Ännu en lyckad sommarakademi

Postat den 24th augusti, 2018, 12:08 av Peter Aronsson

In English below

Den sommar vi snart lägger bakom oss har på många sätt varit speciell, varm och torr, – njutbar för många och skrämmande på andra sätt. Den har också varit en del av upplevelsen för våra mer än 200 studenter på Linnaeus Summer Academy som vi för fjärde året genomfört i Kalmar. I år startade vi upp i mitten av juli på Kalmar Nyckel, mitt i den varma sommaren, och i torsdags, fem veckor senare, skildes vi åt efter en uppskattad avslutningsceremoni.  

Det har varit min första sommar som ansvarig för sommarakademin och jag funderade en del på hur det skulle gå att vara delaktig och närvarande när man inte är sommarboende i Kalmar eller på Öland. Det har gått fantastiskt bra och mitt enda orosmoln som jag delat med många andra, har varit tågtrafiken. Men servicen på plats i Kalmar har varit förstklassig. Ett stort tack till alla i teamet, från våra medarbetare till tillfälliga volontärer, som ställde upp och hämtade och lämnade våra studenter över hela Kalmar och såg till att allt fungerat med utflykter och boende och allt annat.

Brett utbud av kurser

Vi har genomfört totalt 14 olika kurser inom alla fakulteter, med inslag från svenska, engelska, innovation and entrepreneurship, sustainability, outdoor sports och art and landscape painting och flera andra. Klasserna har varit olika stora, som minst med ett fåtal studenter och som mest med över 50 i klassrummen. Tack alla lärare som engagerat och outtröttligt ställer upp och delar med sig av sina kunskaper. Ni bidrar till den kunskap och upplevelse som studenterna tar med sig hem och det är mycket uppskattat.

Förutom sommarakademin genomförs många andra sommarkurser och ni som på det sättet bidrar till att studenter på distans eller på campus utvecklar sin kompetens gör ett lika viktigt arbete. Tack även till er, jag hoppas ni får samma fina återkoppling från era studenter.

Inspirerande föreläsningar

I år bjöd vi in till tre interdiciplinary sessions vilka var mycket uppskattade av studenterna. Våra föreläsare, journalisten Cecilia Uddén (Mellanöstern), diplomaten David Lindwall (USA, Sydamerika) och ministern Helén Hellmark Knutsson (Sverige), belyste världen på olika sätt och med olika utgångspunker och delade med sig av erfarenheter, personliga berättelser och visioner för framtiden. De grillades hårt av studenternas frågor men lovade att komma tillbaka igen om möjligt kommande år. Jag tror vi som lyssnade både känner igen oss men också fick ny inspiration och tankar att reflektera kring från alla föredragen. Till nästa år behöver vi förslag på fler intressanta personer och studenterna utmanade oss att ha fler föredrag, helst två per vecka, vilket blir en utmaning som vi får fundera på om vi kan anta.

Avslutning med glädje och vemod

Och så en avslutningsceremoni med massor med glädje men också lite tårar. Kören fick rungade applåder efter både En vänlig grönskas rika dräkt (på svenska) och Mamma Mia som avslutningsnummer. Och våra två studenter som höll avslutningstal delade med sig av sina erfarenheter till både skratt och lite vemodiga suckar. Jag tar speciellt med mig deras beskrivning om sommarakademin som en bubbla med några hål i där världen utanför ibland gjorde sig påmind och deras berättelser om hur de funderade och testade olika sätt att lära sig kommunicera med sina klasskamrater från olika kulturer. Att skrämmas för att få till en reaktion som leder till ett samtal var ett sätt som en av dem provat. Men det som berörde mig mest var kommentarerna om hur mycket de lärt sig under fem veckor, både om sig själva och inom sina ämnen, och kommentaren ”This has changed my life”. Och om jag kan bidra till att påverka framtiden för en enda student så räcker det för mig.

Tack för i år och välkomna tillbaka!

Ann Charlotte


Yet another successful summer academy

The summer that is now about to end has been special in many ways; warm and dry – enjoyable to many but in some ways also frightening. It has also been part of the experience for more than 200 students on Linnaeus University Summer Academy, which took place for the fourth year in a row in Kalmar. This year, it started in mid-July at Kalmar Nyckel, when summer was at its peak, and last Thursday (August 16), five weeks later, a highly appreciated closing ceremony marked the end of this year’s summer academy.

This has been the first summer that I have been responsible for the summer academy and before it started I thought about how I could best be part of and be present without living in Kalmar or on Öland. This turned out to work really well and my only concern, which I have shared with others, has been the trains. The service in Kalmar has been top-of-the-line. A big thank you to everyone on the team – from our members of staff to the temporary volunteers, who contributed in so many ways, picking up and dropping off our students all over Kalmar and making sure that everything ran smoothly during field trips, with accommodation, and everything else.

Broad range of courses offered

We have completed a total of 14 different courses from all faculties, with contributions from Swedish, English, innovation and entrepreneurship, sustainability, outdoor sports, art and landscape painting, and many more. Class sizes have differed; some classes have had only a few students while others have had up to 50 students in the classroom. I would like to thank all teachers who in a committed and tireless way have been there for their students and shared their knowledge. You contribute to the knowledge and experience that our students take with them back home and this is highly appreciated.

In addition to our summer academy, we also offer many other summer courses. Those of you who in this way contribute to that our distance or campus students develop their skills do equally good work. I would like to thank you as well; I hope that you get the same motivating feedback from your students.

Inspiring lectures

This year we invited our summer academy students to three different interdisciplinary sessions, which were highly appreciated. Our lecturers, journalist Cecilia Uddén (Middle East); diplomat David Lindwall (the US and South America); and the minister of higher education and research, Helén Hellmark Knutsson (Sweden), shed light on the world in different ways, from different starting points, and shared their experiences, personal stories, and visions for the future. They were asked a lot challenging questions by the students, but promised to return another year if possible. I think that all of us who listened can identify with a lot of what was said, but also got inspiration and ideas to reflect on from all three lectures. For next year’s summer academy, we would like get proposals on more interesting potential lecturers, and the students encouraged us to have more lectures on the timetable, preferably two every week. This will be a challenge and we will have to think about whether it’s a challenge we can accept.

Closing ceremony with both joy and a touch of melancholy

Everything was rounded off with a closing ceremony with lots of joy, but also some tears. The choir received resounding applause after performing En vänlig grönskas rika dräkt (in Swedish) and Mamma Mia as the grand finale. Our two students who gave closing speeches shared their experiences and brought about both laughter and some sad sighs. In particular, I bring with me their descriptions of the summer academy as a bubble with a few holes in it, where the outside world sometimes made itself known, and also their stories of how they tried different ways of communicating with their classmates from different cultures. To scare someone in order to get a reaction that leads to a conversation was one way that was tested. However, what moved me the most, was the comments on how much they had learned during the five weeks of the summer academy, both about themselves and about their fields of subject, and the comment “This has changed my life”. If I can contribute to making an impact on the future of one single student then that is enough for me.

Thank you for this year and welcome back!

Ann-Charlotte

Det här inlägget postades den augusti 24th, 2018, 12:08 och fylls under blogg

Ett svar till “Ännu en lyckad sommarakademi”

 1. Peter Granborn skriver:

  Hej Ann-Charlotte!
  Du kan ha glömt mig men vi gjorde några år ihop på Fläkt.
  När jag fick se ditt ansikte på Universitetets hemsida tänkte jag att jag börjar här. Jag talar gärna med dig några minuter om att få fatt i mer kunskap för det bolag jag leder sedan några år tillbaka, vår huvudprodukt är bränslepellets.

  Vi behöver människor som kan och är intresserade av skogsprodukter, bioingenjörer exv. Dessutom skulle vi vilja närma oss universitetet när det gäller utveckling o forskning inom våra områden.
  Jag finns på 070 545 65 65
  mvh
  Peter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *