Akademisk kunskap sätter världen i rörelse

Postat den 12th oktober, 2018, 10:57 av Peter Aronsson

In English below

För 30 år sedan, i den värld där Kalla kriget avslutades, med en hoppfull seger för demokrati och liberal ekonomi, spelade nationalekonomer en stor roll i den allmänna sektorn och vid utformningen av policys runt om i världen och i Sverige. Frances Fukuyama beskrev felaktigt detta som The End of History.

När historien har rört sig vidare så har den sannerligen fortsatt att producera välstånd, längre förväntad medellivslängd och en växande medelklass i de flesta delar av världen. I vår nuvarande post Lehman Brothers-värld är många saker givetvis fortfarande de samma, men en del viktiga element i nutidens samhälle och ekonomi utmanar etablerad kunskap.

Hållbarhet kräver nya former av beaktande och klimatförändringar måste motarbetas. En extremt ojämn fördelning av kapital och ekonomiska tillgångar är ett faktum samtidigt som valutor skapas med hjälp av nya teknologier. Politiska omvälvningar och utmaningar av globaliseringen demonstreras av kapaciteten hos världens näst största ekonomi Kina, som blomstrar utan demokratiska institutioner. För att nämna bara några.
Mitt intryck är att i denna nya, modiga värld har samhällsvetarnas röst blivit marginaliserad. Under tidigt 90-tal var jag en historiker som kände mig lite avundsjuk på den framlyfta position som nationalekonomer åtnjöt, som siare av framtiden.

I eran av global kunskapsekonomi, men också av Trump, Putin och Brexit, har det paradoxalt nog skett en urvattning av legitimiteten hos akademisk kunskap som en guide för myndigheters agerande. Positionen och ethos hos en lång upplysningskultur behöver repareras och vi behöver inta en stark position i denna rörelse.

För en vecka sedan stod Linnéuniversitetet värd för en nationell konferens för nationalekonomer. Det var glädjande och gjorde mig förhoppningsfull om att all den energi och kunskap som finns bland såväl nya som äldre akademiker kommer att hitta vägar för att agera i det offentliga rummet och bidra till att göra världen till en bättre plats.
Linnéuniversitetet bidrar till den tradition där akademisk kunskap sätts i rörelse för att förändra världen.

/Peter Aronsson, rektor

——————————————————————————————————————————

Academic knowledge puts the world in motion

30 years ago, in the world ending the Cold War, facing a hopeful victory of democracy and liberal economy, economists had a prominent role in the public sphere and in forming policies around the world and in Sweden. Frances Fukuyama mistook this for The End of History.

As history has moved on, it has certainly continued to produce affluence, longer life expectancy and a rising middle class in most of the world.
In our present post-Lehman Brothers world, many mechanisms, of course, remain intact, but important elements in contemporary society and economy challenge received wisdom.

Sustainability needs new considerations and climate change needs to be counteracted. An extremely uneven distribution of capital is a fact at the same time as currencies are created by new technologies. The political ruptures and challenges posed by globalisation and demonstrated by the capacity of the second largest economy in the world, China, to thrive without democratic institutions. To mention just a few.

My impression is that in this new brave world, the voice of social scientists has been marginalised. In the early 90s, I was as a historian a bit jealous of the elevated position of the economists as oracles of the future.

In the age of a global knowledge economy, but also of Trump, Putin and Brexit, paradoxically a devaluation of the legitimacy of academic knowledge to guide public action seems to have taken place. The place and ethos of a long standing enlightenment culture needs to be repaired and we need to take a strong position in that movement.

Last week, Linnaeus University hosted the biannual national meeting of economists in Sweden. It made me feel happy and confident that all the energy and knowledge among both new and old academics will find ways to act in the public sphere and help change the world for the better.

Linnaeus University contributes to the tradition where academic knowledge is put in motion to move the world.

/Peter Aronsson, vice-chancellor

Det här inlägget postades den oktober 12th, 2018, 10:57 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *