Utmanande utbildningar kan bidra till att lösa samhällsutmaningar

Postat den 8th februari, 2018, 13:05 av Peter Aronsson

In English below

Idag besökte jag möbelmässan i Stockholm. Där ställer designstudenterna från Linnéuniversitetet ut den utan tvekan mest utmanande montern bland alla. I en vit och blodfärgad monter ställer man frågor om hur förträngningen av kvinnors menstruation påverkar användning av rum och möblering. Utmaningen stimulerar diskussion och nytänkande – som ett nytänkande universitet ska göra.

Arbete med utbildning – gemensamma nämnaren för alla på ett universitet

34 000 studenter söker sig till oss, lärarna planerar undervisning, arbetsmarknaden väntar på nya kunskaper. Fler studerar på något av våra 140 program eller 2500 fristående kurser.
Kurser och program förnyas och vi fyller platserna. Några har långa köer av reserver och andra som samhället efterfrågar har inte tillräckligt med behöriga studenter. Allt fler läser kurser med digitalt stöd som tillåter närvaro både på campus och på distans, vilket gör att du kan fylla på kompetens i olika stadier i livet. Vi ska fylla de kompetensluckor som finns på existerande arbetsplatser. Ännu viktigare är att se runt hörnet och skapa kompetenser för små och stora uppgifter som ännu återstår att lösa. Nyligen startade vi till exempel flervetenskapliga masterprogram i e-Hälsa, program för integrations och mångfaldsstudier och en MOOC om den populära fantasylitteraturen.

Ständiga förändringar och förbättringar

Under 2018 är det dags att börja ta ett mer samlat grepp så att vi vet att vi använder våra resurser på bästa sätt, att vi drar nytta av den egna och det omgivande samhällets kompetenser. Har vi det utbud i de former som studenterna efterfrågar, samhällsutmaningarna pockar på, vår forskning understöder, samhället och arbetsmarknaden behöver? Jag vill att alla känner sig välkomna att bidra i arbetet med att svara på dessa frågor och föreslå förändringar.
Detta är en förberedelse för att kunna gå in i ett nytt styrnings- och resurstilldelningssystem som utreds just nu. Vi får då inga uppdelade prislappar för olika utbildningar och inget anslag uppdelat mellan forskning och utbildning. Då måste vi bättre kunna argumentera för vilka utbildningar som ska ges och hur forskningen ser till att den håller bästa kvalitet.

Några av de utmaningar vi arbetar med:

  • Hur kopplar vi områden med stark forskning närmare till områden med stort tryck på studieplatserna?
  • Hur kan vi ge högre utbyte i lärande utan att öka arbetsbelastningen på lärarna?
  • Hur nyttjar vi resurser utanför universitetet för att öka kvaliteten och relevansen i utbildningarna?
  • Hur tar vi bättre emot nya svenskar och de från studieovana miljöer?

Tillsammans skapar vi förutsättningar för bra utbildning

Staten ger oss grundanslaget och där finns behov av höjda anslag till utbildning men även för forskning där vi utan goda skäl har ett mycket svagare utgångsläge än de äldre universiteten.
Arbetsgivare måste bistå med sin kunskap, praktikplatser, efterfrågan och karriärvägar som uppskattar hög kompetens. När antalet platser med statlig finansiering inte ökar behöver vi prioritera för att kunna förnya, men kan också skapa skräddarsydda uppdragsutbildningar för heta branscher där man betalar för välintegrerad kompetenshöjning. Vi skapar fler strategiska avtal för att arbeta tillsammans med kommuner, regioner och företag. Även här behövs allas idéer och att vi frigör utrymme för att kunna utarbeta framtidens utbildningar.

Peter Aronsson, rektor

Challenging educations can contribute to solving societal challenges

Today I visited the furniture fair in Stockholm, where our design students present, without a doubt, the most challenging exhibition stand of all. In a white and blood-red stand, questions are raised about how the suppression of women’s menstruation affects the use of room and furnishing. The challenge stimulates discussion and creativity – exactly what a curious university is meant to do.

Work with education – the common denominator for everyone at a university

34,000 students come to us to study. Our lecturers plan their teaching and the labour market waits eagerly for new skills and knowledge. More students study on one of our 140 degree programmes or 2,500 single-subject courses. Courses and programmes are renewed and we fill the places. For some, there are long waiting lists while others in demand in society do not have enough qualified applicants. More and more students take courses through digital support so that they can study both on campus and at a distance, which makes it possible to add competence at different stages in life. We should contribute to filling the knowledge gap that can be found at existing work places. What is even more important is to look to the future to build the competence needed for small and big tasks that still remain to be solved. For instance, we recently launched multidisciplinary programmes within eHealth, integration and diversity studies, and a MOOC about the popular fantasy literature.

Constant changes and improvements

During 2018 it is time to take a more comprehensive approach to make sure that we use our resources in the best possible way, that we make the most our own and the surrounding society’s resources. Do we offer the courses and programmes requested by the students? Do we offer them in the right form? Do we offer the courses and programmes that societal challenges require, that our research supports, that society and the labour market are in need of? I want everyone to feel welcome to contribute in the work to answer these questions and put forward proposals for changes.

This is preparatory work in order for us to be able to initiate a new steering and resource allocation system that is being investigated at the moment. This way, we will no longer get different price tags for different programmes and our grant will not be divided into research and education. However, this requires that we become better at presenting arguments for what programmes should be offered and how our research contributes to making sure that these programmes are of the highest quality.

Some of the challenges we are working with:

  • How do we establish stronger links between fields with strong research and fields with a large number of applicants per place?
  • How can we generate an increased exchange in learning without adding to our teachers’ workload?
  • How do we make use of our resources externally to improve the quality and relevance of our courses and programmes?
  • How do we better welcome immigrants and newly-arrived people and people who are not used to studying?

Together we create the conditions for good education

The government allocates our basic grant and there is a need to raise this grant for education, but also for research where we, without good reason, have a much weaker starting point than the older universities.

Employers must contribute with knowledge, internship positions, demand and career paths that appreciate high competence. When the number of state-funded study places is not increasing we must prioritise renewal, but also create tailor-made contract educations for advancing lines of trade that are willing to pay for well-integrated skills development. We are establishing more strategic agreements to collaborate with municipalities, regions and companies. Also within this area, everyone’s ideas are needed and it is important that we make room for designing the courses and programmes of the future.

Peter Aronsson, Vice-chancellor

Det här inlägget postades den februari 8th, 2018, 13:05 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *