Samverkan och fundraising

Postat den 28th februari, 2019, 08:47 av Peter Aronsson

In English below.

Samverkan mellan universitet och samhälle är avgörande för bådas utveckling. Skola, vård och näringsliv behöver de kompetenser våra studenter och forskare utvecklar. Universitetet får med tillgång till verklighetens utmaningar, praktikplatser, kunnande – och långsiktiga satsningar möjlighet till att bygga den kunskap som möter högt ställda förväntningar.

Väldigt många samarbeten är redan på plats, med ett sedan länge etablerat stöd på universitetets avdelning Externa relationer och avtal med olika aktörer, Linnéakademin, regioner och kommuner, men vi vet att alla parter skulle vara betjänta av att de både spetsas, utvidgas och utvecklas.

Ylva Dandanell har på rektors uppdrag lett förberedelserna för en ökad systematik och intensitet i arbetet med samverkan och fundraising. I uppstarten har konsulter från Brakeley, som tidigare stöttat bland annat finska Aalto-universitetets utveckling, undersökt förutsättningarna både internt och i omgivningen. De visar sig vara goda. Vi har flera områden som engagerar omgivande företag och offentliga aktörer. Deras deltagande är nödvändigt om vi i tillräcklig omfattning ska kunna fortsätta utvecklingen av de kunskapsmiljöer som är under framväxt.

Arbetet går nu in i nästa fas samtidigt både inåt och utåt. Ylva Dandanell har rektors uppdrag att leda arbetet. Rektor har utsett vår hedersdoktor Kristina Alsér till ordförande i en extern rådgivande grupp. Markus Brunskog som framgångsrikt arbetat med projektet ”Mot nya höjder” vid Region Kronoberg börjar i april vid Linnéuniversitetet för att förstärka arbetet.

Nu är det dags att börja matcha universitetets behov och erbjudanden om kunskapsmiljöer med omgivningens vilja att delta och bidra. Jag ser i presentationerna av Kunskapsmiljöer i våra styrkeområden en bred karta av angelägna områden som vi bara kommer att kunna utveckla med den kraft de förtjänat i takt med ökat stöd utifrån. Ni känner igen dem i deras härliga bredd från skola, demokrati och media, it, hållbar design, skog och trä, nya material, maskin och robotisering, livsmedel, vatten, vård och hälsa.

Välkomna till nya möjligheter runt ett internationellt universitet i Småland!

————————————————————————————————————-

Collaboration and fundraising

To have collaboration between the university and the surrounding community is crucial to the development of both. School, health care and the trade and industry are in need of the competences our students and researchers develop. Through access to real-life challenges, internship positions, and knowledge – and through long-term ventures – the university gets the opportunity to build the knowledge required to meet high expectations.

A large number of collaborations are already in place, with well-established support at the university’s office of external relations and in agreements between different actors, Linnéakademin, regions and municipalities, but we know that all parties would benefit from the refining, expansion and development of these.

On commission from the vice-chancellor, Ylva Dandanell has led the preparations to improve the management system and increase the intensity of the work with collaboration and fundraising. In the start-up stage, consultants from Brakeley – who have previously supported, among others, the Finnish Aalto University’s development – carried out a survey of the conditions both internally and in the surrounding community. Their survey shows that the conditions are good. We have several areas in which companies in the region and public actors are engaged. Their participation is necessary if we to a sufficient extent are to be able to continue the development of the knowledge environments that are being established.

The work is now entering the next stage both internally and externally. Ylva Dandell has been commissioned by the vice-chancellor to lead this work. The vice-chancellor has appointed our honorary doctor Kristina Alsér chairman of an external advisory group. Markus Brunskog, who has successfully worked with the project “Reaching for the stars” at Region Kronoberg will start working at Linnaeus University in April to support this work.

It is now time to start matching the university’s needs and offer on knowledge environments with the surrounding community’s will to participate and contribute. In the presentations of knowledge environments, I see in our areas of strength a wide range of urgent fields that we will only be able to develop to their full potential with the help of external support. You recognise them in their fascinating diversity, ranging from school, democracy and media, sustainable design, forestry and wood technology, to new materials, machine and robotisation, food/provisions, water, nursing and health care.

Welcome to new opportunities at an international university in Småland!

Det här inlägget postades den februari 28th, 2019, 08:47 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *