Välkommen till ett nytt läsår!

3 september, 2019

In English below

Vi är 2000 medarbetare och 33 000 studenter med olika kompetenser och drömmar. Vi är samlade på Linnéuniversitetet och tillsammans skapar vi något mycket mer än vad någon av oss skulle förmå ensamma. Nu stundar ett nytt läsår och våra insatser är viktigare än någonsin. Vi ser stora utmaningar framför oss som kräver kunskapsbaserad handling.

Transformationer av världen med människans enorma påverkanskraft är enorma, många positiva, det ska vi med Rosling inte glömma, men många är hotfulla och kan bli ödesdigra om de inte möts med kunskap och ansvar, genom kunskapsbildning.Vi behöver bidra till både teknisk utveckling och ansvarstagande för natur, samhällsbygge och studenters allsidiga bildning. Det är ett ansvar som rymmer flera dilemman och spänningar att hantera:

  • Vilka roller tar ett framgångsrikt och ansvarstagande offentligt universitet som Linnéuniversitetet i en digital och global tidsålder? Livslångt lärande och öppen vetenskap är inte radikalt nytt, men skapar med sin tillgänglighet extrema samtidigheter att värdera, organisera och handla i. I princip finns ju all kunskap tillgänglig digitalt utan vår förmedling – hur ser då vår uppgift ut?
  • Universitetet är en aktör med specifika och universella ansvar i en global, regional och nationell kunskapsbildning där en rad privata och andra aktörer också är verksamma med resurser och kompetenser. Hur ska vi bäst samverkan med dem och vilken är vår roll?
  • Frihetens oförutsägbarhet är en del av innovation och den akademiska kärnan samtidigt som problemlösningens nödvändighet ligger i tydliga uppdrag och förväntningar från riksdag, arbetsmarknad och allmänhet.

Är vi redo ta och utveckla rollerna? Ja! Universitetens unika uppdrag är att ständigt fördjupa reflektionen kring kunskapens förutsättningar. Genom samhällsanalys, förståelse av vår egen roll i kunskapssystemet, och utveckling av nya områden för kunskapsbildning tar universiteten en unik roll för en god samhällsutveckling. Där ingår fördjupad, innovativ akademisk kunskap men också en vidareutveckling av vilka samhällsutmaningar som är mest angelägna och hur de kan mötas.

Tillsammans har vi en avgörande roll för att möta och svara mot samhällets behov och förväntningar . Tillsammans tar vi oss an ett nytt läsår.

Welcome to a new academic year!

We are 2,000 members of staff and 33,000 students with different competencies and dreams. We are gathered at Linnaeus University and together we create something much greater than what anyone of us could ever create on our own. We are now entering a new academic year and our efforts are more important than ever. We are seeing great challenges ahead that will require knowledge-based action.

Enormous transformations of our world are taking place through the immense impact of humans. Many of these are positive, which we have been reminded of by Rosling, but many others are a threat and can become disastrous if they are not met with knowledge and responsibility, through the creation of knowledge. We must contribute with both technological development and a responsibility for nature, community-building, and an all-round Bildung of our students. This is a responsibility with many dilemmas and frictions to handle:

  • What roles does a successful, responsible, public university like Linnaeus University take on in a digital and global age? Lifelong learning and open science are not radically new, but through their accessibility they create extreme concurrences to assess, organise, and act upon. When basically all knowledge is accessible without our mediation – what does our commission look like?
  • Linnaeus University is an actor with specific and universal responsibilities in the global, regional, and national creation of knowledge, where a number of private and other actors are also active and contribute with resources and competence. How do we best collaborate with these actors and what is our role?
  • The unpredictability of freedom is part of innovation and the academic core, while the necessity of solutions to problems comes through clear commissions and expectations from the Swedish Parliament, the labour market, and the public.

Are we ready to take on and develop these roles? Yes! The unique commission of universities is to continuously engage in in-depth reflection concerning the conditions of knowledge. Through analyses of society, an understanding of our own role in the knowledge system, and development of new areas for the creation of knowledge, the universities take on a unique role to contribute to a good development of society. This includes in-depth, innovative academic knowledge but also a further development of what societal challenges are most urgent and how these can be met.

Together, we play a crucial role in the work to meet the needs and expectations of society. Together, we take on a new academic year.

Universitetet mitt i samhället

4 juli, 2019

In English below

Under Almedalsveckan är Hållbarhet ett av de starkaste nyckelorden. Kunskapsbildningens roll dyker upp – tillsammans med en väldig och stimulerande bredd av intressen från biodlarföreningen, humanisterna, bilförsäljare, byggare, start-ups och digitala AI-leverantörer. Och politiker förstås.

Linnéuniversitetet deltar i år med enskilda forskare på områden som skola, polis, hälsa med mera och med en egen uppskattad mötesplats för samverkan. På tisdagmorgonen var vår egen studenthälsa med i en viktig diskussion om hur ohälsan bland unga vuxna kan mötas förebyggande. Det utsatta och stressande i den nya studiesituationen behöver omtanke och sammanhang för att bli till en tillgång. Dagen därpå diskuterade Ola Kronkvist övertygande med Polisförbund och politiker att polisutbildningen bör bli en akademisk utbildning fullt ut för att skapa en poliskår i världsklass.

Read the rest of this entry »

Prideflaggorna vajar nu över Linnéuniversitetet

6 maj, 2019

In English below

Idag inleds Pride Växjö. Under en hel vecka kommer de regnbågsfärgade flaggorna att vaja i Växjö för att manifestera att olikheter kan förena människor snarare än skilja oss åt.

Flaggorna kommer också att vaja på campus i Växjö och vid Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi är stolta över att vara ett lärosäte där allt är möjligt och där alla är välkomna. Vi är ett lärosäte där studenter och personal ska känna sig trygga oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Olika perspektiv och erfarenheter möts och prövas för att skapa ny kunskap. Vi hissar flaggorna för att vi är ett universitet som präglas av öppenhet, tillit och respekt; vi hissar dem för allas lika värde. Read the rest of this entry »

Grönt ljus för civilingenjörer!

26 mars, 2019

In English below

Efter många års målmedvetet arbete, där berörda medarbetare uthålligt och engagerat drivit fram förutsättningarna, har nu Universitetskanslersämbetet äntligen gett oss klartecken för en civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Glädjen är stor, och som rektor kan jag inte känna annat än stor stolthet. Rättigheten att starta civilingenjörsutbildningar är allmängiltig, vilket betyder att vi i framtiden har möjlighet att starta civilingenjörsutbildningar med andra inriktningar. Det finns till exempel redan nu planer på att om ett par år starta civilingenjörsutbildningar i byggteknik samt maskinteknik. 

Read the rest of this entry »

Samverkan och fundraising

28 februari, 2019

In English below.

Samverkan mellan universitet och samhälle är avgörande för bådas utveckling. Skola, vård och näringsliv behöver de kompetenser våra studenter och forskare utvecklar. Universitetet får med tillgång till verklighetens utmaningar, praktikplatser, kunnande – och långsiktiga satsningar möjlighet till att bygga den kunskap som möter högt ställda förväntningar.

Väldigt många samarbeten är redan på plats, med ett sedan länge etablerat stöd på universitetets avdelning Externa relationer och avtal med olika aktörer, Linnéakademin, regioner och kommuner, men vi vet att alla parter skulle vara betjänta av att de både spetsas, utvidgas och utvecklas.

Read the rest of this entry »

Öppen vetenskap

17 december, 2018

In English below.

Musik betyder mycket för de flesta människor. Det svenska musikundret har skapat glädje och inkomster för många de senaste decennierna. På Linnéuniversitetet utbildar vi musiklärare, forskar om musik och samarbetar med kulturlivet på nyskapande sätt. När osäkra och trevande ungdomar får kraft genom att remixa Ace of Base eller skapar ett glädjefyllt konsertprogram på ABBA:s låtar så ger det en härlig känsla av vad öppen vetenskap kan vara. Den betydelse som universitetets kunnande har när den tar sig ut i samarbeten, och samtidigt bidrar det till att vår lärarutbildning blir så bra som våra barn förtjänar.

Read the rest of this entry »

Akademisk kunskap sätter världen i rörelse

12 oktober, 2018

In English below

För 30 år sedan, i den värld där Kalla kriget avslutades, med en hoppfull seger för demokrati och liberal ekonomi, spelade nationalekonomer en stor roll i den allmänna sektorn och vid utformningen av policys runt om i världen och i Sverige. Frances Fukuyama beskrev felaktigt detta som The End of History.

När historien har rört sig vidare så har den sannerligen fortsatt att producera välstånd, längre förväntad medellivslängd och en växande medelklass i de flesta delar av världen. I vår nuvarande post Lehman Brothers-värld är många saker givetvis fortfarande de samma, men en del viktiga element i nutidens samhälle och ekonomi utmanar etablerad kunskap.

Read the rest of this entry »

Ännu en lyckad sommarakademi

24 augusti, 2018

In English below

Den sommar vi snart lägger bakom oss har på många sätt varit speciell, varm och torr, – njutbar för många och skrämmande på andra sätt. Den har också varit en del av upplevelsen för våra mer än 200 studenter på Linnaeus Summer Academy som vi för fjärde året genomfört i Kalmar. I år startade vi upp i mitten av juli på Kalmar Nyckel, mitt i den varma sommaren, och i torsdags, fem veckor senare, skildes vi åt efter en uppskattad avslutningsceremoni.   Read the rest of this entry »

Kunskap får människor och världen att växa

15 augusti, 2018

In English below

Strax söder om Växjö ligger Huseby bruk. Det är ett rikt besöksmål med kulturhistoriska miljöer, trädgårdar, Naturum, fågellokaler och program med, musik, teater och utställningar. Jag vill med denna betraktelse exemplifiera hur växande kunskap kring en plats i närmiljön berikar vår livsvärld och ger insikter som skapar framtidsmöjligheter i en globaliserad tid.

I våras kom det en ny bok som, på basis av ny forskning vid ett av Linnéuniversitetets excellenscentra, sätter in Joseph Stephen och därmed Huseby i det globala sammanhang som rådde på 1860-talet. Joseph hade gjort en förmögenhet i Indien samtidigt som svår missväxt tvingade många smålänningar att emigrera till USA. Inbördeskriget i USA gynnade bomullsplantager i Indien och därmed järnvägsbyggen, som i sin tur understödde både opiumhandel i Kina och Storbritanniens ekonomiska världsherravälde. 1860-talet blev ett eldorado för järnvägskontraktörer där den unge Stephens hade med sig ett brittiskt nätverk och ett familjekapital av släkt och värderingar som klarade av mötet med de lokala nätverken i Indien på ett vinstgivande sätt. Pappa och fornforskare George samarbetade med Gunnar-Olof Hylthén-Cavallius, den svenska folklivsforskningens nestor och de vill gärna fördjupa banden och tipsade om en god affär.

Read the rest of this entry »

Almedalen, Europa och framtiden

5 juli, 2018

In English below

Två svenska sociala innovationer, Skansen och Almedalen, samlingsplatser för att demonstrera vad landet erbjuder och samtidigt hitta vägar som med historiskt avstamp pekar mot framtiden. Bägge framgångsrika exportprodukter. Den första från sent 1800-tal och den andra fullt utvecklad sent 1900-tal. Skansen i förändring från jordbrukssamhälle till demokratiskt välfärds- och industrisamhälle. Almedalen i stark förändring mot ett kunskapssamhälle där alla gamla institutioner utmanas.

Vi bidrar till kreativt flöde i Almedalen

Universitet och andra kunskapsorganisationer möter i Almedalen industri, offentlig sektor, fackföreningar och civilsamhälle för att diskutera hur vi bäst utnyttjar de positiva möjligheterna. Read the rest of this entry »