10 år med Linnéuniversitetet

Postat den 28th februari, 2020, 11:17 av Peter Aronsson

2020-02-28

2020 firar vi 10-år med Linnéuniversitetet! Det ska göras med minne och framåtblick, stolthet och fest. Vi sammanfattar vad vi åstadkommit och tar sats för att förverkliga Vision 2030: vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

På ytan kan det se ut som det är samma universitet nu som då. Ungefär lika många studenter och anställda 2019 som 2010. Men skenet bedrar.

Under Linnéuniversitetets första 10 år har vi

 • kompetensutvecklat 172 795 unika individer
 • utbildat 4790 lärare, 3343 sjuksköterskor, 1104 ingenjörer, 861 civilekonomer
 • ökat utbildningen på avancerad nivå med 50%
 • examinerat 376 doktorer
 • ökat antalet avgiftsbetalande studenter från 30 till 800
 • mer än fördubblat den vetenskapliga publiceringen (137%)
 • nästan fördubblat den externfinansierad forskning (79%)
 • Skapat kunskapsmiljöer som samlar akademisk kunskapsbildning för att i samverkan skapa en hållbar samhällsutveckling

Hur går den ekvationen ihop?

Det är medarbetarnas skicklighet och förmåga att arbeta tillsammans som frigör kunskapens möjligheter, trots en alltför svag budgetram från statsmakterna för både utbildning och forskning. Den akademiska verksamheten, förstärkt och stödd av de gemensamma funktioner och externa samverkansparter, samarbeta allt mer fruktbart. Omfattningen och kvaliteten i verksamheten har kraftigt förstärkts. Över tid har andelen som går till hyra och stödverksamhet minskat – trots flera nya lokaler, inte minst Universitetskajen i Kalmar.

På den vägen ska vi fortsätta framåt till glädje för våra studenter och medarbetare och tillsammans med samhällsaktörer skapar vi den kunskapsbildning som gör en hållbar framtid möjlig.


10 years with Linnaeus University

In 2020, we celebrate 10 years with Linnaeus University! This is a time to reminisce, look forward, feel pride, and party. We summarise what we have achieved so far and build up momentum to realise Vision 2030: we set knowledge in motion for a sustainable societal development.

On the surface, it might look like the same university now as it was back then. Roughly the same number of students and employees in 2019 as in 2010. However, appearances can be deceiving.

During Linnaeus University’s first ten years, we have:

 • provided skills development to 172,795 unique individuals
 • trained 4,790 teachers; 3,343 nurses; 1,104 engineers; 861 graduate economists
 • increased second-cycle education with 50%
 • conferred 376 doctoral degrees
 • increased the number of fee-paying student from 30 to 800
 • more than doubled scientific publications (137%)
 • almost doubled external funding (79%)
 • established knowledge environments that gather academic knowledge creation in collaborations that will contribute to sustainable societal development.

How does this add up?

Our skilled members of staff and our ability to work together make it possible to utilise the full potential of knowledge, despite the fact that we get way too little direct government funding for both education and research. Our academic activities, strengthened and supported by our common functions and external collaboration partners, collaborate in an ever more fruitful way. The scope and quality of our activities have increased dramatically. Over time, the share of our costs that goes to rent and administration has decreased – despite new facilities, not least Universitetskajen in Kalmar.

We will continue forward on this path to the benefit of our students and members of staff and work together with external parties to create knowledge that makes a sustainable future possible.

Det här inlägget postades den februari 28th, 2020, 11:17 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *