet med stolthet deltar i Pride Växjö.

Pride flags now fly at the university

Today is the first day of Pride Växjö. During a full week, the rainbow-coloured flags will fly in Växjö to manifest that differences can unite us rather than keeping us apart.

The flags will also fly on Växjö campus and at the University Library in Kalmar. We are a higher education institution where everything is possible and everyone is welcome. We are a higher education institution where students and members of staff should feel safe regardless of sexual orientation, gender identity or expression. Different perspectives and experiences meet and are tested in order to create new knowledge. We fly the flags because we are a university that is characterised by openness, trust and respect; we fly the flags for everyone’s equal value.

The development is moving forward. To say that all people have equal rights and equal value can sometimes feel like pushing at an open door. However, not all doors are always open to everyone, and they can be locked right in someone’s face when you least expect it; in the lunch queue, in the lecture hall, in the comments section on social media. This is done out fear, out of intolerance, out of ignorance.

This is why Pride is important to Linnaeus University. We are an organisation that tirelessly seeks new knowledge in our ambition to contribute to solving the societal challenges we face. We are a place where people have very different backgrounds and different experiences. We are over 35,000 students and members of staff, and every single person is unique. What we have in common is our search for knowledge. In this search, our backgrounds and experiences – our differences – are some of our greatest assets, and we must make the most of these, by allowing each other to be who we are and express ourselves freely.

Therefore, we cannot settle with tolerating differences – we must appreciate and celebrate them. This is why Linnaeus University is proud to take part in Pride Växjö.

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

3 Responses to “Prideflaggorna vajar nu över Linnéuniversitetet”

 1. Amirshaghaghi skriver:

  Hello
  Please kindly send me International Office email address and the responsible one to communicate with.
  many thanks and regards

 2. Amirshaghaghi skriver:

  Dear Peter
  Trust you are doing well
  As I have mentioned in my previous emails we are an Agency Authorized by Ministry of Science Research and Technology and we recruit about 500 qualified students every Semester to different Universities and Colleges in different countries.
  We are representing many universities such as linkoping University in Sweden, some of our clients are interested in studying in your university, it will be appreciated if you kindly send us all needed information and cooperation agreement.
  Looking forward to hearing from you

  best regards

 3. Another reason to love Smáland and Växjö! Kudos to Linneus University. Kudos to Sweden for being LGBTQI+ friendly. ❤️️‍

Leave a Reply