Author Archive

Nu kör vi!

Thursday, February 4th, 2021

Först och främst vill vi hälsa vår nya medlem Emelie välkommen till UX-gruppen.

Under det senaste halvåret har UX-arbetet gått lite på sparlåga, inte minst på grund av corona som har gjort det svårare att jobba med UX på det sätt som vi brukar. Vi har tidigare haft för vana att göra undersökningar där vi möter användarna i det fysiska rummet men det tillvägagångssättet har vi fått pausa på grund av pandemin. Vi har dock ändå genomfört några undersökningar, till exempel har våra whiteboardtavlor stått ute i biblioteket. Här har vi frågat användarna om hur det fungerar att använda biblioteket under pandemin. Vår infrastrukturavdelning har tagit fram fina nya kartor och i samband med det gjorde vi en A/B-test där en kunde välja mellan olika typer av ikoner. Tillsammans med infrastruktur kommer vi att genomföra fler undersökningar på kartorna framöver.

Nu kommer vi att ta nya tag med UX. 2021 ska bli ett riktigt UX-år, oavsett pandemin. Vi börjar med omvärldsbevakning – hur har andra tagit sig an UX-arbetet när människor inte kan träffas som vanligt? Saker som är på gång är som tidigare nämnt undersökning av kartorna men vi ska också titta på andra digitala ytor med UX-glasögon.

Decenniets första UX-möte

Friday, January 31st, 2020

I går träffades vi i UX-gruppen för vårt första möte i det nya decenniet. På mötet deltog också två kollegor från Kommunikationsavdelningen som var med på utbildningen med Andy Priestner i höstas. Tillsammans tittade vi på det insamlade materialet från utbildningsdagarna. Vi delade in materialet i förhållande till vilken personalgrupp hos oss som ansvarar för den eller de delar av verksamheten som berörs.

Denna fördelning av det insamlade materialet är i tråd med vårt lite förändrade förhållningssätt, nämligen att fler kollegor än vi som ingår i UX-gruppen ska arbeta med användarcentrerade metoder. Höstens utbildning var också ett steg i denna process. I samband med att fler kollegor ska involveras och själva genomföra undersökningar ändras vår roll i UX-gruppen. Framöver kommer vi främst att agera som ett stöd till våra kollegor i arbetet med användarcentrerade metoder.

Under mötet diskuterade vi också vidare möjligheter till samarbete mellan Universitetsbiblioteket och Kommunikationsavdelningen. Här finns det spännande möjligheter, inte minst när det gäller Wayfinding.

Presentation om UX för UB:s personal

Thursday, February 28th, 2019

I dag höll UX-gruppen en presentation för övriga intresserade medarbetare på UB. Utgångspunkten för presentationen var de love and break-up letters som skrevs till UX från UB:s personal på personaldagen i december. Presentationen var uppbyggt utifrån följande teman som vi hade identifierat i breven:

  • UX som fenomen. Fokus på UX-historia.
  • Användarundersökningar. Skillnaden mellan traditionella undersökningar och UX-undersökningar.
  • Urval och arbetssätt. Hur många ska vi fråga när vi gör en undersökning? Här pratade vi även om verksamhetsstyrd UX.
  • Inkluderande förhållningssätt. Varför det är bra om vi når olika kategorier av användare i UX-arbetet.
  • Profession och användare. Vår roll i UX-arbetet är att utarbeta undersökningar, tolka resultat och utveckla tjänster.

Presentationen var en del av vårt arbete med att fördjupa UX-kompetensen på UB. Vi vill återigen tacka för alla fina brev. Vi fick själva möjlighet att fördjupa oss och reflektera, samtidigt som vi fick dela med oss till våra kollegor.

VFU-studenter testar card sorting

Thursday, October 25th, 2018

Vid dagens UX-möte hade vi besöka av fyra VFU-studenter från Biblioteks- och Informationsvetenskap som fick prova på att göra en egen UX-undersökning. Metoden var card sorting och syftet med undersökning var att testa ett förslag till indelning av bibliotekets ämnesguider i olika ämneskategorier. Vi vill tacka våra VFU-studenter för ett väl genomfört arbete. Att introducera VFU-studenter till UX-arbetet är dessutom en av våra strategier när det gäller att sprida UX-tänket i vår verksamhet.

UX-gruppen har fått in flera förfrågningar från våra kollegor om möjliga områden som skulle kunna UX:as. Vi är glada för denna indikation på att UX-tänket börjar sprida sig. Vi har återkopplat till samtliga intresserade och ser fram emot spännande UX-samarbeten. Vid mötet arbetade vi vidare med flödesschemat för UX-arbetet där vi bland annat förtydligade just återkoppling till och diskussion med intresserade kollegor som kommer med förslag till områden som kan UX:as.

Vid mötet fortsatte också arbetet med att planera vår nätverksträff med andra UX-intresserade bibliotek i vårt nystartade nätverk. Träffen kommer att vara i Växjö 27/11.