Vi verkar i en och samma värld

Postat den 25th oktober, 2017, 13:45 av Peter Aronsson

In English below

Som ny rektor vid Linnéuniversitetet är min ambition att skapa arenor för transparens, dialog och delaktighet. På rektors blogg kommer jag, prorektor och vicerektor, att publicera tankar om akademins utveckling och plats i samhället ur olika perspektiv.

I förra veckan var jag med när världens universitet samlades i Accra, Ghana. Det blev tydligt hur väl Agenda 2030 fångar de utmaningar mänskligheten delar.

Vi diskuterade ledarskap i en föränderlig värld och det visade sig att akademierna över hela världen gläds åt de stora förhoppningar som både studenter och regeringar har om att högre utbildning och forskning ska visa vägen framåt. Vi delar också utmaningen att både förädla den akademiska friheten och låta dess frukter komma till nytta för samhällets utveckling.

Det är också tydligt att denna slitstarka institution, akademin, aldrig har varit mer omfattande. Länder som Etiopien, Iran och Kina ser en enorm expansion just nu. Etiopien har gått från 3 till 47 offentliga universitet och 100 privata, Iran till 400 privata och 2000 offentliga. Kina har 80 miljoner aktiva studenter. En del är bekymrade för att massuniversiteten har svårt att klara resurser och kvalitet. Andra ser det som en demokratisering med stora potentialer. Den stora svenska expansionen ligger lite bakåt i tiden men jag känner igen frågorna hemma i Sverige.

Den privata finansieringen från företag och med stigande studentavgifter ökar starkt över världen,. Ett ökat utbyte med intressen utanför akademin har positiv potential för bägge parter, men det långsiktiga akademiska kunskapssökandet kräver självständiga lärosäten. Allt fler nationer ser det och de som har resurser säkrar den balansen. Sverige har goda förutsättningar men behöver stärka grundanslaget, särskilt för lärosäten som vårt som förväntas bidra till bredare deltagande och innovation i hela landet.

När jag sammanfattar mina intryck från besöket, är det några slutsatser som stannar kvar:

 • Vi har ett starkt högskolesystem med hög kvalitet i Sverige som bör utvecklas i ännu starkare samspel med de globala utmaningar vårt lärosäte kan, vill och måste vara med att möta.
 • Kunskap är globalt tillgängligt men behöver lyftas till konkret handling i bestämda sammanhang. Ett internationellt universitet i Småland spelar roll både för utvecklingen i världen och i Torsås och drar nytta av det utbytet för vår egen utveckling.
 • Omfattande men smala satsningar på forskningsexcellens har fokuserats sedan 1990-talet, men räcker inte för att möta förhoppningarna till komplex problemlösning som kräver bredare ansvarstagande.
 • Genom att bygga starka kunskapsmiljöer som möter samhällsutmaningar så drar vi nytta av och kompletterar de akademiska ämnena samtidigt som vi bidrar till samhällsutvecklingen. Det är när undervisning, forskning och samverkan går hand i hand det sker.

 

Under hösten kommer jag att driva arbetet med att på ett starkare sätt formulera och utveckla vad våra kunskapsmiljöer erbjuder för människors lärande, hälsa, boende, integration och entreprenörskap och hur vi bäst utvecklar dessa i samverkan regionalt och internationellt.

Peter Aronsson

Rektor

The vice-chancellor’s blog: We act in one and the same world

As new vice-chancellor for Linnaeus University my ambition is to establish arenas for transparency, dialogue and participation. On the vice-chancellor’s blog, the pro-vice-chancellor, the deputy vice-chancellors and I will publish ideas and thoughts about developments in the academic world and its role in society from different perspectives.

Last week I participated at a gathering of universities from all over the world in Accra, Ghana. It became clear just how well Agenda 2030 captures the challenges facing humanity.

We discussed leadership in an ever-changing world and it turned out that higher education institutions all over the world are rejoicing over the fact that both students and governments have great expectations that higher education and research will lead the way forward. We also share the challenge to refine academic freedom to make sure its fruits benefits societal development.

It is also very clear that this durable institution, the academic world, has never been more vibrant. Countries like Ethiopia, Iran and China are experiencing a massive expansion at the moment. In Ethiopia, the number of public universities has gone from 3 to 47, there are also 100 private ones. The numbers for Iran are 400 private universities and 2,000 public ones. In China there are 80 million active students. Some are concerned that this great mass of universities will have difficulties managing resources and quality. Others view it as a democratisation process with great potential. The corresponding big expansion in Sweden happened some time back, but the issues are familiar also in Sweden.

Private funding from companies is increasing all over the world which results in higher tuition fees for students. An increased exchange with interested parties from outside the academy would have positive potential for both parties, but the long-term academic search for knowledge requires independent higher education institutions. More and more nations are realising this and those who have the resources secure this balance. Sweden has good conditions but we need to see a strengthening of the basic grant, in particular for higher education institutions like ours, which are expected to contribute to broader participation and innovation throughout the country.

When I summarise my impressions from the visit, there are some conclusions that stay with me:

 • We have a strong, high-quality higher education system in Sweden – this needs to be developed in even stronger interplay with the global challenges that our university can, wants to and has to be a part of meeting.
 • Knowledge is globally accessible but must be lifted into concrete action in real contexts. An international university in Småland has a role to play both on the world stage and in Torsås and we benefit from that exchange in our own development.
 • Extensive but narrow ventures on research excellence have been in focus since the 90s, but this is not enough to meet the expectations for complex problem-solution – this requires taking a broader responsibility.
 • Through the establishment of strong research environments that meet societal challenges we benefit from and supplement the academic subjects while also contributing to societal development. When teaching, research and collaboration walk hand in hand things happen.

During the autumn, I will lead the work to try to come up with more efficient ways to formulate and develop what our knowledge environments have to offer for people’s learning, health, accommodation, integration and entrepreneurship and how we can best develop these knowledge environments through regional and international collaboration.

Peter Aronsson
Vice-chancellor

 

Det här inlägget postades den oktober 25th, 2017, 13:45 och fylls under blogg

3 svar till “Vi verkar i en och samma värld”

 1. Christina Mörtberg skriver:

  Tack för intressant tankar samt att du poängterar universitets betydelsen samt också att den form vi har i Sverige för finasiering av bör stödjas och fortleva.

  I en tid av globalisering är det också viktigt att inte återigen hemfalla till kolonialisering utan att tillvara ta den kunskaper som också finns i Syd eller den så kallade tredje världen. Forskaren och aktivisten Vandana Shiva har skrivit en intressant artikeln om vetenskapen som ytterligare en form av kolonialisering. Värd att läsas och begrunda.

  Vad gäller excellens och strategiska centra argumenterar Sandström et al (2010) att dessa satstningar har haft väldigt negativa effekter för jämställdheten i akademin. Det menar att det tar lång tid att reparera dessa negativa effekter om det överhuvudtaget är möjligt.

  Hälsningar
  Christina Mörtberg

 2. Maria Vickberg skriver:

  Vad roligt att Peter Aronsson har blivit rektor! Han är en utomordentligt kunnig forskare och föreläsare och jag fick alltid intryck av att han brydde sig om studenterna och tog sig tid att prata med dem. Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *