Centrum för idrottsutveckling

Välkommen till vår nyhetssida - en plats för intressanta reportage och spridning av aktuell kunskap

Hur visar sig funktionsnedsättningarna?

2005-05-16

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är beteendediagnoser och det finns olika sätt som dessa tar sig uttryck. Det som diagnoserna har gemensamt är att hjärnan och nervsystemet hanterar information och löser problem på ett annorlunda sätt. Vanliga svårigheter för personer med NPF är:

  • Uppmärksamhet (ex. tappar fokus, dagdrömmer)
  • Impulskontroll och hyperaktivitet (ex. handlar först – tänker sen)
  • Samspelet med andra människor (ex. förstå kroppsspråk och ansiktsuttryck)
  • Inlärning och minne (ex. koncentrationssvårigheter, kort minne kring vad som ska göras, bristande tidsuppfattning)
  • Motoriken

Viktigt att notera är att varje person med NPF är unik och har sina svårigheter, har man träffat en person med NPF-diagnos så kan man inte förutsätta att det ter sig på samma sätt för andra. Det är även angeläget att betona att aktuella beteenden också utgör styrkor i flera sammanhang – exempelvis kan det handla om kreativitet och mod eller om detaljseende och hög koncentrationsförmåga.

Hur vanligt är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Studier visar att cirka 8 % av Sveriges befolkning har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), och det är med andra ord vanligt förekommande. En undersökning bland barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år med NPF visade att ungefär 80 % hade ADHD, cirka 50 % Autism/Asperbergers syndrom och övriga diagnoser (ex. Tourette och språkstörning) stod för 10 %. Som framgår blir det mer än 100 %, och det beror på man kan ha en kombination av diagnoserna.

Om man ser till deltagandet i idrottslig verksamhet så är cirka hälften av barn och ungdomar i åldrarna 10-16 år med NPF idrottsaktiva i föreningslivet. I jämförelse med andra barn och ungdomar är det färre. Vidare framkommer att de som har en NPF-diagnos slutar idrotta i yngre åldrar än genomsnittet.

Vad står neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är diagnoser som ställs utifrån personers beteende, inte med utgångspunkt i medicinska orsaker. NPF syns inte utanpå, men påverkar personers beteende. Nedsättningarna kan innebära svårigheter med inlärning, motorik, impulskontroll och aktivitetsnivå. NPF har en biologisk bakgrund och det finns en ärftlig faktor. Uppväxtmiljön kan inte ge en funktionsnedsättning men kan påverka symtomen, dvs. en gynnsam miljö i såväl hem och skola som i idrottslig verksamhet kan mildra de yttringrar som nedsättningarna har.

Det finns alltså olika NPF-diagnoser, och en person kan ha en av dessa eller flera diagnoser samtidigt. Några av de mest förekommande är ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörningar.