Välkommen till ett nytt läsår!

Postat den 3rd september, 2019, 12:10 av Peter Aronsson

2019-09-03

In English below

Vi är 2000 medarbetare och 33 000 studenter med olika kompetenser och drömmar. Vi är samlade på Linnéuniversitetet och tillsammans skapar vi något mycket mer än vad någon av oss skulle förmå ensamma. Nu stundar ett nytt läsår och våra insatser är viktigare än någonsin. Vi ser stora utmaningar framför oss som kräver kunskapsbaserad handling.

Transformationer av världen med människans enorma påverkanskraft är enorma, många positiva, det ska vi med Rosling inte glömma, men många är hotfulla och kan bli ödesdigra om de inte möts med kunskap och ansvar, genom kunskapsbildning.Vi behöver bidra till både teknisk utveckling och ansvarstagande för natur, samhällsbygge och studenters allsidiga bildning. Det är ett ansvar som rymmer flera dilemman och spänningar att hantera:

 • Vilka roller tar ett framgångsrikt och ansvarstagande offentligt universitet som Linnéuniversitetet i en digital och global tidsålder? Livslångt lärande och öppen vetenskap är inte radikalt nytt, men skapar med sin tillgänglighet extrema samtidigheter att värdera, organisera och handla i. I princip finns ju all kunskap tillgänglig digitalt utan vår förmedling – hur ser då vår uppgift ut?
 • Universitetet är en aktör med specifika och universella ansvar i en global, regional och nationell kunskapsbildning där en rad privata och andra aktörer också är verksamma med resurser och kompetenser. Hur ska vi bäst samverkan med dem och vilken är vår roll?
 • Frihetens oförutsägbarhet är en del av innovation och den akademiska kärnan samtidigt som problemlösningens nödvändighet ligger i tydliga uppdrag och förväntningar från riksdag, arbetsmarknad och allmänhet.

Är vi redo ta och utveckla rollerna? Ja! Universitetens unika uppdrag är att ständigt fördjupa reflektionen kring kunskapens förutsättningar. Genom samhällsanalys, förståelse av vår egen roll i kunskapssystemet, och utveckling av nya områden för kunskapsbildning tar universiteten en unik roll för en god samhällsutveckling. Där ingår fördjupad, innovativ akademisk kunskap men också en vidareutveckling av vilka samhällsutmaningar som är mest angelägna och hur de kan mötas.

Tillsammans har vi en avgörande roll för att möta och svara mot samhällets behov och förväntningar . Tillsammans tar vi oss an ett nytt läsår.

Welcome to a new academic year!

We are 2,000 members of staff and 33,000 students with different competencies and dreams. We are gathered at Linnaeus University and together we create something much greater than what anyone of us could ever create on our own. We are now entering a new academic year and our efforts are more important than ever. We are seeing great challenges ahead that will require knowledge-based action.

Enormous transformations of our world are taking place through the immense impact of humans. Many of these are positive, which we have been reminded of by Rosling, but many others are a threat and can become disastrous if they are not met with knowledge and responsibility, through the creation of knowledge. We must contribute with both technological development and a responsibility for nature, community-building, and an all-round Bildung of our students. This is a responsibility with many dilemmas and frictions to handle:

 • What roles does a successful, responsible, public university like Linnaeus University take on in a digital and global age? Lifelong learning and open science are not radically new, but through their accessibility they create extreme concurrences to assess, organise, and act upon. When basically all knowledge is accessible without our mediation – what does our commission look like?
 • Linnaeus University is an actor with specific and universal responsibilities in the global, regional, and national creation of knowledge, where a number of private and other actors are also active and contribute with resources and competence. How do we best collaborate with these actors and what is our role?
 • The unpredictability of freedom is part of innovation and the academic core, while the necessity of solutions to problems comes through clear commissions and expectations from the Swedish Parliament, the labour market, and the public.

Are we ready to take on and develop these roles? Yes! The unique commission of universities is to continuously engage in in-depth reflection concerning the conditions of knowledge. Through analyses of society, an understanding of our own role in the knowledge system, and development of new areas for the creation of knowledge, the universities take on a unique role to contribute to a good development of society. This includes in-depth, innovative academic knowledge but also a further development of what societal challenges are most urgent and how these can be met.

Together, we play a crucial role in the work to meet the needs and expectations of society. Together, we take on a new academic year.

Det här inlägget postades den september 3rd, 2019, 12:10 och fylls under blogg

3 svar till “Välkommen till ett nytt läsår!”

 1. Umme Dil Naef skriver:

  Sir, i want u complete a Master’s programme at this Universit, how can i apply here?

 2. Umme Dil Naef skriver:

  Sir, i want to complete a Master’s programme at this Universit, how can i apply here?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *