Universitetet mitt i samhället

3 februari, 2022

3 februari 2022

Vid årets början möter jag alltid både medarbetarna här hemma och kolleger på nationell nivå. Så också 2022.

Den stora världens utmaningar finns också lokalt och påverkar både studenter och medarbetare. Tillsammans i Linnéuniversitetet åstadkommer vi mer.

UNESCO rekommenderar hela världen att Öppen vetenskap är en mänsklig rättighet: ”vetenskapligt arbete världen över bör göras mer lättillgängligt och inkluderande”. 

På europeisk nivå kommunicerade EU-kommissionen i januari en strategi för de europeiska universiteten, en strategi som ser behovet av att knyta samman forskning, utbildning och samhällsutveckling starkare över landgränserna.

Vi på Linnéuniversitetet är väl rustade; med vår vision att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, som deltagare i bygget av det europeiska universitet EUniWell, och genom ett antal starka och relevanta kunskapsmiljöer. 

Det återstår en hel del för att på ett bra sätt göra data, publikationer och lärresurser inte bara fritt tillgängliga, utan också lätt tillgängliga för medborgare, företag och andra aktörer så att hela samhället verkligen får nytta och glädje av all kunskap.

Det räcker inte med stora ord, utan nu krävs det engagemang från lärare, verksamhetsstöd, studenter och samarbetspartners – och en organisation med resurser som kan möta upp förhoppningarna.

I Sverige är den offentliga finansieringen viktig. Nytt för i år inom den är omställningsbidragen för yrkesverksamma som behöver lära mer – och där är universiteten en viktig bidragsgivare.

Statsrådet Anna Ekström understryker behovet av hög kvalitet i utbildning i hela landet – och vi svarar att då behöver:

  1. Urholkningen av utbildningsanslaget vändas till förstärkning
  2. Förutsättningarna för forskning vara mer likvärdiga – också för oss yngre lärosäten som står för en stor del av kompetensutvecklingen i landet.

Men vi har också viktiga partners i regionen. Både offentliga aktörer och näringsliv är avgörande för att vi ska ha praktikplatser, göra studenter nyfikna på att studera och forma ett liv här, samt som finansiärer av forskning och utveckling. Den senaste (inte sista) viktiga insatsen där står Kalmar kommun för som gör en satsning på juridik möjlig vid Linnéuniversitetet.

Vi fortsätter nu och för framtiden att mobilisera resurser som bara ett globalt verksamt universitet i Småland kan göra! Våra insatser för grön och blå hållbarhet, hälsa, nya material, digital transformation, demokrati och lärande behövs verkligen, men det är tillsammans med aktörer utanför universitetet som det blir verklig förändring till det bättre.

Partnerskapen är öppen vetenskap i praktiken och förverkligar akademins långsiktiga uppdrag – att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

 

The university at the heart of society

Februari 2022

At the beginning of each year, I always meet members of staff here at home as well as colleagues at the national level. I did this also in 2022.

The challenges that we see in our world are found also locally and affect both students and members of staff. Together, we achieve more at Linnaeus University.

UNESCO has recommended that Open Science is considered a human right: “scientific work throughout the world should be made more available and inclusive”.

In January, at the European level, the European Commission communicated a strategy for European universities, a strategy that stresses the need for linking research, education and societal development more closely together across nation borders.

At Linnaeus University, we are well equipped; with our vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development, as participants of the European university EUniWell, and through a number of strong and relevant knowledge environments.

A lot of work remains in order to make data, publications, and learning resources not only freely available in a good way, but also easily accessible to citizens, companies, and other actors, to make sure that society as a whole can benefit from all this knowledge.

Big words are not enough. What is required now is commitment from teachers, the administration, students and collaboration partners – and an organisation with resources that can live up to the expectations.

Public funding is important in Sweden. One thing that is new for this year are the transitional funds for active professionals who need to acquire further knowledge – the universities are important contributors in this.

Minster Anna Ekström emphasises the need for high-quality education throughout the country – and our response to this is:

  1. The hollowing out of the direct government funding for education must be turned around into a strengthening of these funds.
  2. The conditions for conducting research must become more equal – also for younger higher education institutions, which are responsible for a large share of the continuing professional development in the country.

We also have important partners in the region. Public actors as well the trade and industry are crucial in order for us to be able to offer students internship positions, make students curious about studying and shaping their lives here, and as financiers of research and development. The latest (not last) important contribution here is made by Kalmar municipality that makes it possible for us to invest in law at Linnaeus University.

We now continue to mobilise resources for the future, in a way possible only at a globally active university in Småland! Our efforts for green and blue sustainability, health, new materials, digital transformation, democracy, and learning are truly needed, but it is in collaboration with external parties that we can make a real difference for the better.

Our partnerships are examples of open science in practice and make the long-term mission of academia become reality – to set knowledge in motion for a sustainable societal development.

 

2021 – ett år utan slut

17 december, 2021

I förra årets jultal tog jag min utgångspunkt i tioårsjubileumet och sammanfattade stolt vad vi gemensamt åstadkommit. När jag nu tittar tillbaka på 2021 känns det som ett år utan slut – en lätt overklig period präglad av undantagstillstånd, pendlande mellan korta fönster av försiktig normalitet, men snart nya larm och restriktioner.

Vad vi med rätta kan fira när året går mot sitt slut är att vi tillsammans inte bara klarat verksamheten utan även expanderat den, till gagn för fler studenter än någonsin. Det har krävt omställningar och nya arbetsformer som vi kan bära med oss framåt. Snabba möten med bättre uppslutning än någonsin ger en upplevelse av att vi trots allt ingår i en gemensam arbetsplats. Det ska vi ta vara på. Read the rest of this entry »

En ovanligt löftesrik höst

29 oktober, 2021

Höstens glödande löv signalerar hur livet nu fått fler dimensioner när vi åter kan arbeta med fler sinnen än vi gjort under de gångna 18 månaderna. Dessutom finns den dramatiska samtidshistoriens längre skeende med utmaningarna knutna till Agenda 2030, som nu går upp till förhandling i Glasgow i COP2023, med mig som bakgrund för mina tankar.

Jag har åter träffat medarbetare och ledningsgrupp, och jag har även haft möjlighet att träffa olika samhällsaktörer samt rektorer från andra lärosäten både i Sverige och Europa. Känslan är först lite trevande och frågande – det var länge sen, är det över nu? Vad har vi lärt oss? Read the rest of this entry »

Kunskap som känns

18 juni, 2021

18 juni 2021

Jag läser en bok som heter Kunskap som känns av min kollega Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan. Utifrån sin egen upplevelse så betonar han studierna vid ett universitet som en helhetsupplevelse av lärande där både tanke, upplevelse och kropp ingår. Sådana är vi människor. Ska det bli riktigt kraftfullt så ingår både nyfikenhet, förnuft, estetik, etik och kroppslig närvaro och utveckling. Hans exempel är från Stanford i Kalifornien, men jag tycker inte vi står långt efter vare sig på campus i Växjö eller universitetskajen i Kalmar i att erbjuda en bildningsresa som en totalupplevelse.

Read the rest of this entry »

Linnéuniversitetet bidrar i samhällsutvecklingen

17 maj, 2021

17 maj 2021

Linnéuniversitetet deltar i samhällsutvecklingen på många olika sätt. Våra studenter gör examensarbeten och bidrar senare till hela samhällets kompetenshöjning. Våra kunskapsmiljöer tar fatt i teman av vikt för en hållbar utveckling. För mig blir det varje vecka påtagligt vilken bredd och spets detta har när jag får rapporter från media där Linnémedarbetare deltagit med sin sakkunskap. Jag vill dela med mig av ett axplock: Read the rest of this entry »

Linnéuniversitetet, studenterna och regionens utveckling

22 januari, 2021

22 januari 2021

Av de studenter som tagit examen vid Linnéuniversitetet har 96 procent ett kvalificerat jobb som kräver högskolestudier 3-5 år efter de slutat studera. Hela tre av fyra har precis det jobb som motsvarar utbildningen. Bland akademiker är arbetslösheten i augusti 2020 4,2 procent, långt under genomsnittet på arbetsmarknaden. För våra alumner är den 2,9 procent – det vill säga 30 procent lägre!

Bland de lite överraskande resultaten i vår stora alumnundersökning där 4000 tidigare studenter tillfrågats om sin utbildning och arbetsmarknaden är att nästan hälften av de som är egenföretagare har utbildningar från konst och humaniora, med arbete som facköversättare och musikproducenter!

Viljan att rekommendera Linnéuniversitetet till andra studenter är ökande och hög. 87 procent i år mot 78 procent vid den senaste alumnundersökningen från 2017. Read the rest of this entry »

Nya tag i ett unikt läge

15 januari, 2021

15 januari 2021

Vi har under det gångna året mer än vanligt påmints om att livet är skört. Både det fysiska livet och de värden som gör det gott och meningsfullt att leva. Pandemin som ett nytt och första svårbemött hot, valet i Amerika, och utvecklingen i Kina. På flera håll ser vi tecken på att demokratin inte kan tas för given. Vi har också fått rapporter om att 2020 var det varmaste året någonsin vilket tydliggör det klimathot vi står inför. Det här kan skapa rädsla och uppgivenhet – och det är inte en konstig reaktion. Men vi som medborgare har en betydande roll i att vända utvecklingen. 2021 är vi ovanligt väl förberedda för att tillsammans förverkliga Linnéuniversitetets Vision 2030 och mer kraftfullt än någonsin sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Read the rest of this entry »

Julkrönika över år 2020: Karl XII, Karl-Bertil Jonsson och Linnéuniversitetet

18 december, 2020

18 december 2020

2020 är året då Linnéuniversitetet sammanfattar och lär sig av sitt första decennium. Många medarbetare bär på denna historia och ni kan också ta del av den genom en årskrönika, en film och en ny liten skrift. Ett decennium av prestationer och erfarenheter. Lite nostalgi, mycket stolthet, men också en bas för det lärande som för oss framåt till nästa decennium av betydelsefulla insatser. Men framförallt är historien närvarande i de lärdomar vi dragit i formuleringen av Vision 2020: Vi ska med kraft och konsekvens sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Read the rest of this entry »

Linnéuniversitetet vill öka samarbetet inom regionen för att sätta kunskap i rörelse

9 oktober, 2020

Forskning är kärnan i universitetets kunskapsbildning. Den kommer många människor till del, ibland genom dramatiska innovationer som underlättar livet men oftare genom allt bättre utbildningar för både unga och yrkesverksamma, medborgare och entreprenörer.

De utmaningar vi ställs inför är så komplicerade att den specialiserade forskningen behöver samlas till kluster, kunskapsmiljöer. De har tentaklar ut i de globala akademiska nätverken så den är uppdaterad med de senaste rönen.

Men den behöver också ett lokalt sammanhang i samverkan i hemmaregionen när vi verkligen ska sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver bygga både för att möta klimathot, ett hållbart näringsliv och ett inklusivt samhälle. Det arbetet börjar konkret i Linnéregionen.

Handelskammaren och OECD har pekat på en stor potential i sydöstra Sverige att skapa ett större och mer framgångsrikt utbyte över kommun och länsgränser, mellan lärosäten, näringsliv, offentliga aktörer och medborgarna. Vi använder inte varandra fullt ut till ömsesidig glädje och nytta. Läs mer om detta i min debattartikel ”Framtiden för sydost ligger i våra händer”.

Den 5 oktober träffade jag ledande företrädare från regionens offentliga och privata aktörer för att sätta en gemensam målbild om att finna vägar att öka utbytet för hållbar tillväxt. Linnéuniversitetet kan där bidra inte bara med egen kunskapsbildning utan vara en mötesplats för många aktörers effektiva samverkan.

Vi har ett gott exempel i det sjösatta samarbetet kring grön hållbarhet och innovation i The Bridge, med Södra och IKEA. Liksom inom närliggande områden där sen tidigare Smart Housing Småland bidrar kring byggandet. Vi har goda initiativ med IT-sektorn kring digitaliseringens möjligheter med regionerna när det gäller hälsa och attraktivitet. Vi vill bygga vidare också kring vattenfrågor, livsmedel, nya material, ledarskap och entreprenörskap samt demokrati och lärande för en stark och hållbar utveckling. Det kan vi bara göra tillsammans i ett större ekosystem för konkret omsättning av kunskap i handling.

Mitt i den segdragna pandemin där vi håller i och håller ut, är det viktigt att höja blicken för en kunskapsbaserad hoppfull framtid. Vi är redo – men behöver kugga i fler aktörer – och hoppas på kraftfullt stöd från regeringen i den kommande propositionen om de kommande fyra årens forskning, utbildning och innovation.

Linnéuniversitetet mot diskriminering

11 juni, 2020

11 juni 2020

Människor demonstrerar och kräver att det våld som föds ur diskriminering och en rasistisk människosyn måste upphöra. Nu. Vi känner igen de berättigade kraven från Metoo-rörelsen och behovet av att återigen stå upp för alla människors lika värde.

Som universitet lever vi med att skapa förutsättningar för att alla människors kunskapstörst ska ges utrymme. Forskning och bildning utan ovidkommande och diskriminerande hinder. Det är ett villkor för att vi med framgång ska kunna verka för en god framtid åt alla, i enlighet med Agenda 2030:s hållbarhetsmål. Att vi i en tid av hot och fler gränser står upp till försvar för de universella värdenas och utbytenas långsiktiga positiva betydelse, är viktigare än någonsin. Read the rest of this entry »