Author Archive

Första kursdagen med Andy Priestner

Monday, November 18th, 2019

I dag har vi påbörjat vår tvådagarskurs med Andy Priestner. Vi som är med är en blandning av kollegor från olika delar av verksamheten. Det har varit en intensiv dag med både teoretiska och praktiska inslag. Andy har berättat om många olika metoder och vi har själva fått testa cognitive mapping, user journey mapping och idea generation. I dag har vi testat på oss själva och i morgon är det dags att testa på våra användare.

Vår första övning var att definiera vad UX är. Saker som kom fram här var hur UX-metoder kan ge insyn i andra dimensioner än enkäter och statistik kan, exempelvis vad folk känner och upplever. UX kan dessutom hjälpa oss att få syn på vad våra användare gör och inte enbart vad de säger. Det är bra att bli påmind om vad som är bra med UX-metoder. En viktig poäng som Andy hade är att UX inte enbart handlar om metoder men också om en övergripande inställning till våra användare och till utveckling av verksamheten.

Andy påpekade också hur viktigt det är att verkligen våga testa och våga göra. Vi ska inte vara rädda för att göra misstag! Research och design bör dessutom

fungera i ett samspel så att vi inte stannar vid att undersöka. Där är idea generation ett bra verktyg för att komma vidare från det insamlade materialet till att både skapa nytt och förbättra till exempel befintliga tjänster.

Vi får inte heller glömma användarnas grundläggande behov. Välfungerande toaletter och möjlighet att äta och dricka är viktiga förutsättningar för en bra användarupplevelse. Och glöm inte att fylla på häftapparaterna 🙂

Wayfinding på UB

Thursday, November 7th, 2019

I UX-gruppens uppdrag ingår att arbeta för att UX används som en del i verksamhetsutvecklingen. UX-gruppen initierar därför kontinuerligt olika aktiviteter som syftar till att gemensamt lära mer om UX, exempelvis uppdateras bloggen med jämna mellanrum och i mitten av november erbjuds en kurs och workshop om UX ledd av Andy Priestner. Ytterligare en aktivitet är att vi under hösten har/ska besöka sektionerna för att ha ett moment om UX. I skrivande stund har vi besökt Lärandestöd och Medieförsörjning, de andra sektionerna är inbokade senare i höst.

På sektionsmötena har vi kort pratat om UX, berättat om det pågående arbetet om Wayfinding på biblioteket och gemensamt spånat fram ytterligare relevanta UX-områden (där vi upplever att användarna ställer många frågor till oss). Det insamlade materialet har sedan bearbetats av UX-gruppen för att synliggöra områden som behöver arbetats vidare med. Resultatet visar att det finns en del återkommande områden som skulle behöva UX:as.

Dessa är:

 • Hitta bok
 • Hitta i lokalen
 • Skyltning
 • Låna och reservera

Utöver dessa större områden fångades också andra teman in, dock inte i samma volym som de som listas ovan.

Hur går vi vidare? UX-gruppen föreslår att Hitta bok, Hitta i lokalen och Skyltning vävs in i arbetet med Wayfinding. Under höst/vinter kommer UX-gruppen att genomföra olika riktade undersökningar, bland annat med hjälp av User Journey Mapping där användare kommer att få genomföra olika uppdrag som har att göra med att söka och hitta i biblioteksmiljön. Låna och Reservera ställs på väntelistan för kommande UX-arbete då detta område redan har förekommit i det tidigare UX-arbetet med OneSearch. De andra områdena kommer att lämnas vidare till respektive funktion för ytterligare beredning innan UX kan genomföras, här är gärna UX-gruppen ett bollplank.

Tack för allt arbete hitintills i sektionerna! Och fortsättning följer i och med de inbokade träffarna med de andra sektionerna.

Wayfinding hösten 2019

Wednesday, June 5th, 2019

“Parking wayfinding sign Toyama” by Ian YVR is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 

Inför hösten planerar vi att göra en större undersökning som vi har valt att kalla för Wayfinding. Bakgrund till detta är att vi vid vår nätverksträff testade att göra en “user journey” – användarresa – i våra lokaler i Växjö. Vid denna undersökning fick vi syn på flera intressanta saker som vi vill ta reda på mer om. Det blev tydligt för oss att det inte är så enkelt att navigera i bibliotekslokalen och faktiskt hitta en given bok på hyllan. Nu vill vi ta reda på hur en ny/ovan besökare upplever mötet med våra lokaler. Vårt mål att är få veta mer om vad som upplevs som komplicerat, men även vad som redan fungerar som det är.

Wayfinding kan definieras på följande sätt: “Wayfinding omfattar alla sätt på vilka människor orienterar sig i ett fysiskt utrymme och navigerar sig från plats till plats.” ( https://holmquistsign.se/wayfinding/ ) Vi har valt att inkludera även den digitala ytan som användaren möter när hen ska hitta en bok i det fysiska rummet. Vi tänker att undersökningen kan beröra områden som kartor, skyltar och exemplarredovisning. Vem vet vad mer vi kommer att upptäcka!

Gerillaundersökningar om vår söktjänst OneSearch

Thursday, May 16th, 2019

Vid dagens UX-undersökning gjorde vi en uppföljning av de justeringar som har gjorts i vår söktjänst OneSearch. Det vi var särskilt intresserade av att få reda på om fulltextlänkarna är tydliga, om det går att hitta filtret för vetenskapligt granskade artiklar samt om avgränsningsmöjligheterna som finns i systemet används. Vi använde oss som vanligt av gerilla-metod när vi gick vi ut i biblioteket och frågade personer på plats om de hade tid att hjälpa oss att testa vårt söksystem. Vi hade  fördelat  oss på olika roller: två av oss agerade inkastare och övriga utförde själva testandet. Vi gjorde inspelningarna från våra datorer med hjälp av Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder och filmade skärmrörelser och ljud. Vi ställde tre frågor:

 • Hur gör du för att läsa en artikel i sin helhet?
 • Hur gör du för att hitta vetenskapligt granskade (forskningsbaserade) artiklar?
 • Hur använder du valen i högerspalten?

Vi valde att vara ute i biblioteket vid lunchtid då det är  mycket folk i rörelse, så på ungefär en kvart hade vi nått vårt mål att göra fem inspelningar. Snabbt och enkelt, vilket är vår grundläggande idé när vi arbetar med UX. Nu återstår den intressanta delen att analysera inspelningarna. Vi får återkomma till resultatet i ett kommande inlägg.

Med vid våra undersökningar var en journalist och fotograf som gjorde ett reportage för Biblioteksbladet om UX. Ska bli spännande att läsa detta när numret kommer efter sommaren. Vi hoppas inspirera till mer UX:ande.

På UX-nätverk i Göteborg

Wednesday, May 8th, 2019

Idag har vi deltagit på ett nätverksmöte ordnat av kollegor på Samhällsvetenskapliga biblioteket i Göteborg, en av oss i UX-gruppen på plats och två via länk under delar av mötet. Det är alltid inspirerande och roligt att träffa  UX-are från andra bibliotek. Med på träffen var kollegor från flera bibliotek inom Göteborgs universitet, Karlstad universitetsbibliotek och på länk Malmö universitetsbibliotek plus då några i vår grupp vid Linné.

Vi delade erfarenheter från UX-arbete som vi gjort. Det Pedagogiska biblioteket i Göteborg delade med sig av sin egen metod som går under namnet: “dot-map”. En metod de framgångsrikt använt för att undersöka studiemiljöer. Kortfattat går den ut på att studenter har fått sätta pluttar på vilka platser i biblioteket de tycker om och vilka de inte tycker om. En bild av hur studiemiljön upplevs växer på det sättet fram. Det som jag tyckte var särskilt intressant var hur de arbetade med att komma vidare efter att studenterna sagt sitt. De använde sedan metoden work-like-a-patron och testade att arbeta på de platser som studenterna tyckte var dåliga. På det sättet fick de en större förståelse vilka problem som fanns och kunde också lättare åtgärda problemen.

Det finns flera likheter mellan hur arbetet med UX på de olika biblioteken fungerar och vilka utmaningar vi ser. Ett återkommande tema i dagens samtal var hur UX på riktigt ska kunna genomsyra en verksamhet och inte fastna i fina formuleringar i styrdokument av olika slag. Andra frågor som vi diskuterat under dagen är vikten av återkoppling till  de som lämnar sina synpunkter till oss. Att på ett tydligt sätt berätta vad de olika undersökningarna har bidragit till för förändringar.

En del av dagen testade vi också att arbeta med skuggning. Vi som var obekanta med det Samhällsvetenskapliga biblioteket fick ett antal uppgifter att utföra och blev samtidigt skuggade. Jag som blev skuggad och fick uppgifter att hitta en bok på hyllan som inte var en kursbok och hitta ett ledigt grupprum. Två ganska vanliga ärenden en kan ha på biblioteket, men ack så komplicerat att faktiskt  utföra.  Det var riktigt lärorikt att få testa på. Så spännande att få se hur det är att navigera i ett hus utan att känna till hur det är tänkt. Efter skuggningen arbetade vi med en idégenereringsmetod för att ta vidare de idéer och tankar vi fick efter att vi varit runt i huset. Vi använde oss av metoden 6-8-5 ”Rapid ideation”. Genom den metoden kunde vi snabbt hitta flera idéer till vad som skulle kunna vara intressanta teman att gå vidare med för att förbättra och utveckla verksamheten. Vi lämnade rummet med en tavla full av post-its med olika idéer. Som vanligt lika fascinerande att se hur många idéer som kan komma fram på relativt kort tid.

På återseende i nätverket i november då i Malmö!

 

Två intressanta artiklar

Friday, April 26th, 2019

Idag vill vi tipsa om två intressanta artiklar.

I Start with an Hour a Week: Enhancing Usability at Wayne State University Libraries  beskriver  författarna hur en kan arbeta med gerilla-inspirerade metoder, men på ett mer planerat och medvetet sätt. Artikeln tar också upp vikten av uppföljning och att inte fastna i att göra enstaka undersökningar, utan att vinsten ligger i att det iterativa. Biblioteket som artikeln handlar om gjorde exempelvis regelbundna tester en bestämd tid varje vecka under ett helt läsår. Något att fundera på när en planerar undersöknigar. Artikeln visar på att det inte behöver bli mer krävande att lägga upp arbetet på det sättet, utan vinsten som biblioteket upplevde var att de fick ett ökat användarfokus.

Den andra artikeln How Much Research is Enough? berör det intressanta frågan om hur mycket undersökningar som behöver göras för att kunna dra slutsatser och vikten av att vara medveten om den bias som kan uppstå när en samlar in data. Artikelförfattaren ger också exempel på hur en kan planera olika undersökningar beroende på förutsättningar, problemområde och val av metod.

Vi läser och inspireras inför våra kommande UX-undersökningar.

Målet är ingenting -reflektioner kring vikten av piloter och att nå målet.

Monday, April 1st, 2019

Vid vårt senaste möte pratade vi mycket om vikten av att göra pilotundersökningar. Hur en fråga som en konstruerar i ett första läge kan uppfattas som fullt begriplig och relevant. När resultatet sedan kommer och det är dags att göra något med materialet kan det saknas viktiga upplysningar för att datan ska vara användbar. Det kan vara bakgrundsfakta, eller andra uppgifter som gör att det som besvaras får ett sammanhang. Så vår lärdom är att komma ihåg att alltid göra en pilot när en undersökning ska genomföras för att säkerställa att vi säkert får in användbar data som kan analyseras och förstås.

På samma tema blev vi också påminda om hur valet av metod hänger ihop med frågeställningen. Vilken är den bäst lämpade metoden för en viss undersökning? Det är svårt att bara utgå från ett ämne och konstruera en undersökning. Den framkomliga vägen är att gå tillbaka till kärnan: Vad är det vi vill veta? Utifrån det välja metod och planera studien.

”Är det inte klart nu?” Vi vill så gärna sätta punkt och skriva slutrapporten för att kunna känna oss klara med en undersökning. Men tänk om det kanske inte finns något slut på UX:andet? Det kanske ligger i UX natur? När resultatet analyserats klart har fler frågor säkerligen uppstått. Det betyder inte att studien som gjorts har varit fel eller onödig på något sätt, utan att den har gett upphov till nya insikter som i sin tur leder till nya frågor som vi gärna vill ha svar på. För att citera Robert Broberg: “Målet är ingenting – vägen är allt.”

UX-träff på Anna Lindh-biblioteket

Thursday, January 24th, 2019

Idag har vi varit på en inspirerande UX-eftermiddag på Anna Lindh-biblioteket. Ett nätverk som förhoppningsvis kommer att bli ett permanent nätverk. Vi hoppas på det! På agendan stod erfarenhetsutbyte, praktiskt testande av UX-metoder, samtal om UX och nätverkande. Vi testade customer journey och att intervju varandra enligt design thinking-metod.

Det är inspirerande att mötas och dela både vad som varit framgångsrikt och vad som är utmaningar. Många pratade om att det är lätt att samla in material, men svårare att analysera och ta hand om datan. Planer finns på att detta ska bli temat för kommande nätverksträff.

Vi ses i Lund i oktober!

Nytt år – många spår

Wednesday, January 16th, 2019

Idag samlade vi oss för att skissa upp en plan för UX-arbetet 2019 och frågade oss samtidigt: Vart vi är på väg?

 • Hur långt har vi kommit med ämnesguiderna? Det insamlade materialet i form av cardsorting är överlämnat till arbetsgruppen för ämnesguiderna.
 • Under året kommer vi på UB att testa ett Alma-integrerat system för hantering av kurslitteratur: Leganto. Detta behöver UX:as ur lärare- och student-synvinkel. Samarbete med gruppen som arbetar med kurslitteraturservice är i gång.
 • I morgon påbörjas ett UX-arbete om studiemiljöerna. Det kommer mera info om detta under projektets gång.
 • Vi planerar att hålla ett internt kompetensutvecklingstillfälle i februari.  Då kommer vi att ta avstamp i de Love- and breakup-letters som skrevs vid personalmötet i Färjestaden.
 • Kommande vecka åker ett par av oss på UX-träff i Stockholm där vi kommer att träffa UX:ande kollegor från hela landet. Vid träffen kommer vi att presentera vårt paper från Mötesplatskonferensen. Förhoppningen är att vi på träffen knyter nya kontakter, får inspiration och får testa metoder.
 • UX-gruppen fortbildar sig genom att läsa och diskutera artiklar. Just nu intresserar vi oss för artiklar om urvalsprinciper.

 

Love- and breakup-letters på personalmöte

Thursday, December 13th, 2018

Vid gårdagens personalmöte fick vi tillfälle att både prata och testa UX tillsammans. Metoden för dagen var love- and breakup-letters. Uppmaningen var att skriva till UX som fenomen. Efter ett år med UX ville vi göra detta för att få en förståelse för var vi står, sätta ord på de tankar och känslor som finns – och samtidigt få en temperaturmätare som säger något om hur långt vi kommit i UX-mognad på UB. Under ett par minuter fick var och en skriva ett valfritt antal brev. Breven sattes upp så att alla kunde ta del av dem. Vi fick in flera välformulerade, tänkvärda och intressanta brev.

UX-gruppens idé är att använda breven som en del av vårt arbete under 2019. Så vi säger tack för denna något tidiga julklapp i form av uppslag inför kommande UX:ande!

Från oss alla i UX-gruppen: En riktigt god jul och ett gott nytt UX-år. <3