Centrum för idrottsutveckling

Välkommen till vår nyhetssida - en plats för intressanta reportage och spridning av aktuell kunskap

Stora utmaningar för att nå alla – att öka deltagande i idrott för flickor med utomeuropeisk bakgrund

2023-12-15

Foto: Anders Forngren / BILDBYRÅN

CIU:s nyhetsbrev har tidigare i år kastat ljus på idrottens viktiga arbete för att motverka segregation och verka för inkludering. Det är en utmaning för såväl hela samhället som för idrottsrörelsen. I detta nyhetsbrev lyfter vi återigen frågan, men då med fokus de hinder för idrott som existerar för i synnerhet flickor med utomeuropeisk bakgrund. Ambitionen är att ge en bild av den rådande situationen och utmaningarna som föreligger, men inte minst delge några viktiga lärdomar att ta med i fortsatt utveckling av en mer inkluderande idrottsverksamhet.

För att ta upp situationen när det framför allt gäller idrottande bland flickor med utomeuropeisk bakgrund, och bidra med utvecklingstankar, utgår vi i första hand från en rapport som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har gett ut och som heter Idrott och hälsa bland flickor – uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Syftet med rapporten har varit att belysa flickors lägre deltagande genom att ta reda på hur föräldrar med olika bra bakgrunder ser på sina döttrars idrottande och idrottens verksamhet i allmänhet. Därutöver har vi även med resultat och tankar från andra rapporter (se källförteckning), och egna lärdomar genom utvärderingar av olika integrationsinsatser i föreningslivet.

Bakgrund

En av fyra grundläggande principer i idrottsrörelsens värdegrund uttrycks ”Allas rätt att vara med”. Där framkommer att bland annat att barn och vuxna – oavsett bakgrund och förutsättningar – ska känna sig välkomna till idrottsföreningarna. Vidare finns en uttalad målsättning att medlemmarna i idrottsrörelsen år 2025 ska återspegla befolkningen i Sverige. Men verkligheten ser inte riktigt ut så.

I föreningsidrotten finns en underrepresentation av medlemmar med utländskt ursprung och med svaga socioekonomiska villkor. Till det kommer tydliga könsskillnader där pojkar i vissa idrotter deltar lika mycket som de med svensk bakgrund. Men bland flickorna är deltagandet avsevärt lägre, det gäller inte minst flickor som har föräldrar som är födda utanför Europa. En viktig aspekt i sammanhanget är föräldrars/familjens kännedom om hur idrotten fungerar i Sverige. och det engagemang samt stöd som många gånger är avgörande för att barn och ungdomar kommer i kontakt med föreningsidrotten.

Arbete med att öka inkludering – en komplex fråga

Att på olika sätt verka för att öka inkluderingen i såväl vårt samhälle i allmänhet som i idrotten är en fråga med många olika delar. Segregationen utgör ett stort samhällsproblem som förstås inte idrotten kan lösa även om idrottslig verksamhet kan vara ett viktigt medel. Frågan inkluderar allt från insatser ”på golvet” (operativ nivå) till betydelsefulla ställningstagande och åtgärder på regeringsnivå, och dessutom kan frågan relateras till generella ekonomiska och sociala utmaningar.

I idrottsliga sammanhang pekar studier på att det bland annat finns fyra trösklar i inkluderingsarbetet som handlar om:

 1. Etnicitet och kultur – bristande kunskap om och vana av föreningslivet och språkkunskaper.
 2. Ekonomi – ekonomiska möjligheter som påverkar möjligheterna att delta i idrott.
 3. Idrottsspecifika förutsättningar – bristfälliga kunskaper och erfarenheter av idrott i olika sammanhang.
 4. Sociala sidor – idrottsföreningens föreningens förmåga och intresse att ta emot personer som inte tillhör normen.

En utmaning handlar då om hur dessa trösklar på olika sätt kan sänkas för att öka förutsättningarna för en framgångsrik och hållbar inkluderingsverksamhet. Onekligen en fråga på skiftande nivåer och för olika aktörer.

Resultaten från de intervjuer som gjorts med föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige klargör att det finns olika tydliga kulturella skillnader när det gäller varför särskilt flickor med utomeuropeisk bakgrund inte deltar lika frekvent i idrottslig verksamhet. En grundläggande skillnad handlar om hur man ser på idrott, vilka idrotten är till för och hur den organiseras. I länderna som de intervjuade föräldrarna kommer ifrån är organiserad idrott i stort sett bara något för talanger som väljs ut. Det finns ingen breddidrott och därigenom inte heller något föräldraengagemang. Det innebär att sättet som vi bedriver idrott på i Sverige är svårt att förstå och det uppfattas många gånger som alltför inrutad och något som konkurrerar med familjens gemensamma tid. Detta har främst en negativ påverkan på deras döttrars deltagande i idrott.

Flickornas låga medverkan i idrottslig verksamhet förstärks också av föräldrarnas tydliga meningar om vad som är flick- respektive pojkidrotter. Exempelvis anser man att fotboll passar pojkar bäst medan idrotter som basket och volleyboll är mer passande för flickor. Det medför i sin tur att det är betydligt lättare att idka fotboll genom en betydligt högre tillgänglighet och närhet till sporten i jämförelse med basket och volleyboll. Vidare uttrycker föräldrarna att pojkar har mer överskottsenergi som de kan få utlopp för genom att idrotta, och att idrotten kan bidra till såväl goda vanor som att man undviker olämpligt umgänge. Flickorna å andra sidan förväntas ta ett större ansvar i hemmet och satsa mer på skolan. Det framkommer även att man som förälder är mer beskyddande gentemot döttrarna. Man är i många fall helt enkelt rädda för att låta flickor gå ut själva, exempelvis att ta sig till en idrottsaktivitet. Allt det här bidrar förstås till att tröskeln är hög för deltagande i idrott för flickor med utomeuropeisk bakgrund.

Författarna summerar sina studier med att ”idrottsrörelsen är väldigt svensk” och svår att begripa för den som kommer utifrån med en annan kulturell bakgrund. Lösningen handlar inte enbart om att föräldrar med en utomeuropeisk bakgrund ska förändra sin syn på idrott utan säkert minst lika mycket om att idrottsrörelsen behöver förändra sig om man vill nå dessa flickor. De skickar också med några rekommendationer:

 • Samarbeta med lokala invandrarföreningar för att introducera barnen i idrottsrörelsen.
 • Följ om möjligt barnen mellan skolan och idrottsaktiviteter för att minska behovet av föräldrastöd, t.ex. inom skolans fritidsverksamhet eller på ideell väg.
 • Erbjud flexibla aktiviteter där föräldrar och barn idrottar tillsammans. Föräldrarna vittnar om att organiserad idrott konkurrerar med familjens gemensamma fritid.

Delar av detta överensstämmer väl med andra studier som trycker på behovet av ett närmare arbetssätt för att både nå grupper som står utanför och för att de ska fortsätta i verksamheten. En del är att idrotten samverkar mer med föräldrarna för att skapa förståelse och tillåtelse för barn och ungdomar att delta. Samtidigt är det en utmaning för representanter från idrottsföreningar att nå föräldrarna. Det finns goda exempel på hur föreningsföreträdare genomför hembesök och skapar en mer personlig kontakt som bidrar till ökat förtroende. Vidare finns ett flertal erfarenheter av en form av lots-/slussningsfunktion. Det handlar om att man är väl medveten om att det är en hög tröskel för att komma in och bli kvar i idrottsföreningars verksamhet som består av kulturella, ekonomiska och språkliga hinder, och försöker agera därefter. Det kan handla om att man stödjer hela processen – allt från att fånga intressen som finns till att man undersöker möjligheter, tar kontakter och är med i inledningsskedet till att aktiviteten förhoppningsvis är befäst. En del i detta slussningsarbetet är då att ha en god föräldrakontakt.

Ja, onekligen är utmaningarna stora när det gäller att öka inkluderingen i idrottsliga verksamheter, och då i synnerhet för flickor med utomeuropeisk bakgrund. Samtidigt är det angeläget att ta tag i utmaningarna och förhoppningen är att de erfarenheter som redovisats kan stimulera till välriktade förändringar och satsningar. I nyhetsbrevet ges också exempel från konkret inkluderingsarbete som kan inspirera och även information om en ny nationell satsning, Idrottsklivet, för att för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga.

 

Källor

 • Blomqvist Mickelsson, Tony & Lindström, Jonas. (2022). En match utöver det vanliga: Om ett kunskapsbaserat arbetssätt i idrottssvaga områden.
  FoU-rapport 2022. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2022
 • Ekholm, David & Holmlid, Stefan. (2018). Idrott för integration – så blir satsningen hållbar. Svensk Idrottsforskning. https://www.idrottsforskning.se/idrott-for-integration-sa-blir-satsningen-hallbar/ Hämtad 23-04-10.
 • Hertting, Krister & Inger Karlefors. (2021). We Can’t Get Stuck in Old Ways’: Swedish Sports Club’s Integration Efforts with Children and Youth in Migration. Physical Culture and Sport, Studies and Research
 • Kassman, Anders & Kneck, Åsa. (2021). Idrott och hälsa bland flickor – uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Delmi rapport 2021:1. Stockholm: Delmi, 2021

VIDEO: Brahe Basket om varför de lyckats

Foto: Jennifer Backman/RF-SISU Småland

 

Brahe Basket har i cirka fyra år genomfört ett projekt de kallar Basket för tjejer. För cirka ett år sedan gjorde RF-SISU Småland ett reportage om den satsningen, som ni både kan läsa och titta på HÄR. Vi tyckte det lät så spännande att vi kontaktade två av nyckelpersonerna för att fråga hur de tacklat de fyra trösklarna som forskning visar att man behöver ta sig över.

 

Idrottsklivet – regeringens nya satsning för inkludering

Foto: Mats Andersson / BILDBYRÅN

Idrottsklivet är en satsning i idrottens inkluderingsarbete som görs i syfte att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Det är en utveckling av idrottsrörelsens fleråriga arbete med att öka barn och ungas deltagande i föreningsidrotten, att få vara en del i ett sammanhang. Idrottsklivet är en omfattande insats som särskilt riktas gentemot de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta, totalt 61 i hela landet. I Småland finns det två områden som faller inom epitetet – Arabyområdet i Växjö och Råslätt i Jönköping. Mer specifikt uttrycks att målsättningarna är att öka:

 • antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden och som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
 • antalet idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
 • antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
 • deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

I Idrottsklivet deltar 11 RF-SISU distrikt och 14 specialidrottsförbund (idrotter). Även föreningar vars förbund inte är en del av satsningen kommer att kunna få stöttning via sitt RF-SISU distrikt. Det gäller att skapa förutsättningar, lösningar och modeller som kan verka långsiktigt och som bidrar till en idrott för alla som inte beror på var man bor eller ekonomiska situation.

Som ett konkret exempel genomför fotbollen i startskedet en satsning som benämns ”En bättre väg”. Det centrala är att få fram fler ledare, fler spelare och fler välorganiserade föreningar som kan engagera fler barn och ungdomar med fotboll. För närvarande har ett 50-tal föreningar som verkar i utsatta områden valts ut. Föreningarna kommer att få ekonomiskt stöd för att ställa till förfogande en föreningsutvecklare och fotbollsutvecklare som är lokalt förankrad i området. Målet för satsningen är ge barnen en meningsfull sysselsättning, detta så att förhoppningsvis färre väljer att involveras i destruktiva miljöer och sysselsättningar.

Vill du veta mer om Idrottsklivet, tveka inte att kontakta ditt RF-SISU distrikt eller läsa HÄR.

Svenska Skolidrottsförbundet – en medspelare för ökad rörelse och demokrati i skolan!

2023-11-15

I både oktober och november månads nyhetsbrev i Centrum för idrottsutveckling inriktar vi oss på hur vi kan åstadkomma ökad rörelse genom möjligheterna och kraften som finns via samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan. I oktober månad fokuserade vi på Rörelsesatsningen i skolan och i detta nyhetsbrev riktar vi blicken mot Svenska Skolidrottsförbundet och vad de bidrar med.

Bakgrund

I oktober månad gjorde vi en historisk tillbakablick kring samarbetet mellan skolors och föreningars idrottsliga verksamhet. Det har funnits samverkan under många år och en viktig aktör har hela tiden varit Svenska Skolidrottsförbundet – en av Riksidrottsförbundets 72 idrotter/idrottsförbund. Skolidrottsförbundets verksamhet speglar därför väl den utveckling som skett över tid när det gäller samverkan mellan idrotten och skolorna i allmänhet.

Svenska Skolidrottsförbundet bildades redan 1915 och under stora delar av 1900-talet var tävling den dominerande verksamheten. Det var  ”naturligt” att så var fallet eftersom det idrottsliga föreningslivet inte var alls lika utbrett som idag. Man tävlade helt enkelt i stället för sin skola och välkända tävlingar var Skolungdomens, som senare bytte namn till Skol-SM, och ett stort utbud av distriktstävlingar i form av Skol-DM. Men i takt med ett alltmer omfattande föreningsliv blev det under 1900-talets senare del i stället ett ökat fokus och på breddverksamhet och utbildning. Det hade även att göra med att vikten av fysisk aktivitet uppmärksammades allt mer. Delarna kring breddidrott och utbildning har växt sig allt starkare och präglar i mångt och mycket dagens verksamhet i Skolidrottsförbundet.

Verksamhet idag

Vi redogör här för de verksamhetsdelar som utmärker Skolidrottsförbundet idag. I nyhetsbrevet ges det också möjligheter att få mer ”inside information” via såväl film- och poddinslag som intervjuer med ansvariga.

Skol-IF – förening och aktiviteter

En Skolidrottsförening bedriver oftast sina aktiviteter i anslutning till skoldagen, men det kan även ske på exempelvis raster och helger. Föreningen är fristående från skolan, även om ett gott samarbete med skolan är att föredra och som också borgar för långsiktighet. Man kan med fog säga att en Skolidrottsförening är barn och ungas egen förening och grundläggande är att unga leder andra unga. Det innebär att barn och unga själva bestämmer vilka aktiviteter som ska erbjudas. Föreningen är inte begränsad till någon särskild idrott utan kan med fördel inrymma många olika fysiska aktiviteter. Grunden är att rörelseglädje ska vara i fokus samt att barn och unga får möjlighet till kostnadsfria och roliga aktiviteter tillsammans. Utöver olika fysiska aktiviteter kan Skolidrottsföreningen arrangera och delta i tävlingar samt anordna andra mer sociala trivselaktiviteter.

Utbildning av ledare

En förutsättning för att unga såväl leder andra unga i aktiviteter som har ansvar för själva föreningen är att det genomförs utbildningar av olika slag. Skolidrottsförbundet själva tydliggör att utbildning är en viktig del i deras verksamhet och att de strävar efter att vara idrottens ledande ledarskola för unga. Utbildningar inriktas då mot frågor kring praktiskt ledarskap och föreningslära. Utbildningarna syftar också till att utveckla viktiga generella områden som elevdemokrati, inkludering, engagemang och gemenskap.

Det finns även ett mer omfattande ledarskapsprogram som riktar sig mot lite äldre ungdomar, 15-20 år, som är engagerade i antingen en Skolidrottsförening eller i ett regionalt Skolidrottsförbund. Här delges deltagarna djupare kunskap inom idrottens organisation, projektledning och ungas delaktighet och ansvar.

Även om Skolidrottsföreningen till stor del leds av unga är vuxenstödet mycket värdefullt. Vuxenstöd handlar om den eller de som ska stötta och hjälpa de unga i deras arbete med föreningen. Det kan vara en eller flera personer som arbetar på skolan, men det kan även vara någon/några utanför skolan. För att underlätta ett vuxenstöd har Skolidrottsförbundet tagit fram både en särskild utbildning och en Vuxenstödsguide. Önskar någon av er läsare att ta del av guiden så finns den här.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT LÄSA MER OM VUXENSTÖD.

En levande Skolidrottsförening

Som en kort sammanfattning på det som noterats kring Skolidrottsföreningar ovan kommer här en beskrivning av fyra punkter för en levande Skolidrottsförening som förbundet har tagit fram.

 

Skoljoggen – ett stort arrangemang i Skolidrottsförbundets regi

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅNVi avslutar presentationen av Skolidrottsförbundet med att särskilt nämna ett mycket omfattande arrangemang som förbundet anordnar varje år – Skoljoggen. I över 40 år (sedan 1981) har Skoljoggen genomförts. Det är ett löpevenemang, inte en tävling, som vänder sig till barn och ungdomar från förskoleklass till sista året på gymnasiet med syfte att visa på rörelseglädje, hälsa, gemenskap och glädje. Varje förskola/skola har möjlighet att arrangera sin egen Skoljogg, vilket leder till att det finns ett stort utbud av olika roliga och påhittiga arrangemang.

I år deltog över 1000 förskolor och skolor vilket innebar cirka 250 000 deltagare. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in som går till en förmånstagare. Springslanten 2023 gav cirka 750 000 kronor och används för att stötta Skolidrottsförbundet i Ukraina.

Källor

Podcast: Skolans roll i idrotten

Vad kan egentligen skolan göra för att främja idrott och rörelse? Och vad kan idrottsrörelsen för att främja skolans arbete. Skolidrottsförbundet finns för att sammankoppla skola och föreningsliv. Hör Jonas Leth, generalsekreterare på Skolidrottsförbundet, gästa podcasten Här pågår föreningsidrott. Perfekt för joggingturen, promenaden eller kvällspasset vid diskhon!

Video: Den rollen har du som vuxen & Detta är en skol-IF

 

Vi tänkte avsluta detta nyhetsbrev med att dela med oss av två videoklipp. Det första beskriver vilken roll vuxna – ofta verksamma på skola – kan ha i en skolidrottsförening. För dig som vuxen läsare av detta nyhetsbrev hoppas vi den kan inspirera och motivera dig eller någon i din närhet att närma sig en skolidrottsförening. Alternativt att din befintliga idrottsförening kan samverka med en skol-IF.

 

Den andra filmen vi vill dela med oss av beskriver egentligen en skol-IF. Klågerupskolans IF besöks och deltagare och ledare får berätta om sin syn på föreningen. Perfekt för att inspireras av hur barn och unga kan själva vara med å påverka verksamheten.

Äldre och idrott – en bakgrund

2023-09-13

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

September månads nyhetsbrev i Centrum för idrottsutveckling belyser äldres medverkan och möjligheter i framför allt föreningsidrotten. Det är en verksamhet som vuxit mycket på senare tid och ett bidrag till detta är den stöttning som gjorts från regeringshåll. I nyhetsbrevet ges en översiktlig bakgrunds- och nulägesbeskrivning och i synnerhet presenteras erfarenheter av idrottsverksamhet för äldre som kan tillvaratas vid intresse att utveckla mer idrott för äldre.

För att ge god översiktlig bild av området kring äldre och idrott har vi framför allt utgått från några rapporter som Riksidrottsförbundet nyligen har gett ut – De äldre och föreningsidrotten och Gåfotboll och föreningsidrott hela livet, samt en så kallad Seniorbarometer som studerat äldres livsstil, hälsa och motion. Men även en del andra artiklar med mera finns med i bakgrundsmaterialet.

Bakgrund

Det finns flera anledningar till att det finns ett ökat intresse, och vikt av, att erbjuda idrott för den äldre målgruppen. För det första är gruppen äldre personer en snabbt växande grupp med tanke på att medellivslängden ökar i många länder. År 2030 förutses att ungefär 30 procent av befolkningen i Europa kommer att vara över 65 år. Det är förstås angeläget att gruppen äldre håller sig frisk så länge som möjligt – både sett till livskvalitet för individen och till kostnader för samhället. När det gäller det sistnämnda är exempelvis (för) tidiga livsstilssjukdomar, oönskad ensamhet, fallolyckor med mera förenade med stora kostnader.

En annan orsak är att det numera finns god kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och såväl fysisk och psykisk hälsa som livskvalitet och välbefinnande. Vidare stöds idrottsverksamhet för äldre både av samhället i stort och av önskad utveckling inom idrottsrörelsen. Från regeringshåll gjordes 2020-2021 en särskild satsning på äldre och idrott som omfattade 20 miljoner per år. Den nuvarande regeringen har mer än fördubblat den summan och öronmärkt 45 miljoner per år till idrott för äldre. Tanken är att det ska ge förutsättningar för idrottsföreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre (65+) kan leva ett aktivt och socialt liv. Internt inom idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet) tydliggörs vikten av att arbeta med idrott för äldre genom bland annat att ett övergripande mål inom Strategi 2025 är livslångt idrottande.

Positiva effekter av fysisk aktivitet för äldre

Det finns som nämnts bra vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet i sig, och dessutom fysisk aktivitet i förening (tillsammans med andra), har stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos äldre minskar för tidig dödlighet, sjukdom och funktionsnedsättning. Sett till den fysiska hälsan minskar muskelmassan redan från 30 års åldern och försvagningen accelereras från 50 års ålder. Vidare sker försämringar när det gäller balansen och cirkulationen. Studier visar att regelbunden fysisk aktivitet har positiv påverkan genom att:

 • förbättra immunförsvaret
 • förebygga hjärtsjukdomar
 • behålla muskelmassan
 • minska risken att falla
 • minska risken för fetma

Andra positiva effekter är mer kopplade till sociala och mentala delar. Träning i allmänhet kan minska stress men utövas aktiviteterna tillsammans med andra, exempelvis i en idrottsförening, ger det mervärden i form av social gemenskap, meningsfullhet och glädje. Inte minst är det ett viktigt bidrag mot ensamhet, som är ett samhällsproblem i synnerhet i den äldre målgruppen, och annan psykisk ohälsa. Detta visade sig särskilt tydligt under pandemin.

Ett ökat föreningsdeltagande bland äldre kan i den bästa av världar också bli ett värdefullt tillskott för föreningen i sig. Detta genom att äldre engagerar sig i andra verksamhetsdelar i föreningen och då kanske som funktionär, ledare etc.

Hur ser äldres idrottande ut?

Studier bland 60-80-åringar visar att motion och träning är förhållandevis vanligt förekommande i den äldre målgruppen. Cirka 85 % tränar i någon utsträckning och drygt hälften gör det flera gånger i veckan. Knappt 15 % rör på sig sällan eller aldrig. Majoriteten tränar oftast på egen hand och den vanligaste formen är promenader följt av ”hemmagympa”. Cirka en femtedel tränar med sin partner och en sjundedel tillsammans med vänner.

I många kommuner finns det goda förutsättningar att träna på egen hand, men förstås även tillsammans med andra, genom exempelvis löp- och strövspår, särskilda cykelslingor, simhallar och utegym. Dessutom finns det kommersiella gym och padelhallar som attraherar målgruppen.

Nästan var tredje äldre är medlem i en idrottsförening och då mestadels som motionär, men flera har också olika förtroendeuppdrag. Jämför man de som är medlem i en idrottsförening med de som inte är det så är träning vanligare i den föreningsanslutna gruppen. De uttalar också ofta att det är viktigt att kunna träffa vänner i samband med träningen. Vanliga idrotter bland de äldre är golf, dans, skytte, bordtennis och tennis, men den idrott som enligt Riksidrottsförbundet ökar mest är gåfotboll.

När äldre lyfter vad det bästa är med att träna i en förening nämns följande:

 • Gemenskap, träffa likasinnade, få nya vänner.
 • Känna samhörighet med andra och hålla på med något meningsfullt.
 • Må bra, få energi och känna glädje.
 • Att det ger bättre hälsa.
 • Få följa ungdomars utveckling och även att bidra till ungdomars utveckling.

Vad kan göras för att engagera fler äldre till idrotten?

För att få fler att träna och motionera framför allt i föreningsidrotten bör man agera på olika nivåer. Precis som medverkan i idrott rent generellt finns det sociala och ekonomiska hinder. Man har kanske låg inkomst, bristande kunskap och annan kulturell bakgrund som begränsar. Det blir då en utmaning för såväl regering, regioner och kommuner som föreningar att finna stöd och lösningar för att minska på de svårigheter som finns i de rådande förutsättningarna.

Ser man mer konkret till om en förening vill uppmärksamma eller starta aktiviteter för en äldre målgrupp framkommer bland annat följande råd:

 • Synliggör målgruppen, visa vilka aktiviteter som finns, vad kan man göra i föreningen.
 • Vid start av en ny aktivitet behöver man lyssna på/bjuda in målgruppen och göra dem delaktiga.
 • Tänk på att utveckla anpassade aktiviteter för målgruppen.
 • Se till att det finns möjligheter att delta utan förkunskaper, som nybörjare.
 • Rekrytera och utveckla ledare/tränare för att leda verksamhet för äldre aktiva. De ansvariga spelar en stor roll för upplevelse, intresse och trygghet.

I detta nyhetsbrev har vi samlat goda exempel från diverse olika idrotter. Kanske kan du eller din förening inspireras av dessa? Du finner exemplena HÄR. Vi har också intervjuat Aila Ibanez Mengüc på Riksidrottsförbundet som berättar om bakgrunden och utvecklingen kring ”äldre och idrott”.

Källor

 • Eliasson, Inger (2022). Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen, men då är jag lycklig”: En studie om gåfotboll och föreningsidrott hela livet. FoU-rapport 2022:3. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2022
 • Geidne, Susanna, Ericson, Helena & Quennerstedt, Mikael (2022). De äldre och föreningsidrotten.
  FoU-rapport 2022:4. Stockholm: Riksidrottsförbundet, 2022
 • Ungdomsbarometern (2021). Seniorbarometern 2021 – en studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre. https://www.rfsisu.se/download/18.22bdc1ba184debb2b1e3193e/1670315988896/seniorbarometern-2021%20(1).pdf Hämtad 23-09-09

 

Hur påverkar Riksidrottsmötet dig som ledare eller tränare?

2023-07-13

Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Ett helt nyhetsbrev har handlat om Riksidrottsmötet. Men är det ens relevant för dig som har en ledarroll i en idrottsförening, vare sig du är tränare eller organisationsledare? Svaren är väl både ja och nej. Det kommer inte bli några direkta konsekvenser för dig, din förening eller ditt ledarskap efter detta Riksidrottsmötet. Mycket kommer se likadant ut. Men Riksidrottsmötet sätter tonen för svensk idrotts framtid, så i det långa loppet kommer det definitivt att påverka dig.

Ta exempelvis diskussionerna om ”Trygg idrott”, som gick heta under RIM. Trygghetsfrågan är en av de absolut hetaste ämnena i svensk idrott och där blir du och din förening direkt involverad. Hur jobbar ni med att skapa trygga idrottsmiljöer för era barn, ungdomar och ledare? Vilka bestämmelser finns i förening? Vad behöver ses över? Vad händer om något faktiskt sker? Dessa frågor bör du som ledare ha koll på. Ifall du inte har det, men vill få det så finns RF-SISU distriktens idrottskonsulenter där för att guida er i rätt riktning.

Hör Marie Hedberg kommentera denna fråga och summera Riksidrottsmötet här (2:11 långt klipp):

Matchen mellan fotboll och hockey

2023-06-14


Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Matchen mellan fotboll och hockey – En kvalitativ studie kring varför inte fotboll och hockey kan korrelera med varandra i samma stad

Författare: Anton Abelstad & Adam Nilsson

Studien behandlar frågan: varför inte fotboll och hockey, i samma stad och förening, kan korrelera med varandra samtidigt? Det finns många exempel på detta i vårt land, inte minst i större städer. Frågan kan finnas såväl i samma stad och förening som enbart i samma stad. I studien har AIK Fotboll och AIK Hockey studerats.

För att finna svar på frågan har författarna intervjuat personerna i de aktuella verksamheterna, men också någon utomstående med en god bild av den rådande situationen.

Resultatet visar att det råder stora skillnader mellan de två sporterna trots att de ingår i samma förening. Verksamheterna är helt uppdelade, egentligen är det enda som för dem samman själva namnet AIK. Deras förutsättningar är också helt olika från start, där fotbollssektionen prioriteras i dagsläget. De har lyckats bättre sportsligt, har bättre sponsringsförutsättningar och högre publiksnitt.

Studien visar på tre olika slutsatser: (1) människor drar sig till det lag som levererar bäst resultat, (2) det kan lätt skapas rivalitet mellan sporterna då de slåss om bland annat publik och sponsorer, trots att de i vissa fall ingår i samma förening och (3) bilden som skapas i media reflekterar inte alltid med verkligheten, i detta fall för AIK hockey. Hockeyverksamheten kan egentligen inte jämföras med fotbollsdelen då de är av helt olika storlekar och prioriteras inte på samma sätt. Därför blir det felaktigt att anta att de borde lyckas lika bra som fotbollsverksamheten.

 

Vill du läsa uppsatsen i sin helhet kan du göra det HÄR. Notera att detta inte är den allra sista varianten. Vill du ta del av slutprodukten så kommer den finnas via uppsatssökverktyget Diva, som du finner via DENNA länk.