Högtidstal av rektor Peter Aronsson vid Sveriges nationaldagsfirande, Larmtorget, Kalmar, den 6 juni 2022

juni 7, 2022

In English below.

I denna gudomliga tid, hänryckningens tid enligt Esaias Tegner, fylls naturen, kroppen och sinnet med dofter, färger, primörer, växtkraft.

Samtidigt är fonden mörk, kontrasterna blir skarpare än på länge: krig, klimatkris, ökande klyftor, minskad tilltro till demokratins värden och institutioner.

Hur ser vår förmåga ut att möta framtiden i Sverige?

Torg i Kalmar med publik

Foto: Mårten Ekblad

Kalmar är verkligen en lämplig plats att tänka kring frågan i lite längre tidsperspektiv idag. På denna plats känns det rätt att lyfta några historiska exempel på fruktbart lärande.

En nation behöver bearbeta sina trauman, svårigheter, men också skapa en gemensam förståelse. Det kan göras bättre eller sämre. Ibland sker det till det bättre: det skapas en rikedom ur mångfalden med ökad tillit och kreativitet som resultat.

Ibland dessvärre med ökad fientlighet och aggressivitet som utfall. Det senare har vi många historiska exempel på med förhistorien till världskrigen och idag Ryssland som aktuella, men jag ska ge tre korta goda exempel på historiskt lärande med anknytning till Kalmars roll i nationen.

Läs resten av detta inlägg»

Drivkrafter för en hållbar framtid – intryck från Paris och Berlin

maj 23, 2022

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) organiserar vart annat år sedan 1984 en studieresa för kunskapsutbyte och nätverkande med ledande företrädare för akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Denna gång gick resan till Paris och Berlin för att studera energiomställning och digitalisering i både industri och stadsutveckling. Som en av tre företrädare för akademin hade jag förmånen att delta och med mig har jag ett antal intryck av betydelse för vår region som jag vill dela med mig av:

Gränslöst engagemang för hållbarhet

En massiv uppslutning över sektorsgränser för hållbarhetsfrågorna ger en stark grund att stå på. Var och en bidrar utifrån sina uppdrag och alla i denna trippelhelix behövs. Akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det jag saknar är en ökad uppmärksamhet på civilsamhället. Medborgare behöver mobiliseras på ett socialt acceptabelt sätt för att ställa upp och bidra till omställningen. Här kan Linnéuniversitetets breda kunskapsbildning och kontakter med både studenter och omvärld bidra. Läs resten av detta inlägg»

Högtidstal av rektor Peter Aronsson vid Linnéuniversitetets Akademiska högtid fredagen den 25 mars 2022

mars 29, 2022

Ärade medmänniskor, medborgare, medarbetare och vänner till akademin. 

Denna lite irreguljära välkomsthälsning är påkallad av den dramatiska situationen med krig i vårt närområde och behovet av att uppträda både engagerat och anpassat men rollsäkert och långsiktigt också i denna nya krissituation – och samtidigt samlas igen till Akademisk högtid!

Linnéuniversitetets vision är att verkligen sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnéuniversitetet samlar sina kompetenser för att möta samhällsutmaningarna. Vi har omfattande professionsutbildningar (sjuksköterskor, lärare, socionomer, ingenjörer) men också stort utbud av fristående kurs som öppnar för livslångt lärande.

Vårt första mål är att ge studenter hos oss brantast möjliga lärkurva ­– och vi lyckas rätt bra med detta till gagn för både individ och samhälle! Vi har särskilda styrkor inom grön och blå hållbarhet – skog och hav, nya material och digitalisering, men också inom utbildning i en föränderlig värld – och dessvärre så aktuellt idag – hur man möter utmaningar för demokratin.

Läs resten av detta inlägg»

Vad ska akademin göra i krigstid?

februari 28, 2022

Den 24 februari 2022 startade Vladimir Putin krig med Ukraina och världen. Som rektor satte jag igång vår krisledning för att bedöma riskerna för studenter, medarbetare och verksamheten. Vi har nu koll på vilka människor och utbyten som direkt kan vara i risk genom att de rör Ukraina och Ryssland. Dessutom finns det ett hot om ökade cyberattacker som vi behöver möta.

Det dramatiskt vidgade krigshandlingarna och ökande hotet gör att konflikten inte gäller bara Ryssland och Ukraina – utan oss alla.

Genom överläggningar med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA) ställer vi oss bakom de kraftiga fördömande som utformats mot aggressionen också av akademierna i demokratiska stater.
Det övergripande samhällssvaret i det hotfulla läget måste utformas av regeringen och EU, men vi ställer oss alla frågan om vad vi själva bör och kan göra som människor. Finns det särskilda uppgifter för akademin?Läs resten av detta inlägg»

Universitetet mitt i samhället

februari 3, 2022

3 februari 2022

Vid årets början möter jag alltid både medarbetarna här hemma och kolleger på nationell nivå. Så också 2022.

Den stora världens utmaningar finns också lokalt och påverkar både studenter och medarbetare. Tillsammans i Linnéuniversitetet åstadkommer vi mer.

UNESCO rekommenderar hela världen att Öppen vetenskap är en mänsklig rättighet: ”vetenskapligt arbete världen över bör göras mer lättillgängligt och inkluderande”. 

På europeisk nivå kommunicerade EU-kommissionen i januari en strategi för de europeiska universiteten, en strategi som ser behovet av att knyta samman forskning, utbildning och samhällsutveckling starkare över landgränserna.

Vi på Linnéuniversitetet är väl rustade; med vår vision att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, som deltagare i bygget av det europeiska universitet EUniWell, och genom ett antal starka och relevanta kunskapsmiljöer. 

Det återstår en hel del för att på ett bra sätt göra data, publikationer och lärresurser inte bara fritt tillgängliga, utan också lätt tillgängliga för medborgare, företag och andra aktörer så att hela samhället verkligen får nytta och glädje av all kunskap.

Det räcker inte med stora ord, utan nu krävs det engagemang från lärare, verksamhetsstöd, studenter och samarbetspartners – och en organisation med resurser som kan möta upp förhoppningarna.

I Sverige är den offentliga finansieringen viktig. Nytt för i år inom den är omställningsbidragen för yrkesverksamma som behöver lära mer – och där är universiteten en viktig bidragsgivare.

Statsrådet Anna Ekström understryker behovet av hög kvalitet i utbildning i hela landet – och vi svarar att då behöver:

  1. Urholkningen av utbildningsanslaget vändas till förstärkning
  2. Förutsättningarna för forskning vara mer likvärdiga – också för oss yngre lärosäten som står för en stor del av kompetensutvecklingen i landet.

Men vi har också viktiga partners i regionen. Både offentliga aktörer och näringsliv är avgörande för att vi ska ha praktikplatser, göra studenter nyfikna på att studera och forma ett liv här, samt som finansiärer av forskning och utveckling. Den senaste (inte sista) viktiga insatsen där står Kalmar kommun för som gör en satsning på juridik möjlig vid Linnéuniversitetet.

Vi fortsätter nu och för framtiden att mobilisera resurser som bara ett globalt verksamt universitet i Småland kan göra! Våra insatser för grön och blå hållbarhet, hälsa, nya material, digital transformation, demokrati och lärande behövs verkligen, men det är tillsammans med aktörer utanför universitetet som det blir verklig förändring till det bättre.

Partnerskapen är öppen vetenskap i praktiken och förverkligar akademins långsiktiga uppdrag – att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

 

The university at the heart of society

Februari 2022

At the beginning of each year, I always meet members of staff here at home as well as colleagues at the national level. I did this also in 2022.

The challenges that we see in our world are found also locally and affect both students and members of staff. Together, we achieve more at Linnaeus University.

UNESCO has recommended that Open Science is considered a human right: “scientific work throughout the world should be made more available and inclusive”.

In January, at the European level, the European Commission communicated a strategy for European universities, a strategy that stresses the need for linking research, education and societal development more closely together across nation borders.

At Linnaeus University, we are well equipped; with our vision to set knowledge in motion for a sustainable societal development, as participants of the European university EUniWell, and through a number of strong and relevant knowledge environments.

A lot of work remains in order to make data, publications, and learning resources not only freely available in a good way, but also easily accessible to citizens, companies, and other actors, to make sure that society as a whole can benefit from all this knowledge.

Big words are not enough. What is required now is commitment from teachers, the administration, students and collaboration partners – and an organisation with resources that can live up to the expectations.

Public funding is important in Sweden. One thing that is new for this year are the transitional funds for active professionals who need to acquire further knowledge – the universities are important contributors in this.

Minster Anna Ekström emphasises the need for high-quality education throughout the country – and our response to this is:

  1. The hollowing out of the direct government funding for education must be turned around into a strengthening of these funds.
  2. The conditions for conducting research must become more equal – also for younger higher education institutions, which are responsible for a large share of the continuing professional development in the country.

We also have important partners in the region. Public actors as well the trade and industry are crucial in order for us to be able to offer students internship positions, make students curious about studying and shaping their lives here, and as financiers of research and development. The latest (not last) important contribution here is made by Kalmar municipality that makes it possible for us to invest in law at Linnaeus University.

We now continue to mobilise resources for the future, in a way possible only at a globally active university in Småland! Our efforts for green and blue sustainability, health, new materials, digital transformation, democracy, and learning are truly needed, but it is in collaboration with external parties that we can make a real difference for the better.

Our partnerships are examples of open science in practice and make the long-term mission of academia become reality – to set knowledge in motion for a sustainable societal development.

 

2021 – ett år utan slut

december 17, 2021

I förra årets jultal tog jag min utgångspunkt i tioårsjubileumet och sammanfattade stolt vad vi gemensamt åstadkommit. När jag nu tittar tillbaka på 2021 känns det som ett år utan slut – en lätt overklig period präglad av undantagstillstånd, pendlande mellan korta fönster av försiktig normalitet, men snart nya larm och restriktioner.

Vad vi med rätta kan fira när året går mot sitt slut är att vi tillsammans inte bara klarat verksamheten utan även expanderat den, till gagn för fler studenter än någonsin. Det har krävt omställningar och nya arbetsformer som vi kan bära med oss framåt. Snabba möten med bättre uppslutning än någonsin ger en upplevelse av att vi trots allt ingår i en gemensam arbetsplats. Det ska vi ta vara på.Läs resten av detta inlägg»

En ovanligt löftesrik höst

oktober 29, 2021

Höstens glödande löv signalerar hur livet nu fått fler dimensioner när vi åter kan arbeta med fler sinnen än vi gjort under de gångna 18 månaderna. Dessutom finns den dramatiska samtidshistoriens längre skeende med utmaningarna knutna till Agenda 2030, som nu går upp till förhandling i Glasgow i COP2023, med mig som bakgrund för mina tankar.

Jag har åter träffat medarbetare och ledningsgrupp, och jag har även haft möjlighet att träffa olika samhällsaktörer samt rektorer från andra lärosäten både i Sverige och Europa. Känslan är först lite trevande och frågande – det var länge sen, är det över nu? Vad har vi lärt oss? Läs resten av detta inlägg»

Kunskap som känns

juni 18, 2021

18 juni 2021

Jag läser en bok som heter Kunskap som känns av min kollega Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan. Utifrån sin egen upplevelse så betonar han studierna vid ett universitet som en helhetsupplevelse av lärande där både tanke, upplevelse och kropp ingår. Sådana är vi människor. Ska det bli riktigt kraftfullt så ingår både nyfikenhet, förnuft, estetik, etik och kroppslig närvaro och utveckling. Hans exempel är från Stanford i Kalifornien, men jag tycker inte vi står långt efter vare sig på campus i Växjö eller universitetskajen i Kalmar i att erbjuda en bildningsresa som en totalupplevelse.

Läs resten av detta inlägg»

Linnéuniversitetet bidrar i samhällsutvecklingen

maj 17, 2021

17 maj 2021

Linnéuniversitetet deltar i samhällsutvecklingen på många olika sätt. Våra studenter gör examensarbeten och bidrar senare till hela samhällets kompetenshöjning. Våra kunskapsmiljöer tar fatt i teman av vikt för en hållbar utveckling. För mig blir det varje vecka påtagligt vilken bredd och spets detta har när jag får rapporter från media där Linnémedarbetare deltagit med sin sakkunskap. Jag vill dela med mig av ett axplock:Läs resten av detta inlägg»

Linnéuniversitetet, studenterna och regionens utveckling

januari 22, 2021

22 januari 2021

Av de studenter som tagit examen vid Linnéuniversitetet har 96 procent ett kvalificerat jobb som kräver högskolestudier 3-5 år efter de slutat studera. Hela tre av fyra har precis det jobb som motsvarar utbildningen. Bland akademiker är arbetslösheten i augusti 2020 4,2 procent, långt under genomsnittet på arbetsmarknaden. För våra alumner är den 2,9 procent – det vill säga 30 procent lägre!

Bland de lite överraskande resultaten i vår stora alumnundersökning där 4000 tidigare studenter tillfrågats om sin utbildning och arbetsmarknaden är att nästan hälften av de som är egenföretagare har utbildningar från konst och humaniora, med arbete som facköversättare och musikproducenter!

Viljan att rekommendera Linnéuniversitetet till andra studenter är ökande och hög. 87 procent i år mot 78 procent vid den senaste alumnundersökningen från 2017.Läs resten av detta inlägg»